DSkyU-logo

Update på DFF og DSkyU

on January 11 | in DSkyU, FLUGTNYHEDER, Nyheder | by | with Comments Off on Update på DFF og DSkyU

Vedr. Nytårshilsen fra Dansk Flugtskydnings Forbund

Dansk Skytte Union vil hermed tillade sig at kommentere på nedenstående opslag fra Dansk Flugtskydnings Forbunds hjemmeside, da vi er af den opfattelse, at der foreligger nogle misforståelser i forhold til fakta. Endvidere finder vi det upassende, at personer hænges ud, fordi de har en anden indstilling eller blot et andet indblik i fakta.

”Godt nytår til jer alle.
Som alle ved, har 2015 været et lidt kaotisk år – ikke bare for DFF, men for alle der brænder for flugtskydning i Danmark. Det nationale forbund DSKyU har ekskluderet DFF, er i sig selv vanvittigt, men at de så ikke vil indgå forhandling om at redde dansk flugtskydning er om end endnu mere vanvittigt. Dette har DFF forsøgt flere gange gennem årets løb, desværre uden held.

DSKyU med John Hansen i spidsen har i hele 2015 forsøgt at lægge forhindringer for klubberne rundt om i landet, således at de ikke vidste hvordan de skulle agere i det daglige. Da det ikke helt er lykkedes at smadre det for klubberne fortsætter de nu med at tage skytterne som gidsler ved indførsel af bla. karantæner, hvis skytter deltager i andre stævner end dem som er arrangeret af DSKyU. Det påvirker i høj grad de sporting stævner som der i så mange år er blevet arbejdet for at få op at stå (Amtshold skydninger-DJ skydninger osv.) Alt dette arbejde som frivillige folk har arbejdet for, er nu ødelagt og ingen ved hvad fremtiden vil bringe.

Det virker som en selvfølge for John Hansen at gå efter DFF`s skydninger – og ja han har fået sine ønsker opfyldt. Han og hans kumpaner har formået at ødelægge skydningerne for DFF`s skytter, men det underlige er, at skytterne også skyder hos DSKyU og så er forståelsen endnu mindre over for hans vendetta og virker endnu mere som om det er for egen vindings skyld og stålfasthed på at ødelægge flugtskydningen i hele Danmark, men til hvilket formål?

Konflikten skyldes jo i bund og grund det faktum at DSKyU indførte et kontingent for 2014 med tilbagevirkende kraft og det faktum at ændringsforslaget ang. kontingentændring var så yderligtgående fra det oprindelige forslag, at det ikke burde havde været ændret på samme repræsentantskabsmøde. DFF modsatte sig forslaget og lovligheden af forslaget, men DSKyU med John i spidsen fortsatte med tromlingen af medlemmerne. Meget beklageligt over for de medlemmer som hverken var enige i forslaget eller den måde det blev fremsat på. Alt blev med et slag ændret og selvom det var under stor protest fra DFF, så blev det gennemført af dirigenten.

Dog fik vi af Hr. John Hansen en lille julegave lige før jul. Da de jo ikke ville forhandle og vi via advokat havde fremsendt brev om at vi ikke fandt det lovligt hvad de havde foretaget sig, fik DFF en stævning ang. krav om kontingentopkrævning på ca. 300.000 kr. til DSKyU. Vi har naturligvis i hele perioden haft kontakt med en advokat. Først havde vi Bjørn som også var vores dirigent på sidste Repræsentantskabsmøde, men vi har siden skiftet til Advokathuset RØDstenen i Århus. Deres speciale er foreningsret, så nu må det jo gå sin gang.

Jeg glæder mig personligt til at sagen får sin ende, men dette er jo desværre ikke noget der lige sker hen over en sommer og vi må være beredt på en lang og tung sagsgang. Jeg er meget ked af, at dette bliver på skytternes vegne og det er jer der bliver taget som gidsler i denne sag.
Jeg må opfordre klubberne rundt i landet til at tænke sig godt om, og ikke kun tænke på om de skal holde stævner for den ene eller den anden, men i stedet tænke på hvorledes flugtskydning skal være i fremtiden. Jeg tænker ikke kun elite men flugtskydning som helhed – som altid har stået meget højt i DFF´s bestyrelse.

Da klubberne på sidste repræsentantskabsmøde med stort set enighed blev enige om at bakke DFF op i fremtiden blev jeg helt rørt og følte at der var noget at arbejde med og jeg forstår godt at nogle af jer, af forskellige grunde forsøgte at padle lidt frem og tilbage. Da der på daværende tidspunkt også var bestyrelsesmedlemmer som sad med ved bordet og samtidigt havde et ben i begge lejre og som i sidste ende hoppede over til DSKyU for egen vindings skyld.

Kuno Danielsen var endog så frisk at han tog den post som DFF havde i DSKyU bestyrelsen og ikke havde retfærdighed nok til at underrettet den bestyrelse som han var kasserer for. Urent trav og dårligt kammeratskab over for de resterende medlemmer.

Dette skriv skal ikke opfattes som om, at alt er noget skidt – der er mange gode og ærlige arbejdsomme mennesker rundt i landet som fortjener vi kæmper videre. Hvis ikke vores medlemmer og klubberne bakker op om bestyrelsen, så er det meget svært at opretholde optimismen.

Så kære klubber og skytter tænk jer godt om i det nye år og lad os håbe der kommer en snarlig løsning til gavn og glæde for Dansk flugtskydning.

Rigtigt godt nytår
Med Venlig Hilsen
Formanden for Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt”


Kommentar fra Dansk Skytte Union
”Flere” gange, er det lig med 3 eller 12 gange og er mange 4 eller 25 gange? Det er nok et spørgsmål om definition, men under alle omstændigheder har Dansk Skytte Union ikke modtaget nogen reel henvendelse fra DFF om at ”redde ”dansk flugtskydning.

Jens Holt har i et brev af 7. januar anmodet om et samarbejde:
”Hej John jeg har set dit indlæg på facebook og du har ret der skal 2 til for at det heder sammenarbejde så jeg vil lige høre hvad Unionen forstår ved samarbejde. Betyder det at unionen afholder Udtagelsesskydninger og DFF afholder evt. OBS skydninger og at evt. sportschefen så kan gøre brug af de skydninger som vedkommen syntes fornuftigt.
Eller at DFF afholder alle skydningerne selvfølgelig i sammenarbejde med evt. sportschef. Eller anden kontaktperson. Og at der er et vist sammenarbejde med DFF sektionsleder og sportschefen om evt. hjælp til Talenterne der er på vej.(Selvfølgelig begge veje)
Selvfølgelig skal de skytter som deltager i udtagelsesskydningerne være medlem af unionen da det jo kun er dem der på nuværende kan sende skytter til udlandet.
Hvis det ikke er i den retning Unionen vil sammenarbejde vil jeg gerne høre hvor i kan se at vi kan sammenarbejde.”

Det besvares af DSkyU, 20. marts 2015:
“Samarbejde med Dansk Skytte Union
Tak for din henvendelse af 7. januar 2015.
Unionsstyrelsen har på det seneste unionsstyrelsesmøde behandlet jeres henvendelse om et samarbejde. Henset til den verserende sag omkring jeres udestående til Dansk Skytte Union, finder unionsstyrelsen ikke anledning til for nærværende at indgå et samarbejde. Vi ser frem til sagens afslutning og tager herefter en vurdering af, hvordan et eventuelt samarbejde skal fungere.”

I løbet af april har DSkyU fortsat ikke modtaget det skyldige beløb fra DFF og den 20. april overgår sagen til DSkyU’s advokat. På samme tid indskærpes DFF, at de ikke har rettighederne til at afvikle LM i Compak Sporting uden skriftlig tilladelse. Endvidere at DSkyU logo m.m. skal fjernes fra DFF’s hjemmeside og øvrigt materiale.

I løbet af maj måned fremmes en inkassosag, men da DFF’s advokat er syg forsinkes sagsbehandlingen.

I juni måned drøfter DSkyU med vores advokat om status i sagen. Det er svært at se hvordan et forlig kan indgås og da DSkyU intet hører fra DFF om deres udestående, så fastholder unionsstyrelsen, at det skyldige skal betales inden, der tages en vurdering af det videre forløb.

Samme måned bekræfter FITASC at de vil gå ind i sagen for at opretholde deres rettigheder og afvise skytter, såfremt det måtte være nødvendigt.

9. september bliver DSkyU indkaldt til et møde med DIF omkring DFF. DIF orienterer at de har afholdt møde med DFF, et møde som skulle have været afholdt i forlængelse af DIF’s brev til DFF af 19. december 2014. Af DFF’ s hjemmeside fremgår det fra mødet blandt andet at:

”DIF vil indkalde DSkyU til et tilsvarende møde for at se om der er grundlag for et fremtidigt samarbejde. Efter dette møde vil de forsøge at samle DFF samt DSKyU til et politisk møde”.

Hvad DIF efterfølgende har skrevet til DFF vides ikke, men Unionsstyrelsen er ikke af den opfattelse, at mødet mellem DIF og DSkyU var blevet indkaldt men henblik på et forsoningsmøde, men alene en forklaring af hvad DIF havde uddybet i forhold til deres brev til DFF, dateret 19. december 2014.

DIF var ærgerlig over at have mistet så mange medlemmer, men havde respekt for repræsentantskabets beslutning og det videre forløb. Der blev under mødet også drøftet fremtid og DSkyU lagde ikke skjul på at med ændring af Unionens love, så direkte foreningsmedlemsskab var mulig, så var klubber/foreninger velkommen i DSkyU. På daværende tidspunkt havde ca. 30 klubber allerede benyttet sig af denne mulighed.

Efterfølgende skrev Unionsstyrelsen følgende og offentliggjorde på hjemmesiden:

“DSkyU har efterfølgende, 8. september holdt møde med DIF, hvor DIF oplyser at DFF ikke kan blive medlem af DIF. DSkyU har meddelt DIF, at alle flugtskydningsforeninger er velkomne både nye foreninger også de som, af hvilken som helst grund ikke har benyttet sig af vores tilbud i december 2014. DSkyU har givet udtryk for, at det er ærgerligt, at nogle foreninger ikke længere er medlem hos DIF og DSkyU, men vi vil også gerne påpege, at det kræver at der betales et årligt medlemskab på kr. 2.500, og pt. kr. 20,00 pr. medlem. Det er fortsat et krav fra DIF, at det er foreningens samlede medlemstal, der skal indberettes og ikke kun ”de aktive”.

I og med at DSkyU forbereder sig til en organisationsændring vil optagelse af forbund blive stillet i bero. Det er helt i tråd med DIF’s ønsker og love, som DSkyU ønsker at efterleve.

DSkyU har gennem det seneste år og til dato, ikke modtaget tilkendegivelser, der indikerer at fremme et samarbejde med DFF, tværtimod har DSkyU oplevet tiltag, der direkte chikanerer os. Det betyder helt konkret at vi har meddelt DIF, at vi ikke agter at indgå forhandlinger med DFF om genoptagelse.

En anden årsag til, at DSkyU finder det svært indlede forhandlinger er, at det udestående DFF har med DSkyU på ca. kr. 292.000 endnu ikke er indfriet og at DFF’s advokat fortsat fastholder, at den trufne repræsentantskabsmødebeslutning er ugyldig.

Da DSkyU fortsat, her den 23. september ikke har hørt fra DFF, så kontakter vi derfor vores advokat, for at fremme sagen til en retslig afgørelse.

Venlig hilsen,
Unionsstyrelsen”

Den 7. december 2015 bliver DFF stævnet ved retten i Herning med svarfrist 11. januar 2016.

Formand John Hansen besvarer 13. december på vegne af UNSTY en henvendelse fra Per Knudsen til Kuno Danielsen. Det fremgår ikke klart hvem Per Knudsen repræsenterer, og på hvilke vegne Per Knudsen har kontaktet F-SEK kan der ikke umiddelbart redegøres for, men svarskrivelsen sendes med kopi til DFF, i det det formodes at Per Knudsen repræsenterer DFF selvom sagen omhandler Skeet stævner 2016 og DFF er nævnt. Henvendelsen der går på et forslag omkring ”fællesstævner” besvares med samme svar som i tidligere skrivelser helt tilbage i januar 2015.

Dansk Skytte Union har ikke til hensigt at ødelægge noget som helst, men til gengæld er vi nødsaget til at opretholde en struktur, der er ensartet uanset disciplin og øvrig tilhørsforhold, hvis vi skal retfærdiggøre vores organisation og de fordele, der måtte være. Det må være gået vores opmærksomhed forbi, det med karantæner. Så vidt det er DSkyU bekendt, er disse ikke indført, men DSkyU har forholdt sig til mulige sanktioner i yderste konsekvens. Der nævnes tillige ”Amtsholdskydninger, DJ skydninger” osv. – Disse skydninger er ikke noget, der er eller har været organiseret af DSkyU, så det må bero på en misforståelse, at de nævnes i denne sammenhæng.

DSkyU har ingen intentioner om at ødelægge noget for nogen skytter, selvom det er naturligt for DFF at bruge dette som et argument mod den vigende opbakning til DFF. Det er også ganske urimeligt og grænseoverskridende at hænge en formand ud, der har til opgave at agere i en årelang konflikt, der reelt handler om, at ”man” vil have 10 kr. tilbage, når man betaler 5 kr. og alt nyt er skræmmende og ikke kan lade sig gøre, fordi DFF’s medlemsskare i virkeligheden måske har det bedst med alene at være medlem af Danmarks Jægerforbund, hvor de har deres primære aktiviteter. Det er ganske naturligt, men vi må slå fast, at der ikke kan indgås aftaler, hvor kun nogle bidrager.

Det er ganske urigtigt, at DFF modsatte sig lovligheden af forslaget. Det er muligt, at det blev diskuteret på de bagerste rækker i salen, men det blev ikke fremført, i alle tilfælde ikke før senere på dagen efter mødet og i dagene efter. At DFF var modstander er ganske korrekt, men det var ikke nogen nyhed. DFF blev allerede tilbage i december 2013 gjort opmærksom på ændring af den daværende ordning omkring bidrag fra forbund og at det denne gang blev ens for alle forbund, så DFF ikke kunne undsige sig at skulle medfinansiere Unionens drift på lige fod med de øvrige.

Lige netop omkring afstemningen, så blev salen hørt omkring opretholdelse af det oprindelige forslag. Dirigenten spurgte direkte, om nogen ville opretholde dette. Der kom intet respons, hvorfor dirigenten efterfølgende afholdt afstemningen.

DFF havde fra 23. marts 2014 og frem til ultimo 2014 til at forhandle med DSkyU, men DFF har hele vejen nok tænkt, at ”de” gør det ikke, men det gjorde DSkyU. Det har været besluttet allerede fra august 2014 af en enig unionsstyrelse, at DSkyU ville gå rettens vej for at få en afgørelsen i sagen, hvis ikke DFF selv kom med et bud på en løsning. DFF har aldrig i forløbet kommet med et forslag til en afvikling af gælden, men alene sniksnak omkring samarbejde. Derfor holdt unionsstyrelsen fast og gør det fortsat, fordi DFF gennem årerene aldrig har villet bidrage op i systemet, men alene nyde. Standardfrasen har været at, ”med alle de medlemmer vi har, så får Unionen rigeligt, og hvad får vi tilbage?” Tænk hvis de øvrige forbund havde haft samme tankegang. Dertil kommer, at tilskuddet fra DIF / Lottomidlerne er faldende/stagnerende, så hvis formålsparagraffen i DSkyU om international deltagelse og målsætning om at komme væk fra de nederste pladser i resultatlisterne skal lykkes, så kan en idræt ikke overleve at pengestrømmen alene går nedad. Sådan er det også i andre idrætter og sammenhænge.

Det klæder langt fra DFF, at man nu hænger enkeltpersoner ud, og det fremmer næppe en eventuel fremtidig dialog. Det er næppe for egen vindings skyld, at man fortsætter i samme organisation, som man hele tiden har været medlem af. Det er nok nærmere, fordi man kan se, at der er basis for en mere spændende udvikling, hvor man præge idrætten i stedet for at skulle være med til at begrænse den.

DSkyU er sikker på, at der i løbet af de kommende år kommer et naturligt leje og niveau for flugtskydning i Danmark. De som gerne vil bidrage positivt og kan se en fordel af at være medlem af DSkyU kommer tilbage. De som ikke ønsker at bidrage eller har interesse i flugtskydning, de bliver væk og sådan skal det være. Enten bidrager man til fællesskabet, hvis man ellers har interesse i det, ellers står man uden for. Der er ingen tvang.

Slutteligt skal det siges, at DSkyU har forståelse, hvis man som forening ikke ønsker at indmelde hele foreningen i DSkyU. Desværre forholder det sig sådan, at DIF og DGI kræver at en forening som juridisk enhed indrapporter alle foreningens medlemmer, ikke kun de som vil skyde. Derfor er DSkyU gerne behjælpelig med at oprette nye foreninger. Der findes standardvedtægter på www.skytteunion.dk, der kan hjælpe alle i gang.

Alle foreninger, der vil være en del af DSkyU’s aktiviteter og bidrage, er velkomne. DSkyU har aktiviteter for alle niveauer, men der skal ikke herske tvivl om at uddannelse og træning er det, der står øverst på listen for nærværende. Vi skal forbedre medlemmernes skydeevner, og det sker kun ved kvalificeret træning.

Med venlig hilsen,
Dansk Skytte Unions bestyrelse
11. januar 2016

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »