FORENINGSPULJEN

on June 8 by

[Opdatering fra DIF 5. maj 2020:
Efter at have været suspenderet har DIF og DGI’s foreningspulje nu genoptaget sagsbehandlingen af ansøgninger. Puljen vil, som idrætten og samfundet i øvrigt, åbne op langsomt og i små skridt. DIF og DGI’s foreningspulje henstiller til, at ansøgende foreninger er opmærksomme på myndighedernes retningslinjer på idrætsområdet og derfor kun søger om støtte til projekter og tidsplaner, der er i tråd med retningslinjerne. Se mere om de aktuelle corona-retningslinjer på www.dif.dk/corona

Nogle vil fortsat opleve forlænget sagsbehandlingstid ud over de lovede fire uger for ansøgninger op til 30.000 kr.
Ansøgninger over 30.000 kr. vil ikke opleve forlænget sagsbehandlingstid.

Ansøgningsfrister for støtte over 30.000 kr. er fortsat 31/7 og 31/10 – 2020]

 

Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje på 44 millioner kroner.

Formålet med puljen er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening. Foruden fokus på flere medlemmer anbefaler DIF, at ansøgningen er realistisk, mådeholden, målrettet og afgrænset.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Læs meget mere om foreningspuljen på DIFs hjemmeside.

Din forening skal selv søge
Det er den enkelte skytteforening, som skal søge på lige vilkår med idrætsverdenens mere end 10.000 foreninger. Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Dansk Skytte Unions kontor hjælper gerne med at gøre ansøgningen endnu bedre og inviterer alle foreninger til at få en god idé og gå efter at realisere den.

Søg op til 300.000 kr
Søges der mellem 0 – 30.000 kroner vurderes ansøgningen af den ansvarlige for Foreningspuljen, som er ansat af DGI og DIF, og der svares på ansøgningen inden for 4 uger.

Søges der mellem 30.001 – 300.000 kroner, vurderes ansøgningen i en udvalgsgruppe bestående af ansatte fra DIF og DGI samt bestyrelsesmedlemmer fra DIF og DGI’s hovedbestyrelse, og der svares på ansøgningen inden for 6 uger. Der er 3 årlige ansøgningsfrister: 31. marts, 31. juli eller 31. oktober 2020. På de store ansøgninger prioriteres støtte til ambitiøse og målrettede udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere danskere og øge foreningernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.

Det ansøgte beløbs størrelse skal stå mål med antallet af medlemmer i den ansøgende forening.

Ansøgningen kan også få delvis støtte, hvor der udbetales et mindre beløb end det ansøgte.

Ved afslag kan der søges igen til en ny idé eller til en forbedret version af den oprindelige ansøgning. Der kan kun modtages støtte én gang årligt, og støtten skal være brugt, inden der kan søges igen året efter.

Hjælp til ansøgning fra Dansk Skytte Union
Send din idé til udviklingskonsulenten eller talentudviklingskoordinatoren og få hjælp til at vinkle ansøgningen, så chancerne for at få støtte styrkes. Skriv i mailen hvad din forening vil søge penge til, hvorfor I søger, og gerne også hvad I håber at opnå.

Eksempelvis: (Hvad) X-købing Skytteforening vil gerne søge 20.000 kr. til indkøb af juniorvåben/våben til nye medlemmer og ammunition, (hvorfor) fordi vi ønsker at gøre det nemmere for nye medlemmer at komme i gang med skydning. (opnå) Vi håber på en stigning i nye medlemmer under 18 år og bedre fastholdelse med bedre træning for vores nuværende medlemmer.

Guide til at udfylde Foreningspuljens ansøgningsskema (2020 version)

Der kan søges støtte til ét enkelt overordnet formål pr. ansøgning. Midlerne skal skabe aktivitet, det vil sige have direkte fokus på skytterne. Støtten skal gerne skabe udvikling gennem mere aktivitet og nye medlemmer. Foreningspuljens administration lægger vægt på, at det ansøgte projekt gøres tilgængeligt/synligt for foreningens lokalområde.

Forslag til ansøgninger:

  • Skydesimulator: Scatt-/Trace-anlæg (riffel/pistol) eller simulator til flugtskydning til indendørs brug.
  • Elektroniske markeringsanlæg (riffel/pistol).
  • Tørtræningsbane (flugt).
  • Kommunikation med kommende og nuværende medlemmer, f.eks. lokal synlighedskampagne med plakater, flyers, sociale medier og gratis skydning for nye.
  • Juniorvåben/våben til nybegyndere og ammunition.
  • Faciliteter: Vedligeholdelse/renovering, møbler, ny bane, klubhus, osv.
  • Træningsudstyr og inspiration til fysisk træning.
  • Gode stævner: Udvikling og afvikling af events og konkurrencer.
  • Udstyr til træning med videooptagelse.
  • …?? Kun fantasien sætter grænser…

I 2018 fik skytteforeninger 1,5 mio. kr. i støtte gennem foreningspuljen. I 2019 fik 69 skytteforeninger i alt 1,7 mio. kr. i støtte, se 2019-modtagerne og deres projekter.

Kontakt Dansk Skytte Union

Niels Pagel Jensen Jakob Buch Østergaard
Udviklingskonsulent Talentudviklingskoordinator
Tlf.: 60 95 82 41 Tlf.: 26 84 85 65
niels.pagel.jensen@skytteunion.dk jbos@skytteunion.dk

Comments are closed.