DIF og DGI’s coronahjælpepulje

on April 30 | in AKTUELT, DIF, Featured, Nyheder | by | with Comments Off on DIF og DGI’s coronahjælpepulje

Fra fredag den 1. maj til og med fredag den 15. maj kan idrætsforeninger søge DIF og DGI’s coronahjælpepulje.

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med COVID-19.

Puljen er kommet i stand efter politisk pres fra DIF og DGI. Et bredt udsnit af Folketingets partier står bag en coronoahjælpepulje på 50 mio. kr. til foreningslivet, 44 mio. er øremærket til idrætsforeninger.

Skytteforeninger, som er økonomisk ramt, opfordres til at nærlæse retningslinjerne og ansøge puljen senest 15. maj.

Alle ansøgninger forventes behandlet inden udgang af juni måned med enten afslag, delvis bevilling eller fuld bevilling.

Læs den officielle information om puljen samt retningslinjerne på DIFs hjemmeside vær opmærksom på, at retningslinjerne kan blive opdateret løbende.


Tildelingskriterier
Skulle DIF og DGI’s corona-hjælpepulje modtage ansøgninger om flere penge, end der er midler til rådighed i coronahjælpepuljen, så vil DIF og DGI i sagsbehandlingen af ansøgninger lægge vægt på udvalgte kriterier:

 • DIF og DGI vil prioritere at støtte idrætsforeninger, der har oplevet store økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Det indbefatter foreninger, hvor udgifter/mistede indtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 udgør en stor del af foreningernes samlede indtægter og egenkapital.
 • DIF og DGI vil prioritere at støtte så mange økonomisk trængte idrætsforeninger, som muligt.

Puljen skal især yde tilskud til de allermest ramte foreninger, som er truet og måske også truet på sin eksistens.

Puljen administreres af DIF og DGI, Dansk Skytte Union har ikke indflydelse på, hvem der modtager støtte.

Ved afslag kan genansøges, hvis puljen får bevilliget flere penge.


Beløbsstørrelser
I informationsmateriale fra DIF og DGI til idrætsforbundene hedder det:

Der er i ansøgning til DIF og DGI’s coronahjælpepulje ingen faste grænser for ansøgt beløb.

Men DIF og DGI’s coronahjælpepulje vil ikke være relevant for ansøgninger om relativt små beløb, ligesom coronahjælpepuljen ikke vil kunne yde meget store tilskud til enkelte idrætsforeninger, der har oplevet ekstraordinært store økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Tilskud fra DIF og DGI’s coronahjælpepulje vil naturligvis bero på en vurdering af den enkelte ansøgning og volumen af samlede ansøgninger, men forventes hovedsageligt at ligge mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. -undtagelsesvis op til 300.000 kr.

Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Foreningens generelle økonomiske forhold tages i betragtning.

Det er Dansk Skytte Unions vurdering, at det heldigvis vil være meget få skytteforeninger, der har lidt økonomiske tab i størrelsesordenen 25.000-100.000 kr. Ikke desto mindre opfordres skytteforeninger til at søge puljen, hvis foreningen selv vurderer at have haft væsentlige selvstændige udgifter/manglende indtægter som følge af COVID-19-situationen.


For skytteforeninger kan det bl.a. være relevante at søge til:

 • Tabte indtægter som følge af intet salg af ammunition, skydeskiver og lerduer.
  Dette vil være relevant for rigtig mange skytteforeninger, og DIF og Dansk Skytte Union opfordrer relevante klubber til at søge, men DIF oplyser samtidigt, at hvis puljens midler skal prioriteres, så vil foreninger som er truet på sin eksistens blive valgt først og frem for relativt økonomisk velpolstrede foreninger, der har oplevet relativt set færre nettotab i perioden.
 • Tabte indtægter grundet aflyste arrangementer med under 350 deltagere.
  Dette kan være relevant for en del foreninger, der har måtte aflyse stævner.
 • Tabte indtægter fra foreningsarbejde på aflyste festivaler, markeder mv. Her kan søges om tilskud på beløb svarende til indtægten på festivalen/markedet mv. sidste år.
 • Fald i sponsorindtægter
 • Tabte medlemsindbetalinger som følge af medlemsnedgang sammenlignet med samme periode sidste år.


Puljen dækker ikke

 • Eliteidræt
 • Faste udgifter f.eks. til drift, husleje mv.
 • Udgifter i forbindelse med aflyste arrangementer for over 350 deltagere. Søg i stedet kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer, læs mere på Erhvervsstyrelsens side.
 • Udgifter som foreningen ikke selv har afholdt eller som kan dækkes af forsikringen
 • Lønkompensation til eventuelt ansatte (ikke så hyppigt brugt i skydesporten)


Guide til ansøgningsprocessen
Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal.

Ansøgningsprocessen er simpel og for at give et overblik er hvert punkt anført herunder:

 1. Hvem der ansøger, eksempelvis formanden
 2. Ansøgt beløb: Klubbens nettotab grunden COVID-19.
 3. Baggrund for ansøgning (maks. 2000 tegn)
 4. Foreningens økonomi: Omsætning og resultat i 2019, aktuel egenkapital og forventet 2020 balance i år inkl. tab grundet COVID-19-situationen.
 5. Budget: Regnestykket der ligger til grund for det ansøgte beløb. F.eks. de manglende indtægter på salg i perioden. Hvis der har været sparrede udgifter skal disse modregnes.
 6. Bilag: Der er ikke et krav til bestemte typer dokumentation, men yderligere information kan tilføjes for at underbygge ansøgningen.
 7. Tro- og love-erklæring udfyldes for at sikre rigtigheden af oplysningerne. Ansøgningsprocessen er en tillidssag mellem idrætsforeningerne og idrætsorganisationerne.
 8. Indsend ansøgning. Kvittering modtages pr. mail. Er denne ikke modtaget skal straks tages kontakt til difdgicoronapulje@dif.dk.


Hjælpepuljen er landspolitik

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er et resultat af idrætsorganisationernes gode relation til og løbende pres på myndigheder og politikere. Alle medlemmer i Dansk Skytte Union tæller på vægtskålen og er med til at gøre DIF til en stærkere interesseorganisation, der taler idrætsforeningernes sag på højeste politiske niveau.

Alle ansøgninger til DIF og DGI’s coronahjælpepulje vil være med til at skabe klarhed over, hvor store økonomiske konsekvenser COVID-19 har haft for det danske foreningsliv. Hvis ansøgningerne overgår de 44 mio. kr. tildelt af Folketinget, vil det være grobund for en fornyet dialog med politikere og et håb om, at Folketinget vil bevillige yderligere midler til senere uddeling.


Vejledning til din klubs ansøgning
For spørgsmål, råd og vejledning er én person pr. klub velkommen til at kontakte Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent Niels Pagel Jensen, niels.pagel.jensen@skytteunion.dk tlf. 60958241 alle dage frem til 15. maj mellem 9.30 og 17.00 eller efter kl. 20.00 efter aftale.

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s coronahjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

Onlinekurser afholdes gratis af DIF/DGI følgende dage via Skype:

Deltag hjemmefra ved computeren.

Læs den officielle information om puljen samt retningslinjerne på DIFs hjemmeside og vær opmærksom på, at retningslinjerne kan blive opdateret løbende.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »