UDVIKLINGSCENTER NORD

on May 26 by

Udviklingscenter Nord er et supplerende træningstilbud til unge stillingsskytter i alderen 13-24 år, der vil øge deres niveau inden for 10 meter luftriffel og 50 meter riffel i de olympiske discipliner. Træningen i udviklingscentret er en supplerende træning til den træning, som skytterne får ude i deres klubber. Udviklingscentret er ikke en klub, men en mulighed for skytterne for at udvikle deres niveau yderligere gennem øget træningsmængde med dygtige trænere.

Træningen udføres i Aalborg skyttekreds, som blev stiftet i 1862. Foreningen har flere end 400 medlemmer. Foreningens formål er at virke til skydningens udbredelse som idræt for børn, unge og voksne, samt at tilrettelægge og gennemføre trænings-, præmie- og konkurrenceskydning. Vi har ligeledes til formål at skabe basis for kammeratskab og fælles klubaktivitet.

 

Vision
Vi ønsker at samle de nordjyske riffeltalenter og give dem de bedste muligheder for at udvikle mod verdensklasse.

 

Mission
Vi vil skabe et miljø, hvor skytterne ønsker at udvikle sig. Skytterne skal føle, at de flytter sig sportsligt og der et socialt godt miljø.

Vi tilbyder struktureret træning, der møder skytten på det udviklingsniveau, der giver mening for skytten. Vi har fokus på den HELE skytte, hvor der er et fokus på at udvikle på skyttens tekniske, taktiske, mentale, fysiske niveau og en balance mellem skyttens uddannelse/arbejde og skydning.

Vi tilbyder et miljø, med højt uddannede trænere, der viser engagement i skyttens udvikling. Vi sørger for løbende at uddannede vores trænere til det højest mulige niveau. Derudover vil vi have et træningsteam hvor vi værdsætter forskellig. Vi tror på at forskellighed er med til at styrke trænernes og skytternes udvikling.

Vi tilbyder et stærkt socialt miljø, som vi tror på, er med til at fastholde skytterne og give dem lysten og motivationen fortsat at dyrke deres talent. Vi vil lave et miljø, hvor skytterne synes det er vigtigt at komme. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde fællesspisninger, fælles sociale arrangementer og fælles ture til stævner mm.

Vi tilbyder skytterne favorable åbningstider. Skytterne har mulighed for at lave aftaler om, at tilgå skydebanen uden for åbningstid, og har mulighed for at træne så ofte de gider og det er muligt for miljøet.

 

Målgruppe
Målgruppen skal primært være 13-24-årige skytter. Målgruppen er skytter, der skyder OL-discipliner. Vi ønsker en trup på 4 skytter pr. træner pr. træningspas.

 

Kontakt

Sportschef: Lars Ørum
Tlf.: 41865709
orum.lars@gmail.com

 

Trænere

Trænere Riffel:

Lars Ørum

Arbejder til dagligt som revisor og er i fritiden træner og kasserer i Aalborg Skyttekreds.

Har skudt på nationalt konkurrence plan i mange år i de fleste af Dansk Skytteunions cal. 22 og luftriffel discipliner. Har formelt træner 1 og træner 2 riffel uddannelse og desuden deltaget i en del træner kurser derudover. Synes at det er spændende, når der kan laves brugbare løsninger for den enkelte skytte ved at plukke af de mange teoretiske og praktiske input, der findes.

 

Thomas Herskind

Har fungeret som hjælpetræner på riffel siden 2003, DSkyU-uddannede træner 1 i 2019. Har deltaget i KIRKBI talenttræner uddannelsen i 2019.

Mit ønske som træner er at se skytterne flytte sig teknisk, mentalt, fysisk og socialt.

Den praktiske træning jeg repræsenterer er funderet i en overbevisning om, at hvis man besidder en teknik som er god nok, så tør man også at stole på den når man er presset. Min opgave som træner er at give den enkelte skytte en teknisk og mental “værktøjskasse” som er god nok til at han/hun kan genkende, og løse de eventuelle udfordringer som de måtte møde, selv under højt pres. Træningen tilrettelægges så den møder skytten på det udviklingsniveau som vedkommende befinder sig på, og gennemføres med en blanding øvelser, leg og små konkurrencer.

Jeg er overbevist om at en god fysik er et must for at kunne præsentere på højt plan. Derfor er fysisk træning en fast bestanddel af et træningspas.

Jeg tilskynder et træningsmiljø som har et stærkt socialt fundament og som har plads til forskellighed.

 

Mentaltræner og træner riffel:

Anette Munkbøl

DSkyU-uddannede træner 2 i 2017, DGI idrætscoach i 2018 og skydelederuddannelse i 2020.

Er aktiv underviser i Det Fælles Uddannelseshus på hjælpetræner, træner 1 og træner 2 uddannelsen. Derudover holder jeg workshops i mentaltræning i skydning. Jeg er sundhedsfarlig uddannet og besidder derfor kompetencer inden for mental og fysisk sundhed, pædagogik og kommunikation.

Jeg har været aktiv Skytte siden 2000 og træner siden 2015.

For mig er det vigtigt at tilpasse og justere træningen til skyttens udviklingsniveau og sikre at der er balance imellem en hverdag på og udenfor skydebanen. Det gode sociale miljø er alfa og omega for at lære, udfolde og udvikle sig sportsligt og personligt.

Som coach og mentaltræner er det for mig vigtigt at anerkende skytten, stille nysgerrige og coachende spørgsmål – på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt.

 

Fysisk Træner:

Kristian Jacobsen

 

Værdier

I Udviklingscenter Nord har vi et værdisæt som fungerer som rettesnor for vores talentarbejde og som forventningsafstemning mellem miljø, skytter og trænere. Vi tager udgangspunkt i Team Danmark og Dansk Skytte Unions værdisæt, der er baseret på værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel (HUSET). Derudover har vi nogle værdier, som vi synes har en stor indflydelse på vores kultur.

Helhed: Fokus er på hele miljøet og ikke kun på et enkelt talent, og der arbejdes på at skabe gode talentudviklingsmiljøer med velfungerende træningsgrupper. Fokus er på at skabe en sammenhængende og stærk kultur, og der er overensstemmelse mellem erklærede og faktiske værdier, mellem det som siges, og det som gøres. Fokus er på ”det hele menneske”, og at der er forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem sportskarrieren. Fokus er på også at udvikle talenternes sociale og menneskelige kompetencer i tilgift til deres sportslige kompetencer. • Træningen bliver planlagt, så talenterne kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Udvikling: Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Træning og konkurrence foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Talenterne er selvstændige atleter, og derfor får de kontinuerligt øget ansvar for egen udvikling og sportskarriere. Talenterne og trænerne får anerkendelse for talenternes tilegnelse af nye færdigheder snarere end for talenternes sportslige resultater i en tidlig alder. Identifikation af talenterne sker på baggrund af flere faktorer, blandt andet motoriske, fysiske, kropslige og psykologiske potentialer. Udvælgelse af talenter til landholdsgrupper og øvrige udvalgte hold sker først i den alder, hvor der kan påvises en sammenhæng mellem talenternes ungdomsresultater og deres senere udvikling til senioratleter på højeste internationale niveau.

Samarbejde: Alle relevante aktører, der har en betydning for talenternes udvikling og trivsel, videndeler og samarbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. Talenterne har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer til alle relevante aktører, og de bidrager til deres egen og talentmiljøets udvikling. Beslutninger sker på baggrund af, hvad der er optimalt for talenternes personlige og sportslige udvikling frem for andre aktørers interesser. Der er åbenhed for samarbejde med andre klubber og træningsmiljøer, hvis det kan bidrage til talenternes udvikling. Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rollemodellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

Engagement: Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker. Træneren fokuserer både på udvikling af talenternes personlige og sociale kompetencer og på udvikling af talenternes sportslige kompetencer. Træneren engagerer sig i sin egen udvikling og uddanner og dygtiggør sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

Trivsel: Træningsmiljøet er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidigt præget af glæde. Der er fokus på at styrke og udvikle de sociale relationer mellem alle relevante aktører i træningsmiljøet. Talenterne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres sportskarriere. Og særligt at talenterne klædes på af trænere og ledere til at håndtere overgangen fra ungdom (talent) til senior (elite) – en fase der kan være særligt udfordrende.

 

Krav til skytter

Vores vigtigste krav er, at skytten har lyst og vilje til at udvikle sig. De skal have lyst til i samarbejde med trænere og miljø at dyrke deres talent. Vi vægter engagement og seriøsitet for at dyrke talentet højt.

Det forventes at skytten deltager to gange i udviklingscentrets træning og minimum 1-2 gange i egen forening. Derudover forventes det at skytten har 2-3 fysiske træningspas udover træningen (kondition/fysisk træning). Det forventes at skytten træner 11-18 timer ugentlig (teknisk, fysisk og mentalt).

Træning i udviklingscentret: 4-5 timer pr. uge

Træning i egen forening: 2-4 timer pr. uge

Fysisk træning: 2-3 timer pr. uge

Mentaltræning: 1-2 timer pr. uge

Vi vil anbefale at skytterne fører træningsdagbog, dokumentere tekniske indstillinger af udstyr, stillinger mm.

Inden optagelse i udviklingscentret, skal skytten, sammen med forældre, til en samtale med de ansvarlige for udviklingscentret. Her skal der laves en forventningsafstemning mellem skytten og forældre og udviklingscentret. Forventningsafstemningen har til formål at klarlægge hvilke forventninger udviklingscentret har til skytten, der blandt andet indeholder de ovenstående krav. Derudover fortælles der om udviklingscentret formål og drømme for skytten. Hvis forventningerne ikke efterleves, kan samarbejdet mellem skytte og udviklingscenter bringes til ophør.

Der en egenbetaling på 2000 kroner pr. skytte.

 

Ansøgning

Ansøgninger sendes til sportschef Lars Ørum

Comments are closed.