Generalforsamling FITASC 2022

13-07-2022

I historiske rammer i Palazzo del Popolo i Orvieto, Italien, der siden middelalderen har været brugt til offentlige møder, blev der 11. juli 2022 afholdt generalforsamling i den internationale skydesportsorganisation FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse).

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) var ved generalforsamlingen repræsenteret ved formand John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach.

Byens borgmester, Roberta Tardani, og formanden for det italienske forbund, Luciano Rossi, bød velkommen inden præsident Jean-Francois Palinkas indledte generalforsamlingen med hans beretning fra året. 

Præsidentens beretning

I beretningen fokuserede præsidenten især på to hovedtemaer: Den økonomisk situation og et europæisk forbund mod bly i ammunition.

Organisation har de seneste år oplevet en væsentlig økonomisk indtægtsnedgang, som følge af COVID-19 og krigen i Europa mellem Ukraine og Rusland. Mens indtægterne i 2020 var 67% under niveauet fra de seneste år, var indtægterne i 2021 40% under årene forud for pandemien. En medlemsorganisation som FITASC, hvor 70% af indtægterne stammer fra aktiviteter, bliver i særlig grad ramt, når aktiviteterne af den ene eller anden grund ikke kan gennemføres. Forhold, som også er kendt fra dansk idræt.    

For 2022 forventes fortsat færre indtægter (- 24%) til FITASC end tidligere. Både som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland samt den høje inflation. 

Præsidenten pointerede, at forbundet og nationerne står foran en vigtig opgave med at få sporten til at vokse og udfolde sig oven på det, vi har oplevet de seneste år. Og han opfordrede alle til at gøre en ekstra indsats herfor i den kommende tid. Trods de udfordringer der fortsat er. 

Præsidentens andet hovedtema i beretningen handlede om de politiske diskussioner i Europa om et europæisk forbud mod bly i ammunition. Præsidenten henviste til, at forskning på området ingen tegn viser på påvirkning af mennesker eller natur, så længe blyammunition håndteres korrekt. Han opfordrede alle europæiske nationer til at benytte det udarbejdede materiale fra FITACS herom til lobbyarbejdet med nationale politikere og medlemmer af Europaparlamentet.   

I forhold til skydning med stål, henviste præsidenten desuden til de erfaringerne, der er gjort i Danmark gennem nu mere end 20 år.

Øget medlemskontingent i FITASC

Generalforsamlingen godkendte med afsæt i den økonomisk situation en kontingentforhøjelse for de nationale forbunds medlemskab af FITASC. For Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) betyder det, at medlemskontingent, som blandt andet giver rettigheder til at deltage i FITASC’s mesterskaber, fremover vil være på kr. 14.550 om året.

De nationale forbunds og skytternes deltagergebyrer for deltagelse ved mesterskaber under FITASC blev i denne gang fastholdt på et uændret niveau. 

Valg til hverv i The Management Commitee 

Præsident Jean-Francois Palinkas blev genvalgt som præsident for en firårig periode.

Forud til valg til managementkomiteen udspillede der sig en længere drøftelse af valgbarheden af kandidat Alexander Kokin fra Rusland, på grund af krigen mellem Ukraine og Rusland. I henhold til vedtægternes punkt 6 fastslog præsidenten imidlertid, at kandidaten var valgbar, da FITASC er en ikke-politisk og non-profit organisation.

Afstemningen om valg af kandidater til managementkomiteen blev gennemført som en hemmelig skriftlig afstemning efter ønske fra Italien, hvor alle de opstillede kandidater opnåede valg. Inklusiv kandidaten med russisk baggrund – trods modstand fra ca. en tredjedel af de afgivne stemmer.  

Via FITASC hjemmeside kan I læse mere om FITASC’s arbejde som international hovedorganisationen for blandt andet compak Sporting og forbundets arbejde i øvrigt. 

Efter generalforsamlingen blev formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) genudpeget som formand for den tekniske komité i Compak Sporting.   


Vores sociale medier

Vores partnere