Ferietid i sekretariatet

19-07-2024

Sekretariatet er lukket for personlig og telefonisk betjening fra fredag den 19.juli til og med søndag den 4. august.

Fra mandag den 5. august er telefonerne åbne mandag og torsdag kl. 10:00-12:00.

Fra mandag den 12. august er telfonerne igen åbne mandag, tirsdag og torsdag kl. 10:00-12:00

Telefonnumret til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er 7026 7029.

God sommer!

 

 

Læs mere

Våbenloven bliver strammet yderligere - og kan ramme vores medlemmer

10-06-2024

Våbenloven ændres fra 1. juli 2024
Et flertal i Folketinget har vedtaget ændringer i våbenloven, der træder i kraft fra den 1. juli.
Lovændringerne er en del af justitsministerens politiske udspil ”Strammere greb om våben”, og indeholder initiativer udmeldt af ministeren efter den tragiske hændelse i Fields i juli 2022.

Vi har arbejdet imod dele af lovforslaget, som vi mener indeholder en stigmatisering og mulig udelukkelse fra skydesporten af personer med psykiske diagnoser og udfordringer. Personer, der faktisk kan have noget godt ud af gå til skydning. Samtidig frygter vi at et systematisk helbredstjek af alle ansøgere vil øge den administrative byrde i hele systemet hos politiet og i SKV med endnu længere sagsbehandlingstid til følge. Vi frygter, at man fra politisk hold har skabt en ”papirtiger” for at lede efter nålen i høstakken.

 

Helbredstjek
Fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har vi særligt kæmpet imod indførelsen af et helbredstjek ved alle ansøgninger om adgang til forenings eller egne våben. Det er i første omgang vedtaget som en bemyndigelse til at ”Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation af ansøgerens helbredstilstand i forbindelse med ansøgning om tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, herunder om afslag som følge af ansøgerens helbredstilstand”

Med ”helbredstilstand” sigter lovforslaget mod psykiske sygdomme, diagnoser, behandlingsforløb eller journaler. I forslaget er også anvendt ordet ”systematisk”.

Vi ved endnu ikke hvordan Justitsministeriet og Rigspolitiet vil udforme de nye regler og procedurer. Det bliver formentlig med dokumentation ved lægeerklæring. Vi ved heller ikke hvilke psykiske sygdomme, diagnoser mv. som måske vil betyde automatisk afslag og/eller om der i alle tilfælde skal laves en individuel vurdering af den enkelte skytte bliver.  Det eneste vi ved med sikkerhed er at vi og de øvrige organisationer på våbenområdet vil blive inddraget i den nærmere udformning af reglerne, som Justitsministeriet skal fastlægge i en bekendtgørelse.

Automatisk afslag og inddragelse af våbentilladelse.
Folketinget har også vedtaget, at Justitsministeren kan fastsætte regler om afslag på ansøgning om og bortfald af tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, til personer, der er dømt for grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

Hvordan disse regler bliver vides heller ikke præcist. Justitsministeren skrev i forbindelse med lovforslaget at man sigter efter en ordning, hvor personer, der har begået grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, ikke kan meddeles våbentilladelse eller samtykke til udstedelse af jagttegn m.v. i et bestemt tidsrum fra domsafsigelsen eller fra beslutningen om tilhold, opholdsforbud eller bortvisning.

Vi ikke om det bliver begrænset til personfarlig kriminalitet, narko og ulovlig våben besiddelse eller om der kommer andet med. Justitsministeriet nævner dog en grænse på 60 dages ubetinget fængsel, som en rettesnor for grovere lovovertrædelser, mens tilhold og opholdsforbud blot skal være udstedt. De nye regler vil også indføre en karensperiode (et vist tidsrum efter dommen eller tilholdet) hvor der heller ikke kan ansøges om ny våbentilladelse.

Vi regner også med at blive inddraget i den nærmere udformning af reglerne på dette område, af Justitsministeriet.

”Bekymringshenvendelser”
Med lovens vedtagelser er der også indført adgang til, at offentlige myndigheder kan indberette bekymring til politiet, om en person bør have våbenadgang. Denne ordning har samme fokus, som
krav om lægeerklæring ved ansøgninger, og vil være en mulighed for regioner, kommuner, hospitaler, behandlings- og bosteder mv. til overfor politiet at udtale en bekymring i forhold til at borgeren har våbentilladelse eller adgang til våben – fx medlemskab af en skytteforening.

Stigmatisering og en ny ”papirtiger”.
Vi har hele vejen været imod den omtalte screening af alle ansøgere for psykiske diagnoser mv. For det først er skydning en folkesport. Det vil sige at vi allerede har en god del medlemmer, der nyder deres sport og ikke udgør en fare for samfundet. De vil måske skulle indstille deres sport eller glæden ved at gå på jagt. Det er ligeledes dokumenteret at børn, unge og voksne med ADHD, ADD og diagnoser indenfor autismespektret har en masse godt ud af at gå til skydning. Vi ved også at rigtigt mange danskere (og dermed formentlig også en del sportsskytter) går eller har gået til psykolog eller psykiater.

Vi ved ikke endnu om alle disse nu potentielt vil ryge ud af vores sport og den idræt de elsker. Vi har kraftigt opfordret til at man ikke går den vej. Vi frygter Justitsministeriet vil arbejde med en liste over diagnoser og ryger i den grøft, hvor man hellere tager for meget end for lidt med, blot for at være sikker, nu man er i gang.

Alternativet er at ministeriet ikke kommer med en ”liste” og alle skal vurderes individuelt af politiet med indhentelse af lægeerklæringer, ekspertvurderinger og ikke mindst et stort og tungt ankesystem.

Vi har i processen arbejdet sammen med organisationen ”Bedre Psykiatri”. At skære alle over en kam er en stigmatisering af nogle i forvejen udsatte og sårbare personer – som netop kan få noget godt og bedre ud af de fællesskaber vi har i skydesporten.

Vi har foreslået at lovgiverne holdt sig til at indføre ”bekymringshenvendelser”. Og hvis man ville have fokus på området, kunne man indføre automatisk afslag og inddragelse når personer blev idømt behandlingsdomme – ved siden af de regler man vil indføre for grovere lovovertrædelser samt tilhold.

Politisk interesse
Vi har arbejdet målrettet og været i dialog med alle partier, for at undgå det systematiske helbredstjek og udelukkelse af personer blot på grund af en diagnose.

Det betød at alle partier udenfor regeringen ønskede en opdeling af lovforslaget i to dele, så man kunne behandle helbredstjekket særskilt. Det ville regeringen ikke. Der skulle stemmes om et samlet lovforslag. Det betød at nogle partier endte med at stemme for hele lovforslaget, nogle partier undlod at stemme hverken for eller imod og andre stemte imod.

Vi har været synlige i medierne og blandt fortalt historien om en ung kvinde, der er diagnosticeret med skizofreni, og nyder sin sport som dynamisk sportsskytte. Hun er velfungerende, som andre mennesker, og skydningen hjælper hende som en god fritidsinteresse.

Øvrige tiltag
Lovforslaget har også andre ændringer

Hvis lovlige våben ikke opbevares efter reglerne, hæves straffen til minimum en bøde på 10.000 kr.

Straffen for brud på reglerne for afhændelse af våben skærpes også. Hvis en person/forening ikke længere er godkendt til at have våben, skal våbnet afhændes i løbet af fire uger. Straffen for ikke at overholde den regel skærpes, er ligeledes minimum en bøde på 10.000 kr.

Ulovlig besiddelse af ammunition til et våben som pågældende har tilladelse til (f.eks. for store mængder) straffes med en bøde på mindst 1.400 kr., mens ulovlig besiddelse af ammunition til våben, som en person ikke har tilladelse til, straffes med mindst en bøde på 3.000 kr.


 

 

Læs mere

HJÆLP – vi mangler skytteforeninger til ”Skud for Trivsel”

16-05-2024

Den seneste store medlemsdata undersøgelse fra DIF viser at ca. 7 % at medlemmerne i de danske skytteforeninger har en psykisk lidelse eller diagnose.

”Det beviser netop, at skydesporten er en god sport for den gruppe af personer og skytteforeningerne er gode til at inkludere og fastholde folk med forskellige udfordringer. Derfor, er vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) også meget interesseret i at få flere skytteforeninger med i Skud for Trivsel” udtaler Fritz Ganzhorn, projektmedarbejder.

 

Hvad kræver det at være med?
Som udgangspunkt kan man være med på den måde som passer den enkelte skytteforening.

Vi hjælper den enkelte skytteforening i gang med en workshop ude hos jer – på jeres præmisser og efter jeres forhold, om det skal være 22 eller luft osv. Nogle har allerede erfaring med skydning for børn og unge med ADHD og andre udfordringer, mens andre ikke har prøvet det før.

Vi kan levere undervisning af instruktører.

Vi laver altid en aftale med den enkelte forening, så man heller ikke får flere nye skytter, end man kan rumme – så vi dermed giver den bedste oplevelse og skydetræning.

 

Vi hjælper med kontakt og nye medlemmer

Vi har lavet hjemmesiden www.skudfortrivsel.dk hvor vi reklamerer i hele landet – om det gode ved at gå til skydning.

Forældre til børn med ADHD og lignende henvender sig til os, og så kontakter vi en af de skytteforeninger, som er med - og sørger for den bedste kontakt og opstart.

Vi mangler kun flere skytteforeninger 😊

 

Hjælp til opstart af skydning for børn og unge.

Som en del af ”Skud for Trivsel” hjælper vi også jeres skytteforening, med helt generelt, at komme i gang med skydning for børn og unge.

Nogle skytteforeninger er fx ikke rigtigt kommet i gang med hold og skydetræning for børn og unge efter Corona-nedlukningerne.

 

Vil I vide mere?

Så tjek www.skudfortrivsel.dk eller kontakt Fritz Ganzhorn på (+45) 2371 8910 eller frg@skytteunion.dk

Læs mere

Nej tak. Helbredsoplysninger er ’ikke i orden’

08-05-2024

Der er modstand mod den del af regeringens lovforslag til ny våbenlov, der handler om, at politiet skal have adgang til helbredsoplysninger. Avisen Danmark har talt med fire oppositionspolitikere – de er ligesom Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) skeptiske overfor helbredsoplysningsdelen

Der er god gang i debatten om den nye våbenlov. Folketinget har netop haft andenbehandling af regeringens lovforslag. I går fortalte Avisen Danmark om Emma, der risikerer at miste sin våbentilladelse og avisen bragte også den kronik, som vi i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har skrevet sammen med Bedre Psykiatri.


I dag fortæller fire politikere fra henholdsvis Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og SF, hvad de mener om lovforslagets forslag om, at politiet skal have adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med ansøgning om våbentilladelse. Der er særligt fokus på psykisk sygdom.

”Jeg glæder mig over, at flere politikere gennemskuer, at dels vil en generel adgang til helbredsoplysninger ikke løse de problemer, der kan være omkring uforsvarligt opbevarede våben, og dels vil det betyde en unødig stigmatisering af en meget stor del af den danske befolkning,” kommenterer Lars Green Bach, generalsekretær, og siger videre:

”Dertil er det for os væsentligt at påpege, at sagsbehandlingstiden kan blive voldsomt forlænget, hvis politiet nu også skal håndtere helbredsoplysninger, og det vil være til stor skade for skydesporten. Vi er i forvejen grundigt reguleret i den foreningsbaserede sport og har – af sikkerhedsmæssige årsager – ansøgninsgpligt, aktivitetspligt og krav om genansøgning, netop for at sikre en tryg sport.”

 

Læs de fire politikeres holdninger her

 

Læs mere

Nyt lovforslag kan gøre at Emma ikke længere må have sin pistol – og at hun må stoppe med den skydesport hun elsker

07-05-2024

I disse dage behandler Folketinget et kontroversielt forslag, der knytter helbredsoplysninger til våbentilladelser. Et forslag der risikerer at udelukke alle personer med en psykisk diagnose eller lidelser fra skydesporten. Et forslag, der ikke er begrundet i fakta, og som vil forlænge sagsbehandlingstiderne på våbenområdet.
 

Efter hændelsen i Fields i 2022 har der været tale om yderligere skærpelse af lovgivningen omkring tilladelse til våben.

Avisen Danmark har netop i dag offentliggjort en artikel om skytten Emma Steensen og det lovforslag, der skal behandles for anden gang i Folketinget i dag. Lovforslaget fra Justitsministeren giver politiet pligt og ret til at gennemgå helbredsoplysninger, når der søges om våbentilladelse.

Emma har en diagnose, som fremadrettet måske vil forhindre hende i at gå til skydning.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er imod lovforslagets del om at nægte personer adgang til våben og skydesport alene baseret på en diagnose - eller fordi man fx har været til læge eller er i behandling for psykiske problemer.

Bliver lovforslaget vedtaget, vil det blandt andet ramme Emma, der nyder at gå til skydesport med sin pistol. At gå til skydning, hjælper hende også i forhold til hendes mentale helbred.

Læs artiklen her...
 

Stigmatisering

Emma synes regeringens forslag er en stigmatisering af hende som ”farlig”, fordi hun har en psykisk sygdom.

”Jeg vil gerne være den stemme, der siger, vi ikke alle behøver at være skøre i hovedet, fordi vi har en diagnose. Du kan dømme os på, hvem vi er, hvordan vi er, og hvorledes vi behandler andre mennesker. Men du skal ikke dømme os på, hvad der står på et stykke papir eller en sundhedsplatform.” udtaler Emma i artiklen.

Det er er vi enige i fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
Derfor har vi sammen med pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri også skrevet et debatindlæg, hvor vi opfordrer politikerne til at ligestille og regulere psykisk syge og/eller udfordrede person på linje med alle øvrige borgere i Danmark. Vi skriver blandt andet: 

Regeringens initiativ ”strammere greb om våben” indeholder også et forslag om, at der skal ske en automatisk frakendelse af våbentilladelse ved voldsdom og tilhold. Det synes vi giver god mening. Og hvis folketinget absolut ønsker nogle ’standardiserede kriterier’ at vurdere ud fra, ser vi hellere at den automatiske frakendelse udvides til også at omfatte retspsykiatriske foranstaltningsdomme for personfarlig kriminalitet, så der sker en retsmæssig ligestilling af mennesker med og uden psykiatriske diagnoser. I stedet for den brede stigmatisering af mennesker, der deltager i sunde sportslige fællesskaber, og som er velbehandlede eller helt raske.

Læs debatindlæg her...
 

En kæmpe administrativ bombe

Denne sag vil udover de principielle spørgsmål også potentielt øge sagsbehandlingstider og bureaukratiet for os alle, men særligt for vores nuværende og kommende medlemmer med psykiske diagnoser.

Det vil ikke kun ramme skydesporten, men også jægere og øvrige personer med fritidsmæssig adgang til våben. Mange som har skudt i flere år, vil kunne blive påvirket ved kommende fornyelser af våbentilladelser. 

”Lovforslaget og den omfattende screening fører til øget arbejdsbelastning hos fagfolk, som allerede er tidspressede. Politi, læger og speciallæger skal vurdere tusindvis af menneskers helbredsoplysninger. Det er dårlig brug af deres tid, for arbejdet adresserer ikke et problem. Hvis lovforslaget havde været sat i værk for fem år siden, havde vi alligevel ikke undgået den tragiske sag i Fields.” udtaler Lars Green Bach. Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

 

Ikke noget problem

Det er svært overhovedet at finde data om i hvilket omfang en person med psykisk sygdom har begået drab eller øvrig vold med et våben, som han eller hun havde tilladelse til.

Til Avisen Danmark udtaler lektor i sociologi hos Lunds Universitet, kriminolog og politiforsker David Brehm Sausdal:

 ”Drabene i Field's ville ikke være undgået med de stramninger, man ønsker. Det er en fejlslagen analyse. Den vold, der bliver begået i Danmark med skydevåben, sker overvejende inden for bandekriminalitet og organiseret kriminalitet, og her er det ikke et spørgsmål om våbentilladelse eller ej”,

Derfor ser Dansk Skytte Union også hellere at Justitsministeren og myndighederne udviser tillid til fx skydesporten og samarbejder om sikkerhed med hensyn til sportens præmisser.

”Medlemmer i en skytteforening er både vurderet af formanden og af politiet. Et medlem skal være aktiv for at fastholde medlemskab og våbentilladelse. Derfor ser foreningens medlemmer hinanden ganske ofte og har fingeren på pulsen med, hvordan man har det. Hvis noget er bekymrende, med et eksisterende medlem eller med én som søger medlemskab, skal formanden reagere – og her er der brug for bedre adgang til at indberette en bekymring, så   politi eller myndighed kan reagere.” udtaler Lars Green Bach

 

Skydesporten er vigtig for mange

Skydning som sport og idræt er en ubetinget god aktivitet. Ikke alle danskere er til fodbold, håndbold, gymnastik eller svømning.

” Og for mange, er skydning netop en sport der styrker deres mentale velvære ved at skabe ro og fokus. Derfor vil det være ekstra ærgerligt at udelukke en stor gruppe mennesker fra vores sport og foreningsfællesskaber” afslutter Lars Green Bach.

 

Læs mere

Sikkerhed først, altid!

25-04-2024

Sikkerhed først, altid. Medhold i byretten

Svendborg Byret har netop afsagt dom i en sag om sikkerhed og regelrethed i forbindelse med vådeskud. Dommen giver Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og partneren i Forbundet af Danske Sortkrudtskytter medhold. Det glæder formand John Hansen, som peger på, at sikkerhed altid skal stå først og øverst.

Dommen drejer sig om en hændelse i 2021, hvor der i et klubhus affyres et vådeskud. Ifølge Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Forbundet af Danske Sortkrudtskytter overholdt den berørte forening ikke de gældende regler og sikkerhedsprocedurer og foreningen afviste også i flere dialoger at følge forskrifterne. Af den grund valgte Forbundet af Danske Sortkrudtskytter at udelukke den lokale forening, hvorved den ikke opfyldte betingelserne for medlemskab af Dansk Skytte Union.

Svendborg Byret har 24. april afsagt dom og giver medhold til, at unionen og forbundet havde myndighed til og grundlag for eksklusionen.

” I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) sætter vi altid sikkerhed øverst. Der kan ikke være undtagelser til skydesportens sikkerhedsbestemmelser. En sikker sport, der stringent håndhæver sikkerhedsreglerne, er afgørende for den brede folkelige og politiske opbakning, vi har til vores sport – i alle dens afskygninger og discipliner,” udtaler formand John Hansen, der er tilfreds med dommen fra Svendborg Byret.

De skytter, der var aktive i den ekskluderede forening, har alle haft mulighed for at engagere sig i andre klubber og dermed dyrke deres sport.”Vi har arbejdet aktivt for, at alle skytter har fået information om, hvordan de kunne fortsætte med at dyrke deres sport og fællesskab, for det er – ligesom sikkerhed – en væsentlig del af vores forpligtelse. Jo flere der dyrker sikker skydesport, des bedre vilkår kan vi få for vores sport,” slutter formanden.

Læs mere

Kjeld Rasmussen optaget som første medlem i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)s Hall of Fame

13-04-2024

Skydesportens Hall of Fame


Bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har vedtaget at oprette en Hall of Fame, som skal hædre skytter med bemærkelsesværdige bedrifter, og som har lagt våbenet på hylden.

Bestyrelsen lægger vægt på, at det er vigtigt at huske dem, som har skabt resultater og bedrifter i vores sport gennem deres liv og på denne måde vil vi i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) hædre og ære personer som har sat deres spor i vores idræt.

Det er desuden vigtigt at understrege, at det ikke vil være hvert år at der nødvendigvis kommer et nyt medlem i Skydesportens Hall of Fame, men når den siddende bestyrelse mener at en tidligere skytte har opnået hvad der skal til, for ikke at udvande konceptet.

 

Kjeld Rasmussen første medlem optaget

Kjeld Rasmussen bliver derfor første medlem i Skydesportens Hall of Fame, hvor han blev indlemmet ved årsmødet 2024.

Kjeld Rasmussen har udmærket sig gennem en lang karriere i Skeet, hvor han blandt andet har vundet guld ved OL i Moskva i 1980, som blot er en enkelt blandt mange store bedrifter.

Kjeld modtog stående bifald, samt et billede fra hans karriere og en Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) medalje.

 

Udstilling af Kjeld Rasmussens artefakter

Kjeld Rasmussen har forud for årsmødet doneret sine artefakter fra hans karriere i skydesporten, til skue for alle interesserede.

Kjeld har doneret sin EM-pokal, sine certifikater for flere af sine store sejre, sit skæfte fra hans gevær, hans ikoniske ternede bøllehat og sidst men ikke mindst sin guldmedalje fra OL. Se udstillingen af Kjelds sportslige liv i Idrættens Hus på kontoret hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Stort tillykke til Kjeld Rasmussen og tak for din indsats i dansk skydesport!

 

Læs mere

Skydesporten i medlemsfremgang i 2023

10-04-2024

De, af Danmarks Idrætsforbund, netop offentliggjorte medlemstal for 2023 viser næsten 1.800 flere medlemmer af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) end i 2022.

Skydesporten nærmer sig med i alt 31.506 medlemmer dermed atter de seneste fem års rekordmedlemstal fra før corona-tiden i 2019 med 32.203 medlemmer.  

Medlemstallet for 2023 dækker over fremgang i såvel kategorierne kvinder og mænd som i kategorien anden kønsidentitet. Mens der fortsat er langt flest mænd i skydesporten, kan vi se at kvinderne andelsmæssigt er vokset mere end mændene. Kvindernes medlemstal har oplevet en stigning på 15% mod mændenes medlemsudvikling på plus 5%.
Ligeledes er der på et år sket en fordobling af antal registrerede medlemmer i skytteforeningerne med en anden kønsidentitet end kvinde eller mand.

 

Flere børn og unge voksne  

Efter et fald i antal medlemmer under 25 år fra 2021 til 2022 kan skydesporten nu glæde sig over en fornyet lille fremgang blandt de yngste skytter på 159 nye børn og unge i skytteforeningerne. Men den aldersgruppe der er vokset mest fra 2022 til 2023 er gruppen fra 25-39 år, som står for næste 30% af medlemsfremgangen med 522 nye medlemmer.

Samlet set har skytteforeningerne fremgang i alle alderskategorier fra barn til pensionist, og med en vækst på 25% bidrager gruppen af 60-69 årige også rigtig godt til årets medlemsvækst.

 

Næsten uændret antal medlemsforeninger

Den omskiftelighed der har været i forhold til ind- og udmeldelser af skytteforeninger i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) giver samlet set et næsten uændret billede.

Ved årets udgang var der i alt 353 medlemsforeninger mod 357 året før.    

Der har fra medlemsopgørelsen i 2022 til opgørelsen i 2023 været indmeldelse af i alt 10 nye medlemsforeninger, mens 14 foreninger enten er ophørt med at eksistere, har slået sig sammen med en anden forening, eller har meldt sig ud af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Få større indblik i medlemstallene via DIF’s medlemsregistreringsdatabase her...

Læs mere

Ny ordning til medlemsforeningerne

09-04-2024

Belønning for grønne tanker i skydesporten

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Skydebaneforeningen Danmark vil inspirere de danske skytteforeninger til at tage flere valg, som er mere klimabevidste, og som kan have positiv påvirkning på foreningens klimaaftryk. Derfor lancerer de ”Ordning om en grønnere skydesport”.

 

Den grønne bølge i samfundet er kommet for at blive - også i idrætten, og her har skydesporten et særligt ansvar. Derfor har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udviklet et værktøj til de danske skytteforeninger, som sætter fokus på mere klimabevidste handlinger i de enkelte skytteforeninger.

Sammen med Skydebaneforeningen Danmark kommer unionen til at arbejde for at udbrede kendskabet til og brugen af den nye frivillige ordning - ”Ordning om en grønnere skydesport”.

”Med den nye ordning håber vi at gøre det enkelt for foreningerne at arbejde med fokus på klima og bæredygtighed for en grønnere skydesport. Ordningen er udarbejdet i simple trin, og der er fordele at hente i form af økonomiske besparelser, forbedret image for den enkelte forening og i øvrigt udadtil i samarbejde med kommuner og fonde,” siger Anette Knudsen-Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

I skydesporten er det områder som indsamling af brugt ammunition, genbrug og genanvendelse, ventilation, støj og lydisolering samt biodiversitet på udearealer, der er særlige for foreningerne, men også elforbrug, belysning osv. er i fokus.

 

Brug ordningen aktivt

En forening kan opnå fire niveauer i ordningen. Foreningerne opnår for hvert niveau ’blade’ på deres tildelte logo afhængig af, hvilket niveau foreningen opfylder. Og selvom der i høj grad er lagt op til selvjustits hos foreningerne for at overholde de ting, de beskriver i ansøgningen om at blive en del af ordningen, så er det et system, som kan have en god virkning for den enkelte forening.

Ordningen kan nemlig bruges som branding både internt og eksternt, tiltrækning af nye medlemmer eller engagere en ny type af frivillige.

”Initiativet om at fokusere på en grønnere skydesport er yderst velkomment, og vi glæder os over samarbejdet med Dansk Skytteunion. Vi og foreningerne har faciliteterne i sporten, og det øgede fokus på bæredygtighed og udvikling af grønnere faciliteterne kan komme alle til gavn; miljøet, foreningerne og skydesporten generelt,” siger Frank Lyngsø, formand for Skydebaneforeningen Danmark.

 

Overskuelige forandringer og gode muligheder

Der er allerede en række foreninger, som i længere tid har arbejdet med de grønne tanker – nogle endda uden helt at være opmærksom på, at det er det, man har gjort. Det er fx tilfældet i Nyborg Skytteforening, hvor man har valgt at skifte energislugere som ældre køleskabe ud samt ændre til LED-belysning. Det har givet betragtelige besparelser i udgifterne, og formand for Nyborg Skytteforening, Kristian Nick Pedersen, tror på, at overblikket i den nye grønne ordning kan gøre en forskel for den enkelte forening:
 

”Jeg tror, at ordningen vil få folk til at kunne overskue forbedringerne. Når man i daglig tale snakker om fornyelse, så bliver det hurtigt en uoverskuelig opgave, fordi man kommer til at tænke alt for stort.

Med den her ordning kan man nemt bane sig vej igennem mulighederne og se, at her kan man gøre meget uden den store økonomiske udgift. Og måske kan man få indblik, i hvilken besparelse en måske lidt større udgift kan give,” siger Kristian Nick Pedersen.

 

Eksempler på tiltag som indgår i den nye ordning:

 • Opsamling af bly

 • Affaldssortering

 • Samkørsel

 • Genbrugsmaterialer

 • Mindre brug af engangsplastik

 • Tiltag for øget biodiversitet

 • Energirenovering af skydebaneanlæg

 • Vedvarende energikilder

 

Sådan kommer foreningen i gang

Ordningen er udarbejdet i niveauer fra 1-4. Når en forening gennemgår punkterne, anbefaler vi, at foreningen finder et startniveau og udarbejder en handleplan for eventuelt manglende opgaver, der skal løftes i det nuværende niveau, samt for det kommende niveau.
 

Når foreningen er i mål med opgaverne i det aktuelle niveau i ordningen, sendes en ansøgning til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Ansøgningerne behandles kvartalsvis – første gang den 1. juni 2024.

Når ansøgningen er godkendt, modtager foreningen et diplom og logo, som kan benyttes på foreningens hjemmeside mm.
 

Læs mere om ordningen her

 

Kontakt

Spørgsmål til ordningen kan rettes til Sarah Arnfeldt hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) på sar@skytteunion.dk / tlf. 50669112 eller Skydebaneforeningen Danmarks rådgivningsteam på tlf. 76656700 / mail: raadgivning@skbf.dk

Læs mere

En markant ildsjæl er gået bort

20-03-2024

Det er med sorg at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) erfarer, at Tim Andersen er gået bort 71 år gammel.

I mere end 30 år har Tim Andersen været en markant ildsjæl inden for skydesporten i Danmark, og ikke mindst har han ydet en stor indsats for at få godkendt og udbredt IPSC-disciplinerne i dansk sportsskydning.

Tim havde nemlig et særlig fokus på at udbrede discipliner, som i starten kun blev dyrket af et fåtal af skytter, men som i dag dyrkes af mange udøvere rundt om i Danmark. IPSC er vokset til en disciplin, hvor danske skytter nu opnår flotte internationale resultater.

Selv om det i årenes løb ikke altid har været let, og der undervejs har været mange benspænd fra lovgivernes side, har hans utrættelige og store arbejde bidraget væsentligt til disciplinernes udbredelse og fremgang i Danmark.

Bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) tildelte på årsmødet i 2023 Tim Andersen Erik Sætter-Lassens Lederpokal som en velfortjent anerkendelse af, at han i en lang årrække at har arbejdet ihærdigt og utrætteligt for skydesporten i Danmark.

Æret være Tim Andersens minde.

Læs mere

Årsmøde 2024 inviterer foreningerne til at komme med indspil til kommende strategi

19-03-2024

Ved årsmødet i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 13. april inviterer vi foreningerne til at give indspil til den fremtidige strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) indgår som medlem af DIF i arbejdet med det politiske program om at sætte en fælles retning for DIF-idrætten. Det politiske program prioriterer de vigtigste opgaver og skal styrke DIF-idrætten som organisation, så vi bliver bedre til at udvikle idrætten i takt med, at der sker ændringer i idrætten og samfundet.

I perioden 2022-2025 har samarbejdet herom indeholdt fem strategispor for skydesporten i Danmark:

 • Strategiaftalen spor 1 - Organisationsudvikling
 • Strategiaftalen spor 2 - Talentudvikling
 • Strategiaftalen spor 3 - Foreningsudvikling
 • Strategiaftalen spor 4 - Vejen til en grønnere skydesport
 • Strategiaftalen spor 5 - Skydesportens soldaterprojekt

De blev defineret i perioden 2020-2021 med henblik på at styrke mulighederne for en målrettet udvikling af skydesporten, og således at DIF's politiske program realiseres ved, at vi som forbund bidrager på de områder, hvor vi har identificeret potentialer i forhold hertil.

I efteråret 2024 er det tid til at tage næste skridt i det strategiske samarbejde mellem DIF og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Inden strategiprocessen med DIF indledes, ønsker bestyrelsen af få indspil fra medlemsforeningerne. Derfor er der planlagt en temadrøftelse om visionen En skydesport for alle på årsmødet med afsæt i såvel et ind- og udblik på skydesporten i Danmark. Temadrøftelsens program er det følgende:

 • Introduktion v/generalsekretær Lars Green Bach.
 • Danskernes syn på skydesporten. Highlights fra analyseinstituttet YouGove’s undersøgelse fra efteråret 2023 v/managing partner I Essencius Christina Schärfe Lambach.
 • Resultater fra foreningsundersøgelsen En skydesport for alle v/projektmedarbejder Fritz Ganzhorn.
 • Gruppedrøftelse 

Vi får forhåbentlig nogle spændende drøftelser og et godt afsæt for det videre strategiske forløb med DIF. Til gavn for både os selv og det samfund vi er en del af.

Kom og vær med på årsmødet og temadrøftelserne om En skydesport for alle. Sidste tilmeldingsfrist er den 30 marts 2024 kl. 10.30 via linket her.

Al materialet til årsmødet findes på siden her, der opdateres løbende.

Læs mere

DM-ugen 2024

06-02-2024

20.-23. juni debuterer Herning som vært for DM-ugen, der som et nationalt mini-OL byder på en buffet af discipliner fra dansk topidræt. Omkring 135 danmarksmestre ventes at blive kåret under den store sportsfest.

Skydesporten er med igen i 2024, hvor vi deltager med DM i 10 m luftvåben centralt i Herning by. Udover DM i luftvåben vil skydesporten være repræsenteret ved DM-ugen i jagtskydning og nordisk trap, ligesom deltagelse af OL-Trap i team og mix team er ved at blive afklaret. Disse discipliner vil blive afholdt på Herning Jagtcenter.

Det hele afvikles i uge 25 fra 20.-23. juni med tennis og flere luftsportsgrene som tyvstart fra mandag 17. juni i Herning.  

Forberedelserne er i fuld gang, men med små fem måneder til afvikling står det nu klart, at DM-ugen i år faciliterer danmarksmesterskaber for 30 sportsforbund fordelt på 40 sportsgrene. I alt forventes det, at godt 135 nye danmarksmestre skal kåres under det danske svar på et nationalt OL, der finder sted kun en lille måned før De Olympiske Lege i Paris.

Det bliver med danske Tour de France-stjerner susende gennem Herning midtby, bumstærke kajakroere i Fuglsang Sø og for første gang i DM-ugens historie en trio af spektakulære luftdiscipliner ved Flyvecenter Arnborg i udkanten af Herning. 

Dansk Faldskærms Union, som også sidste år var med i DM-ugen, er i år gået sammen med Dansk Hanggliding og Paragliding Union og Dansk Svæveflyver Union om at skabe en sportsfest på himlen over Herning.

Det bliver nogle historiske dage for vores tre forbund, hvor vi vil vise Danmark, hvor fascinerende luftsport er. Det kan ikke undgå at blive spektakulært, når vi åbner flyvecenteret op og viser, hvad vores idrætter kan

siger sekretariatsleder Nikolaj Larsen, formand Sanne Røhe og generalsekretær Kristine Hornum fra henholdsvis Dansk Faldskærms Union, Dansk Hanggliding og Paragliding Union og Dansk Svæveflyver Union i en fælles udtalelse.    

Udover svæveflyvning og hanggliding/paragliding er bordtennis, cricket, boksning og speedskating blandt de øvrige debuterende sportsgrene under DM-ugen, mens store sportsgrene som atletik, cykling, tennis og golf er blandt gengangerne fra de første år. 
 

Tusindvis af atleter og tilskuere

Sidste år gæstede op mod 150.000 gæster Aalborg under DM-ugen, som igen i Herning inviterer til gratis sports- og folkefest. Med afvikling af mesterskaber midt på torvet og andre arenaer i byrummet med DR som tv-mæssig mandsopdækker.

DM-ugen samler danskerne om vores bedste atleter og den idræt, der hver dag dyrkes i vores idrætsforeninger over hele landet. Det bliver en uge spækket med store oplevelser, og vi glæder os over, at vi igen i år kan præsentere nye sportsgrene i DM-ugen-familien.

siger Hans Natorp, formand i DIF. 
Han glæder sig desuden over et tæt og stærkt samarbejde med Herning Kommune.

I Herning Kommune ser vi frem til at tage imod tusindvis af atleter og tilskuere, når vi for første gang er vært for DM-ugen. Vi kommer til at bruge vores mange faciliteter og byrummet til at skabe de bedste og mest spektakulære rammer for konkurrencerne. DM-ugen er noget helt særligt, og i Herning er vi vant til at afvikle store events og arrangementer. Det kan kun blive godt

siger Dorte West, borgmester i Herning Kommune.

 

Fakta om DM-ugen 2024

Herning den 20.-23. juni
40 sportsgrene
30 specialforbund
82 discipliner
Cirka 135 medajlesæt
+ 2500 atleter

De mange danmarksmesterskaber i Herning kan opleves helt gratis fra 20.-23. juni – enten live eller når DR igen i år dækker begivenheden på alle platforme.


Hvad er DM-ugen?

DM-ugen er et stort sport-event, som viser og hylder det bedste fra dansk eliteidræt. Et slags mini-OL på dansk grund. Bag eventet står DIF - i tæt samarbejde med de mange specialforbund - og værtsbyen Herning. DR er mediepartner på eventet.

Læs mere på dmugen.dk, hvor du også kan dykke ned i de enkelte idrætter.


Sportsgrene, der deltager i DM-ugen

 • Atletik
 • Hockey
 • Beachvolleyball
 • Kano
 • *Boksning
 • Kajak
 • *Bordtennis
 • *Karting
 • Bowling
 • Krolf
 • Billard
 • Padel
 • Bueskydning
 • Paragliding
 • *Cricket
 • Petanque
 • Cykling
 • *Pickleball
 • *Cykling (para)
 • Rallysprint
 • Dart
 • *Scoot
 • El-hockey (para)
 • *Speedskating
 • Faldskærm
 • Skydning
 • Flag Football
 • Squash
 • *Fodboldgolf
 • *Streetrace
 • *Fridykning
 • Styrkeløft
 • *Goalball (para)
 • *Svæveflyvning
 • Golf
 • Tennis
 • Gymnastik (funktionel fitness og tumbling)
 • Vægtløftning
 • *Hanggliding
 • Wakeboard

* Nye sportsgrene i 2024

Læs mere

Høringssvar til Justitsministeriet

23-01-2024

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund afgivet høringssvar vedrørende regeringens forslag til ændring af våbenloven.

Sammen har vi været optaget af primært tre forhold i det fremlagte lovforslag. Nemlig ændringer der går på (1) dokumentation om ansøgers helbred ved ansøgning om våbentilladelser (2) etablering af lovfæstet indberetningspligt for berørte offentlige myndigheder, og (3) obligatorisk afslag på ansøgning om våbentilladelser ved kriminalitet.

Ikke mindst indførelse af krav om helbredsvurdering giver efter vores opfattelse anledning til bekymring. Blandt andet skriver vi:

"Vi er stærkt bekymrede for at resultatet af lovforslaget bliver et regelsæt, der både stigmatiserer mange personer med psykiske lidelser og dertil uretmæssigt udelukker personer fra skydesporten, som vitterligt får noget godt ud at gå til skydning. Derudover vil forslaget skabe en stor administrativ byrde og påvirke såvel den generelle sagsbehandlingstid for våbentilladelser hos Politiet samt Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Udover ekstra sagsbehandling, der vil påføre myndighederne ekstra opgaver og udgifter, vil den længere sagsbehandlingstid også ramme skydeporten samt alle borgere, der ønsker våbentilladelser. Vel at mærke, uden at samfundet opnår anden effekt end at påføre sig selv yderligere opgaver.

Vores sport er ifølge videnskabelig forskning og egen mangeårig erfaring fra praksis kendetegnet ved, at personer med forskellige sygdomme og diagnoser kan have gavn af at gå til skydning. Det hjælper dem med at koncentrere sig og fokusere. Det gælder fx personer med diagnoser som ADHD, ADD, autisme, Aspergers syndrom mv. Vi arbejder også med resocialisering af soldaterveteraner i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Her giver projekter i vores foreningerne nogle naturlige, trygge og faste rammer. Det giver ro til de veteraner, der deltager."

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde her...
 

Læs mere

Nyt lovforslag vil begrænse skydesporten

18-01-2024

Nej tak til stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom og af landets skytteforeninger.

82% af den danske befolkning får i løbet af livet brug for behandling i psykiatrien. Langt de fleste mennesker med en psykisk sygdom er i dag velbehandlet og lever et normalt liv som alle andre uden at mærke til sygdommen, ligesom mange også bliver raske igen.

I øjeblik har regeringen imidlertid sendt et lovforslag i høring med forslag til ændringer af våbenloven. Et forslag der blandt andet vil give politiet adgang til at indhente helbredsoplysninger hos ansøgere om våbentilladelser og meddele afslag på baggrund af psykisk sygdom.

Dette forslag til ændring af våbenloven drøftede Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i denne uge med Jane Alrø Sørensen og Jens Peter Eckardt fra pårørende organisationen Bedre Psykiatri. 

Begge parter er enige om, at forslaget ikke er gennemtænkt. Mål og middel hænger ikke sammen, samtidig med at det de facto vil stigmatisere såvel en masse samvittighedsfulde menneskers indsatser i skytteforeningerne, som det vil skabe miskreditering, fordomme og yderligere strukturel forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom.

Naturligvis støtter både Bedre Psykiatri og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) intentionen om at forhindre at personer, som af psykiske grunde vurderes at kunne gøre alvorlig skade på andre personer, ikke har adgang til våben. Men lovforslaget adressere reelt set ikke dette, samtidig med at den store positive betydning foreningsfælleskaberne har for vores alle sammens trivsel og velvære - psykisk sygdom eller ej - undermineres.

Udover at skabe en velfungerende psykiatri i Danmark, bør regeringen i stedet for sikre, at der ikke skabes præcedens for at en diagnose, uden en individuel vurdering, kan berøve borgere de samme rettigheder og muligheder, som andre mennesker har. Ligesom de i langt højere grad bør anderkende og understøtte de indsatser vores skytteforeninger står i spidsen for, og som netop er med til at hjælpe alle mennesker ind i sikre og trygge fællesskaber. Uanset om du er et barn med ADHD, en soldaterveteran med PTSD eller en del af de 18% af den danske befolkning, som ikke får brug for behandling i psykiatrien i løbet af deres liv.

Danmark har i dag mere end 70.000 sportsskytter i alle aldre, på tværs af alle discipliner og i alle dele af landet. Vores sport er ved både videnskabelig forskning og en lang praktisk erfaring kendetegnet ved, at mange personer med forskellige sygdomme og diagnoser kan have fordel af at gå til sportsskydning. Det hjælper dem med at koncentrere sig og fokusere, samtidig med at de bliver en del af stærke og trygge lokale fællesskaber.

Så lad os i stedet for flere begrænsninger og benspænd for vores frivillige foreningsfælleskaber, og indskrænkning af de individuelle rettigheder, spille sammen om de indsatser, vi allerede ved virker. Til glæde for både det enkelt menneske og foreningslivet i Danmark.

Det er noget af det både Bedre Psykiatri og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil adressere i høringssvaret til Justitsministeriet og Folketingets politikere.

Læs mere

Indstil en person til en æresbevisning

08-01-2024

På Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s årsmøde lørdag den 13. april 2024 i Idrættens Hus uddeles der æresbevisninger. Du kan påvirke, hvem der får en æresbevisning.

Du kan indstille til følgende æresbevisninger:

 • Erik Sætter-Lassens Lederpokal
 • Kvindepokalen af 1988
 • Poul Glesner's Fortjenstpokal
 • Ungdomspokalen
 • Juniorpokalen
 • Veteranpokalen
   

Se reglerne for indstilling til de enkelte æresbevisninger her...

Du sender din indstilling til info@skytteunion.dk senest den 1. februar 2024.

 

Du kan se hvem der tidligere har modtaget æresbevisninger her...

Læs mere

DIF’s Årets Frivillige

06-01-2024

Trine Knudsen fra Fjelsted Harndrup Skytteforening på Fyn er vinderen af prisen ’DIF’s Årets Frivillige’ samt 75.000 kroner.

Prisen blev uddelt ved DR’s tv-show SPORT 2023. 

En ung og succesrig formand, der har udviklet og moderniseret sin lokale skytteklub på fornem vis. 
Sådan kan 22-årige Trine Knudsen fra Fjelsted Harndrup Skytteforening på Fyn beskrives, og derfor er hun vinder af den store frivillighedspris ’DIF’s Årets Frivillige’. 

Trine Knudsen, der lørdag den 6. januar modtog prisen under DR’s store tv-show SPORT 2023 , anerkendes for sin ihærdige rolle som frivillig i Fjelsted Harndrup Skytteforening. Som blot 15-årig blev Trine Knudsen bestyrelsesmedlem i sin lokale skytteforening, og som 19-årig blev hun formand. Trine Knudsen har haft en enorm betydning for klubbens udvikling, og den unge formand står konstant klar med engagement og gode konstruktive idéer. Derudover er Trine Knudsen selv skytte på eliteplan. 

Morten Mølholm Hansen, direktør i DIF, har siddet for bordenden i dommerkomitéen. Han udtaler: 

Vores mange tusinde frivillige i idrætsforeningerne er i den grad hverdagens helte, og deres utrættelige arbejde er stærkt medvirkende til, at Danmark har et fantastisk og velfungerende idræts- og foreningsliv.  De fortjener alle respekt og hyldest.

Om vinderen af ’DIF’s Årets Frivillige’ siger Morten Mølholm Hansen: 

Trine Knudsen formår at balancere mange bolde på en gang, og hendes indsats i Fjelsted Harndrup Skytteforening er mildest talt imponerende. Hun fortjener i den grad den her hæder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har spurgt Trine, hvad det betyder det for hende som frivillig at vinde DIF’s Årets frivillige.
Trine fortæller:

Det er et virkelig stort og flot skulderklap at få, efter at bruge utallige timer på at hjælpe andre og foreningen. Jeg laver ikke frivilligt arbejde for at få anerkendelse, men man må sige at det har en stor betydning at andre værdsætter min indsats. 
Jeg vidste ikke selv at jeg var nomineret. Så må sige, at jeg blev noget chokeret over, da jeg blev ringet op og fik fortalt at jeg var finalist til at vinde årets frivillige. Elsker desuden at vi får skydesporten på danmarkskortet og håber det kan give et indblik til andre i befolkningen at denne sportsgren findes.
Jeg er inderst inde bare mega stolt og beæret over at andre synes jeg fortjener at være en del af et stærkt finalefelt til Årets frivillige. Det er en helt specielt pris for mig. 

Med prisen følger 75.000 kroner, hvoraf 50.000 kroner går til Fjelsted Harndrup Skytteforening og 25.000 kroner til Trine Knudsen selv.  De øvrige to finalenominerede Charlotte Gyde fra Herlev/Hjorten Squash og Søren Rommelhoff, Karlebo Bokseklub vinder hver 10.000 kroner for deres store, frivillige indsats. 

Der var i alt 366 indstillinger til prisen DIF’s Årets Frivillige. 

 

 

 

Læs mere

Stor tak til medlemmerne af Skydesportens Støtteforening

04-01-2024

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil gerne takke alle Støtteforeningens medlemmer for at støtte skydesporten i Danmark.

Det var vigtigt, at vi igen i år nåede mindst 101 medlemmer inden året løb ud, og vi nåede hele 120 medlemmer. Det lykkedes efter en ihærdig indsats fra frivillige, atleter og ansatte.

Det betyder, at Skydesportens Støtteforening kan fortsætte i 2024. Det kunne ikke være en bedre gave til os alle, da det betyder en hel del for foreninger, aktivitetskomiteer, eliteatleter, udviklingsgruppen og Team2032 at få denne hjælp og anerkendelse.

Vi håber, at mange også i 2024 vil melde sig ind i Skydesportens Støtteforening og støtte aktiviteter i skydesporten.

Læs mere

Kristen Andreas Trap - Mindeord

05-12-2023

En god skytteven er gået bort.
Det er med sorg, at Pistol komiteen har erfaret, at vores meget gode skytteven Kristen Trap er gået bort.

Kristen var en særdeles kendt og aktiv person i idrætsverden, især inden for skydning, igennem en lang årrække (et helt liv) både som aktiv skytte og de tillidsposter han gerne påtog sig. Kristen var udover aktiv skytte og leder under Dansk Skytte Union og DGI også militærmand og som følge deraf også dybt involveret i den militære del af skydesporten under DMIF og de militære landshold i skydning.

Af nogle af hans tillidshverv skal her nævnes - Formand for Frederiksværks Skytteforening, - Søværnets Idrætsforening (København), Landdelsformand i DGI Nordsjælland, Formand for Hanebjerg Skydecenter, Formand for Pistolsektion hos Dansk Skytte Union og andre udvalg. Formand for DMIF skydeudvalg og indtil hans bortgang Formand for Sjællands Skytte Forbund og Sportschef for det Militære Skyttelandshold.   

Kristen var aldrig bange for at tage fat eller at udtrykke sin personlige holdning, hverken i skrift eller tale, når det kom til at gøre forholdende for skytterne bedre, når der skulle tages en tørn med stævner og mesterskaber eller for den sags skyld i organisationsarbejdet, hvilket mange nok både har set og hørt.  
Kristen var udover det, også altid en stor hjælp til at få det hele til at glide med hans overblik, fleksibilitet og de små smutveje han kunne finde, når det knep, senest ved pistol DM i september dette år.  

Så kære Kristen,
Tak for din uvurderlige indsats, selv her til det sidste, for vores skydesport og os skytter personligt.

Du vil blive savnet - der findes ikke mange af din slags mere.

Ære været dit minde.

På vegne af
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Pistol Komiteen og skytteven
Paul Erik Sørensen

 

 

Læs mere

Nyt værktøj til bedre våbensikkerhed

04-12-2023

Sammen med DGI Skydning har vi udarbejdet et digitalt værktøj, der gør det nemmere for skytteforeninger at overskue de mange ting en skytteforening skal have styr på, når det gælder sikkerhed. 

Vores arbejde har taget sit udgangspunkt i det tryk, der lægges på vores skydesport fra politisk hold i forbindelse med bandepakker og i kølvandet af det tragiske skyderi i Fields. Begge dele har ikke nødvendigvis nogen direkte forbindelse til skydesporten, men det er klart at man fra politisk hold ser på alle områder af samfundet, hvor der er brug af våben

siger Lars Green Bach, generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og fortsætter: 

Vores bedste kort er derfor at have godt styr på sikkerheden i hver eneste forening, og vi er meget tilfredse med udviklingen af det fælles sikkerhedshjul sammen med DGI Skydning 

forklarer Lars Green Bach. 

Sikkerhjulet fokuserer ikke så meget på hvilken paragraf man kan slå alting op i, men forsøger i stedet at give et praktisk overblik. Så man fx kan emner op ét ad gangen i bestyrelsen og se om man har styr på det hele – og evt. anvende modellens hjælpeskemaer til at planlægge, fordele og få iværksat handling.
Modellen berører ikke kun våben, SKV, sikkerhed og skydebaner, men vejleder også i hvilken opmærksomhed en skytteforening bør have omkring personer, adfærd mv. 

Læs mere her...


For yderligere spørgsmål kontakt: 
Fritz Ganzhorn
Projektmedarbejder
(+45) 2371 8910 
frg@skytteunion.dk

Læs mere

Støt Skydesportens Støtteforening

24-11-2023

Du kan nu og indtil 30. december støtte Skydesportens Støtteforening. Du vælger selv hvilken del af organisationen du vil støtte.

Med udgangspunkt i en lille survey om Skydesportens Støtteforening blandt vores medlemsforeninger har bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) besluttet at videreføre Skydesportens Støtteforening. 

Du kan se resultatet af vores survey her:

Det betyder at der frem til den 30. december 2023 kan indbetales fradragsberettigede beløb på op til kr. 17.700 til brug for almennyttige sportslige aktiviteter i 2024. Skydesportens Støtteforening har til formål at indsamle midler til almennyttige aktiviteter i vores medlemsforeninger, aktivitetskomiteer, forbund og til vores atleter i elitegruppen, udviklingsgruppen og Team2032.
 

Din støtte er fradragsberettiget

Din støtte til Skydesportens Støtteforening er fradragsberettiget. Fradrag til gaver til foreninger er dog sat til maksimalt 17.700 kr. i 2023. For at kunne få glæde af fradraget er det et krav, at du oplyser dit cpr-nummer,. Dette gør du i forbindelse med din indbetaling af støtte. Du kan også støtte med mere end 17.700 kr., men det er kun det beløb, som er fradragsberettigede.
 

Hvem får glæde af din støtte?

Når du støtter Skydesportens Støtteforening med et større beløb, går din støtte ubeskåret til den del af organisationen, som du har valgt. Du har mulighed for at støtte skydesporten ved disse områder:

 • Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s generelle virke
 • Aktiviteter under en af vores seks Aktivitetskomiteer
 • Foreningsaktiviteter
 • Elitegruppens skytter (Team Danmark atleter)
 • Udviklingsgruppens skytter
 • Skytter i Team2032
   

Læs mere om Skydesportens Støtteforening og støt her...

 

Læs mere

Vi er helt afhængige af prøveskydninger …

10-11-2023

.
Forklarer formanden for Copenhagen Cowboys til nyheden om at den forslåede kaliberbegrænsning er ude af bandepakken. Interessen for western skydning kan man kun få bekræftet ved at prøve. Så, derfor er han også vældig tilfreds med resultatet af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s politiske benarbejde.  

Vi synes naturligvis western skydning er fedt, og heldigvis kommer mange forbi vores klubhus og skydebane for at lige at se og prøve hvad det er. Derfor er adgangen til prøveskydning med western-sportens våben livsvigtig for udviklingen af vores klub gennem flere medlemmer.

forklarer Rune Stampe Larsen, formand for Copenhagen Cowboys og medlem af aktivitetskomiteen for Westernskydning, og fortsætter: 

Det er vigtigt at der er en organisation, som Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), der har vores ryg. Vi er mange, der bruger en stor del af vores fritid og penge på skydesport, ligesom andre bruger tid og penge på lystfiskeri, golf, sejlsport osv. Derfor er det helt afgørende at vi har nogle rimelige vilkår. Det har vi kun, når vores politikere har et afbalanceret og nuanceret syn på skydevåben, når det gælder sport og sunde foreninger. Det kræver også at vi en gang imellem sætter foden ned, som vi har gjort her.

Copenhagen Cowboys havde også gerne set, at skydesporten generelt kunne få lov til beholde de fem prøveskydninger. Det ville have givet bedre tid til både at rekruttere og se nye medlemmer godt an.

Nu er jeg spændt på mere information om de nye politiske tiltag, så jeg og min bestyrelse sammen med alle andre skytteforeninger i Danmark, kan leve op til de nye regler. Det skal være i orden. Men, vi skal også kunne og planlægge en fornuftig fremtid og udvikling af for vores passion for western skydning. 

afslutter Rune Stampe Larsen.
 

Læs mere

Det lyder ikke dumt ….

09-11-2023

Udtaler komiteleder for sortkrudtskydning til nyheden om at den forslåede kaliberbegrænsning er ude af bandepakken. Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har i hans øjne ydet en kæmpe indsats for, at det fortsat er muligt at rekruttere nye medlemmer til ”sortkrudten”.  

At skyde med sort krudt og historiske våben er et håndværk forklarer Jan Chopart, formand for Aktivitetskomiteen for sortkrudtskydning, og fortsætter:

Var vi endt med en kaliberbegrænsning ved prøveskydninger, havde det været alvorligt for vores overlevelse som skydedisciplin. Skal man vise sortkrudtskydning frem til nye interesserede, så skal folk have det i hænderne. Vi vil aldrig kunne vise vores passion frem med et luftgevær eller en salonriffel. De skal kunne føle og lugte sortkrudten. Det er et håndværk man skal lære

Derfor havde han også gerne set, at skydesporten generelt havde kunne bibeholde de fem prøveskydninger. Det ville have givet bedre tid til både at rekruttere og se nye medlemmer godt an.

Nu må vi leve med tre gange, men det vigtigste for os er at vi kan skyde. Derfor siger jeg også stort tak til skytteunionen. Jeg synes der er leveret en kæmpe indsats for skydesporten, som vi er stolte over at være en aktiv del af

afslutter Jan Chopart.

Læs også udmeldingen fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) her...

Læs mere

Skydesporten undgår de værste begrænsninger i ny bandepakke 

08-11-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er tilfredse med, at det i forbindelse med bandepakken er lykkedes at komme igennem til politikerne, sådan at dynamisk sportsskydning, sortkrudt- og westernskydning samt langdistance riffelskydning fortsat kan vise deres idræt frem for nye medlemmer. 

Ligeledes hilses det velkomment, at skytteforeningernes muligheder for at tiltrække nye medlemmer med aftalen anerkendes fra politisk side, og at konsekvenserne af den intensiverede kontrol med skytteforeningerne skal undersøges. Ikke mindst i en situation hvor antallet af prøvegange for nye medlemmer reduceres. Nu dog kun fra fem til tre gange – og ikke til to gange som først foreslået fra regeringen side.    

Ved dagens præsentation af den samlede politiske aftale om en ny bandepakke, fremgår det blot at der skal være en “intensiveret kontrol med skytteforeninger”. Fra vores politiske kontakter ved forhandlingerne har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) dog erfaret, at det nærmere indhold af dagens politiske aftale er, at nye medlemmer til landets skytteforeninger får lov at prøveskyde tre gange, og ikke blot de foreslåede to gange, inden de skal vente på sagsbehandling af en vandelsgodkendelse hos Politiet. Til gengæld er regeringens oprindelige ønske om at begrænse hvilke våben, der kan prøves af nye medlemmer, ikke med i den endelige bandepakke, ligesom foreningerne kan fortsætte med deres egne elektroniske registreringer.

Det er med en blandet fornemmelse, at jeg modtager dagens politiske aftale. Jeg er utroligt stolt og rigtigt glad for, at det er lykkedes at bevare muligheden for at danskere, som er interesseret i at gå til skydning, fortsat kan prøve og opleve vores skydediscipliner med stor kaliber. Det er livsvigtigt for skydesportens overlevelse. Særligt for de af vores foreninger, som primært dyrker interessen og passionen for dynamisk sportsskydning, sortkrudt- og westernskydning eller langdistance riffelskydning.

indleder John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Og fortsætter:

Jeg vil rette en stor tak til de medlemmer af Folketingets Retsudvalg, som har sat tid af til at mødes og lytte til vores argumenter. Samtidig er jeg trist på skydesportens vegne, idet den almene adgang til vores fredelige idræt endnu en gang begrænses i en bandepakke rettet mod kriminelle. Det sker uden datagrundlag når antal prøvegange reduceres fra 5 til 3.


Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er dog glade for at regeringens oprindelige forslag om kun 2 prøvegange er blevet justeret, så antal prøvegange bliver 3. 

For skydesportens berettigelse

Lige siden regeringen offentliggjorde sit udspil til ny bandepakke, har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i et tæt sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejdet intens for at skydesporten blev helt undtaget yderligere stramninger. Primært fordi adgangen til skydeidrætten allerede er reguleret og begrænset i den forrige bandepakke. Justitsministeren har selv udtalt, at den forrige bandepakke har virket på skydevåben og at man lige nu mest ser problemerne med knive i og omkring bandemiljøerne. Men særligt for at værne om skydesporten som en idræt, der bidrager positivt til samfundet. 

Vi har gennem hele forløbet efterspurgt et datagrundlag for hvorfor Rigspolitiet ser et behov for at sætte yderligere begrænsninger på den fredelige og frivillige skydeidræt. Det har vi ikke fået. Tilbagemeldingerne fra vores mange foreninger er soleklar - de oplever ingen interesse fra kriminelle og bander. Der reguleres på et problem, der ikke findes. Vi har i stedet opfordret til at Politiet kommer mere ud i skytteforeningerne og ved selvsyn erfarer, at der er styr på tingene og konstruktive fællesskaber, understreger John Hansen.


Begrænsninger øger ikke sikkerheden 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har foreslået og foreslår stadig, at Rigspolitiet opretter en samlet enhed, som har tilsyn med og kontakt til landets skytteforeninger. Det vil både bidrage til at ”uønskede” personer med de forkerte intentioner bliver væk og det vil give Rigspolitiet en faktuel forståelse for skydesporten. 


Når man reducerer antallet af prøvegange for nye medlemmer til tre gange i stedet for fem, bliver der mindre tid for skytteforeningerne til at lære de nye medlemmer godt at kende, inden man optager dem og giver dem adgang til at skyde-træne og benytte foreningens registrerede våben. I mine øjne er en skytteforeningsformand, som faktisk møder de potentielle medlemmer, bedre til at vurdere om en person er egnet til at omgås våben, end en computer eller en sagsbehandler hos politiet. Derfor anbefalede vi at beholde de fem prøvegange, inden ansøgning om endelig vandelsgodkendelse hos politiet,  forklarer John Hansen. 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har peget på manglende datagrundlag for begrænsnings-forslagene i regeringens bandepakke. Og forbundet har fremhævet, at man let får den fornemmelse, at de yderligere reguleringer af skydesporten alene er med i den nye bandepakke, fordi man fra Justitsministeriet og Rigspolitiet per automatik skruer og regulerer på parametrene fra den tidligere bandepakke. Begrænsningerne betyder, at den frivillige skydeidræt med mere en 60.000 udøvere, trænere, frivillige, bestyrelser og andre ildsjæle får det sværere.

Vores skytteforeninger får sværere ved at rekruttere og inkludere nye medlemmer.  Foreninger og forbund får færre indtægter og øgede administrative udgifter. Dermed også mindre økonomi til at medfinansiere talent- og eliteatleters daglige træning og konkurrence samt til at honorere dygtige trænere. Det vil ramme vores OL, VM og EM-resultater for Danmark. Det betyder mindre inspiration og motivation for børn og unge til at søge stærke fællesskaber og forfølge personligt mål indenfor skydesporten, uddyber John Hansen.


Politisk anerkendelse

I dagens offentliggjorte aftaletekst om den nye bandepakke fremgår det også, at aftalepartierne anerkender “behovet for, at skytteforeninger kan hverve nye medlemmer med prøveskydninger. Af denne grund vil det – i forbindelse med serviceeftersynet af tiltagene i aftalen – også undersøges, om den intensiverede kontrol med skytteforeninger har haft mærkbare negative konsekvenser for foreningslivet.”

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med DIF gennem hele forløbet påpeget vigtigheden af at der ikke lægges unødige byrder på det frivillige foreningsliv og landets skytteforeninger. 

Vi er tilfredse med i første omgang at være brudt gennem muren og har fået politikerne til at anerkende skydesporten, samtidig med at vi får synliggjort, at der efter hvert eneste politiske tiltag også er nyt arbejde for vores formænd, bestyrelser og frivillige. Vi vil derfor holde fast i vores politiske arbejde og få sikret dette serviceeftersyn.  Det vil vi gøre i forventning om, at det også skal være muligt at fjerne begrænsninger og byrder igen, hvis de viser sig gøre mere skade end gavn, uddyber John Hansen.

Det er klart af dagens aftaletekst, at kravet om den yderligere begrænsning af prøvegangene alene sker på Rigspolitiet opfordring, der mener at ”visse” bandemedlemmer har været i kontakt med skytteforeninger. 

Vi vil også fremadrettet holde politiet op på facts. Jeg synes der skal faste tal på bordet. En håndfuld eller et par mulige bandemedlemmer skal ikke håndteres ved at begrænse foreningslivet for 60.000 fredelige borgere i deres skytteforeninger” understreger John Hansen.


Vi må styrke sammenholdet

Kampen for at få myndighederne og politikerne til at se skydesporten, som det den er, en idrætsgren på lige fod med andre idrætsgrene, fortsætter for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

I det politiske arbejde med Justitsministeriet og Folketinget har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), som specialforbund, haft et tæt og godt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund. 

Indenfor skydesporten har vi samarbejdet rigtigt godt på tværs med DIF, Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund, da vi deler værdier og ser behovet for en skydesport i Danmark. Vi har også haft dialog med Team Danmark om konsekvenserne af en fortsat begrænsning af skydesporten

forklarer John Hansen og fortsætter,

Det er et samarbejde som jeg er rigtig glad for og som jeg vurderer har være medvirkende til, at det er lykkedes os at holde kaliberbegrænsningen ude af bandepakken, begrænse skaden noget i forhold til færre prøvegange. Lægger man dertil det stadigt stigende tryk på vores sport når det gælder sikkerhed, bureaukrati, støj og bæredygtige skydebaner, så er der masser at tage fat på sammen” afslutter John Hansen.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil fortsætte arbejde med at tale skydesportens sag og vil i den kommende tid blandt andet nøje følge, hvordan den politiske aftale bliver omsat til lovgivning.  
 

Læs mere

Skytteforeninger bidrager til sikkerhed og fællesskab

30-10-2023

Ny analyse viser, at danskerne ser skytteforeninger som en kilde til sikkerhed og ikke som steder, hvor bander og kriminelle færdes. Bandepakkens øgede regulering af skydesporten kan begrænse fællesskab og øge marginalisering. Formand opfordrer til dialog om løsning af problemet.

”I mediebilledet og på Christiansborg kædes de danske skytteforeninger ofte sammen med bander eller anden kriminel adfærd. Der er der ingen som helst databelæg for. Skytteforeninger er fællesskaber, hvor børn, unge og familier mødes - og jeg tror det er dét, som slår igennem i vores analyse. De fleste danskere ser nemlig skytteforeninger og skydesport som et bidrag til sikkerhed,” siger formand John Hansen.

Sammen med analyseinstituttet YouGov har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) gennemført en analyse af, hvad den danske befolkning tænker om og forbinder skydesport med.

I analysen er danskerne blandt andet blevet bedt om at tage stilling til, om de tror at skytteforeninger og skydesport kan bidrage til at styrke sikkerhed. Det mener langt de fleste. Blandt andet på grund af samarbejdet med politiet om vurdering og registrering af adgang til foreningerne. Kun 3 % af danskerne mener, at skytteforeninger er et sted, hvor bander og kriminelle kommer.

”Det er dejligt at se, at et stort flertal i befolkningen ser os som et konstruktivt bidrag. Ikke bare til sikkerhed og ansvarlighed, men også som en aktiv faktor i det lokale foreningsliv til dannelse af fællesskaber, ” siger formanden med henvisning til analysens resultater.


Regeringens forslag til bandepakke, der skal bekæmpe og begrænse bandekriminalitet, indeholder forslag om at begrænse prøvetræninger i skytteforeninger fra nu fem til bare to samt om skærpet strafansvar. Det er problematisk for skytteforeninger i forhold til både at få nye medlemmer ind i fællesskabet og få frivillige til at engagere sig i fx foreningens bestyrelse.

”I øjeblikket kæmper vi for at sikre, at regeringens forslag til bandepakke ikke ender med at tage livet af skydesporten, men faktisk kommer til at virke efter hensigten og begrænse både risiko og mulighed for at banderne spreder sig. Det sker ikke ved at gøre det svært for skytteforeningerne at få nye medlemmer samt hindre os i at skabe stærke idrætsfællesskaber og bidrage positivt til at børn og unge ikke marginaliseres. Det sker ved at gøre det uattraktivt og svært at være bandemedlem i samfundet.” understreger John Hansen

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har ved flere møder med politikere og udvalg peget på løsninger, der kan gøre det godt at være forening og spænde ben for bandemedlemmer. Herunder forslag om et fælles elektronisk registreringssystem på tværs af skytteforeninger. Et sådant system vil afsløre om der skulle være personer, der går til prøvetræning i mere end én forening. Det problem løses ikke i det nuværende forslag til bandepakke.

 

*Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1029 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 6. - 9. oktober 2023.”

 

 

Læs mere

Skydesporten i front som en af de første idrætter der certificeres som Grøn Idræt

28-10-2023

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) er ambitionen klar: Idrætten skal være grønnere og mere klimavenlig.

Derfor vedtog repræsentantskabets 62 specialforbund i DIF i foråret en ny grøn certificeringsordning ’Grøn idræt'. Grøn idræt er en toårig klima- og bæredygtighedscertificering, der udbydes af DIF og er målrettet DIF’s 62 specialforbund. Formålet med ordningen er at understøtte konkrete adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme den grønne dagsordenen i hele samfundet.

På det årlige Budgetmøde i DIF i Idrættens Hus i Brøndby i dag, blev skydesporten og syv andre sportsgrene certificertet af DIF som de allereførste.   

Bestyrelsesmedlem i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Anette Knudsen Jensen fortæller om certificeringen:

Siden 2021 har "Vejen til en grønnere skydesport" været et strategisk spor hos os, og med dagens certificering fra DIF opnår vi som en af de otte første sportsgrene en meget fornem anerkendelse for det arbejde, som vi og en række medlemsforeninger har sat i værk.

For at blive certificeret som Grøn idræt skal man som forbund leve op til tre obligatoriske krav, udarbejde en klima- og bæredygtighedsstrategi og vælge to-fire individuelle indsatser, som aftales med DIF. I skydesporten kommer det blandt andet til at handle om den grønne guide, som der er udviklet i et samspil mellem medlemsforeninger, sekretariat, DIF og en ekstern partner med særlig indsigt i området.

Skydesporten har i mere end 150 år været en integreret del af det danske samfund og skabt stærke og sunde idrætsfællesskaber, der løfter et samfundsansvar i alle dele af landet. Med Grøn Idræt kan vi understøtte skytteforeningerne i fortsat at bidrage til denne ansvarlighed og samtidig udnytte vores muligheder for i fællesskab at sætte skub i den bæredygtige adfærd, som både eksisterende og nye skytter forventer af os, 

lyder det afslutningsvis fra bestyrelsesmedlem Anette Knudsen Jensen. 

Udover Dansk Skytte Union (SKydesport Danmark) blev de følgende syv forbund certificeret som 'Grøn Idræt' på DIF's budgetmøde 28. oktober 2023:

 • Dansk Orienteringsforbund
 • Dansk Boldspils Union
 • Dansk Golf Union
 • Dansk Automobilsports Union
 • Surf og Sup Danmark
 • Triatlon Danmark
 • Dansk Hanggliding og Paragliding Union

 

For yderligere informationer

Kontakt venligst bestyrelsesmedlem Anette Knudsen Jensen, mobil 31 12 74 13 eller projektmedarbejder Sarah Arnfeldt, telefon 50 66 91 12.

Skytteforeninger der er interesseret i høre mere om, hvordan de kan være med til at understøtte indsatsen for en grønnere skydesport, kan kontakte Sarah Arnfeldt dirket på telefon eller mail: sar@skytteunion.dk

 

Læs mere

Danskerne ser fordele ved skydesporten

28-10-2023

Bedre koncentrationsevne, fællesskab og afstresning er bare tre af de fordele, som danskerne ser ved skydesporten.

Sammen med analyseinstituttet YouGov har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) gennemført en analyse af, hvad den danske befolkning tænker om og forbinder skydesport med.

”Skydesporten kædes i medierne ofte sammen med problemer som bander eller anden kriminel adfærd. Så jeg er glad for, at lang de fleste danskere faktisk har øje for, hvad det er vores sport bidrager med. Fx fællesskaber og aktivt foreningsmiljø,” siger formand John Hansen og fortsætter: ”Mange danskere fremhæver også skydesportens evne til at afvikle stress og bidrage til mentalt velvære. Det ved vi og de ca. 60.000 aktive medlemmer i skydesporten jo godt, men det er positivt at se sort på hvidt, at danskerne helt generelt også ser det i vores sport.”

I analysen er danskerne blandt andet blevet bedt om at svare på, hvilke personlige og samfundsmæssige fordele, der er ved skydesport. Og naturligvis har det været muligt at svare, at der ikke ér nogen fordele. Det har kun 14 % af danskerne, valgt at svare. 

Størstedelen af danskerne fremhæver, at skydesport skærper evnen til at koncentrere sig, giver fællesskab, bidrager til et aktivt lokalt foreningsmiljø og ikke mindst kan afvikle stress og bidrage til mentalt velvære.

 

(et spørgsmål fra YouGov / Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) analysen)

-

”Det er så positivt at se, at på trods af at vi er en forholdsvis lille sport og at mange politikere – helt uden datagrundlag – kæder bandepakker og skytteforeninger sammen, så er danskerne anerkendende om, hvad det er skydesport bidrager med lokalt og for den enkelte,” siger formand John Hansen.

Godt 20 procent ved ikke, hvad de skal svare og den gruppe er formanden interesseret i: ”Analysen viser, at der er en del danskere, der ikke har noget forhold til skydesporten. Det skal vi have gjort noget ved. For vi har meget at fortælle, og meget at være stolte over.”

 

*Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1029 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 6. - 9. oktober 2023.”

Læs mere

Det helt store drama om præsidiet udeblev på generalforsamlingen i European Shooting Confederation (ESC) i Aserbajdsjan

21-10-2023

Forsamlingen måtte afvente en afgørelse i Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i Schweitz.

På dagens generalforsamling i The European Shooting Confederation (ESC) i den aserbajdsjanske hovedstad Baku kom det ikke til nogen tillidsafstemning om præsidiet til trods for at over halvdelen af de 57 medlemslande ønskede det.

Flertallet af de europæiske skydesportsnationer har nemlig mistet tilliden til præsidiets ledelse af organisationen, og ønsker at demokrati, gennemsigtighed, fair konkurrencevilkår og good governance styrkes på alle niveauer.

Præsident for ESC Alexander Ratner har imidlertid afvist at lade sagen behandle og at sætte tillidsafstemningen på dagsordenen på dagens generalforsamling. Landene har derfor anket præsidiets beslutning til Den Internationales Sportsdomstol, CAS (Court of Arbitration for Sport), i Lausanne og afventer nu rettens afgørelse.

Sagen kunne imidlertid have været håndteret uden rettens mellemkomst ved en almindelig afstemning landene imellem på dagens generalforsamling, så der på demokratisk vis kunne komme en afklaring på ledelsen af det europæiske skytteforbund. Men det bliver altså nu i stedet for en afgørelse for retten.

Ud over diskussion om tilliden til den politiske ledelse af forbundet, blev der vedtaget nogle enkelte ændringer af forbundets generelle bestemmelser på generalforsamlingen. Herunder hvordan det skal håndteres når valgte arrangører af mesterskaber trækker sig, og valg af ny arrangør skal foregå. Ligeledes vedtog forsamlingen en ændring af definitionen af junioralderen, så det er årgangen der tæller og ikke om man er 21 eller ej på det tidspunkt, hvor mesterskabet afholdes. Endelig vedtog forsamlingen, at juniorer kan vælge at deltage i konkurrence hos seniorerne. Dog kun én konkurrencekategori under det samme mesterskab – junior eller senior.       

Af fremtidige mesterskabsarrangører blev følgende nationer valgt som værtsnation:

 • 2026 - EM i Flugtskydning: Grækenland
 • 2027 - EM i 25/50/300m Riffel og Pistol, Running Target og Flugtskydning: Finland

Værtsnationer til EM i 10m luftriffel og luftpistol i 2026 og 2027 afventer fortsat værtsnationer.

 

Yderligere informationer:

Kontakt venligst formand John Hansen på telefon +45 30 63 51 13 for yderligere informationer

Læs mere

Regelbog 2023, ændringer

17-10-2023

Efter der kom ny regelbog i maj, har vi i dommer-arbejdsgruppen arbejdet os igennem den og her følger en kommenteret liste over de væsentligste ændringer.

Dokumenter med alle de fundne ændringer findes under reglementer på hjemmesiden. Klik her...

Desuden er her link til ISSF reglerne:

Generelt, kap 6:

Helmatch på riffel er ændret til halvmatch over hele linjen, dette har været effektueret et stykke tid efterhånden og er nu indskrevet i regelbogen.

 • Ny regel 6.6.3.4 som tillader elektroniske sporingsenheder i forbindelse med officiel og uofficiel træning. Dog endnu ikke til PRE-event træning og konkurrence. Der har været forsøg med et setup omkring finaler, på en måde så det bliver publikum, som kan følge skytternes puls, sigte osv. og det arbejdes der fortsat med. Bliver det indført på et tidspunkt, så skal der naturligvis tillades at skytterne kan træne med det og vænne sig til det.
 • 6.6.6 b) det slås fast at finalebanerne fordeles ved lodtrækning
 • 6.6.6.1 b) de 30 højst rangerende atleter placeres på andet skydehold, hvis der er elimination.
 • 6.7.6.2 det understreges at 3. gang i udstyrskontrollen og tøjet fejler, fører til diskvalifikation af det tøjstykke det drejer sig om.
 • 6.11.1.1 10 min til at sætte udstyr op, få tjek af banekommandør etc og 15 min til forberedelse og prøveskud.
 • 6.11.1.1 i) ingen ekstra tid ved funktioneringsfejl af eget udstyr.
 • 6.11.9 er et nyt kapitel om konkurrenceprocedurer og det anbefales derfor specielt trænere, stævnearrangører og dommere at læse dette.
 • 6.11.10 er et nyt kapitel om teamevents – samme kommentar som ovenfor.
 • 6.12.6.2 a) et gult kort følger med i resten af stævnet, hvorfor næste gule kort konverteres til et grønt. Hidtil har det været således, at et gult kort efterfølges af et grønt, når man står i samme disciplin, men nu bliver det registreret og følger med i hele stævnet.
 • 6.17.1.14 finaleregler og procedurer er blevet gennemskrevet, så tjek det igennem.
 • 6.17.2 finaler. Her er der ændring fra de seneste års afprøvninger af nye formater tilbage til bogen fra 2017 (Tokyo-regler) bortset fra lidt finpudsning på nogle tidsangivelser, så anbefalingen er at læse dem igennem for genopfriskning. Dog er der den forskel, at det praktiseres (også til VM i Baku) at skytterne på riffel og pistol, bliver præsenteret ved indgang på banen inden prøveskuddene og ikke længere mellem prøveskud og gældende skud, som ved Tokyo-formatet.
 • 6.17.6 – tidligere victory ceremoni hedder nu medal ceremoni.
 • 6.18 mix teams – her er der få ændringer.
 • 6.18.1.5 konkurrenceformat. Én kvalifikation og én finale bestående af en bronzematch og en guldmatch.
 • 6.18.3 er gennemskrevet og ny, så igen anbefales at læse den igennem.
 • 6.19 har ændringer vedr. afvikling af finaler i Shotgun (OL discipliner). Gennemlæsning anbefales.
   

Riffel, kap 7:

Som noget nyt er der ved nogle af reglerne en mindre forklaring skrevet i italics, dette er ikke en del af selve reglen, men er for at forklare den.

 • Det vigtigste nye i dette kapitel er den totale omskrivning af reglen for bagkappen på standard- og luftrifler, regel 7.4.2.1.
 • 7.4.2.2. og 7.4.5 er opdateret på vægte for alle riflerne
 • Der er nye diagrammer som præcist tydeliggør de forskellige dele af riflen, og intentionen er, at man ikke kan blive i tvivl om hvilken del af riflen, man taler om.
 • 7.5.8.2 og 7.5.8.8 opdaterer på rem – som ikke må overstige 4 cm i bredden og visir/kasket, som nu gerne må røre sigtet, såfremt den er fremstillet af blødt materiale.


Shotgun, kap 9:

 

 • 9.4.2.1 a) Halvautomatiske haglgeværer er ikke længere tilladt i ISSF konkurrencer.
 • 9.4.2.11 illustrerer og forklarer den nye måde, hvorpå skæftehøjden måles på haglgeværer.
 • 9.5.5.3 viser dommernes (blå veste) nye hånd- og armsignaler til brug i konkurrencer, og
 • 9.5.5.4 viser dommernes (blå veste) nye hånd- og armsignaler til brug i finaler.

Og kopieret fra ovenstående:

6.12.6.2 a) et gult kort følger med i resten af stævnet, hvorfor næste gule kort konverteres til et grønt. Hidtil har det været således, at et gult kort efterfølges af et grønt, når man står i samme disciplin, men nu bliver det registreret og følger med i hele stævnet.

Læs mere

Nyt internationalt medlemskab

16-10-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bliver medlem af the Internationale Precision Rifle Federation (IPRF).

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), der er den nationale organisation for al skydesport i Danmark, har efter en længere dialog og optagelsesproces fået tildelt medlemskabet af the International Precision Rifle Federation (IPRF), der er den globale organisation for præcisionsskydning med riffel.

Med indtrædelsen i IPRF er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), det danske forbund for ”precision rifle shooting” og fuldgyldigt medlem af et globalt fællesskab, dedikeret til at fremme og udvikle præcisionsskydning på tværs af grænser. Vi åbner hermed døren for øget internationalt samarbejde, udveksling af bedste praksis og deling af ekspertise inden for præcisionsskydningens verden – for vores danske atleter.

Medlemskabet betyder, at danske skytter kan deltage i internationale konkurrencer og mesterskaber inden for præcisionsskydning. En disciplin, hvor skytterne skal ramme mål på forskellige afstande og under varierende forhold.

Målene kan være statiske eller bevægelige, og skytterne skal tilpasse sig terrænet, vinden og andre faktorer. Præcisionsskydning kræver derfor et højt færdighedsniveau når det gælder:

 • Koncentration: Skytterne skal være i stand til at fokusere på målet og udelukke distraktioner.
 • Teknisk kunnen: Skytterne skal have kendskab til deres udstyr, ammunition og ballistik, og kunne justere deres sigte og aftræk efter situationen.
 • Fysisk udholdenhed: Skytterne skal være i stand til at bære deres udstyr, løbe mellem skydestationer og indtage forskellige skydestillinger.
 • Taktisk sans: Skytterne skal være i stand til at planlægge deres skudsekvens, prioritere mål og administrere deres tid.
 • Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har arbejdet for at blive medlem af IPRF siden 2021. IPRF har i dag 27 medlemslande fra hele verden og arrangerer blandt andet verdensmesterskaber og kontinentale mesterskaber.

Formanden for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), John Hansen, er glad for medlemskabet og ser frem til at Danmark nu også kan være repræsenteret på denne internationale IPRF-scene:

Det er en glædelig nyhed for dansk skydesport og et kæmpe skridt for vores udvikling. Vi glæder os til at være en del af IPRF og til at vise vores danske evner og passion for præcisionsskydning for resten af verden. Vi håber også, at medlemskabet vil inspirere flere danskere til at prøve denne spændende og udfordrende sportsgren, samt være med til at skabe nye muligheder for udvikling og fremme af præcisionsskydning inden for vores stærke organisatoriske ramme forankret i Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydning, siger han.

Næste skridt på vejen for IPRF-sporten i Danmark er at få de officielle discipliner (programmer) opført på vores oversigt over godkendte skydeprogrammer.

Læs mere

Spredehagl - Regeringens nye bandepakke rammer igen den frivillige idræt

12-09-2023

Regeringens nye initiativ mod bandekriminalitet indeholder elementer, der begrænser den traditionsrige, fredelige civile skydesport. 3 tiltag vil svække og begrænse den sport, der dagligt engagerer +30.000 medlemmer og frivillige og høster OL-, VM og EM-medaljer til Danmark.

Regeringen afskærer sporten fra at rekruttere nye medlemmer ved at nedsætte antal prøvegange i en skytteforening. Regeringen begrænser kaliberstørrelsen, hvilket afmonterer al rekruttering til skytteforeninger med historiske våben. Regeringen strafpålægger klubber, drevet af samvittighedsfulde frivillige, hvilket vil gøre det endnu sværere at få frivillige til arbejdet i klubberne. Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) begræder den unødige stigmatiseringen af skydesporten

Ved dagens offentliggørelse af regeringens bandepakke handler det for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) om det, som måske ikke lige rammer mediernes umiddelbare interesse, men som rammer det frivillige foreningsliv.

Bandekriminalitet er helt uacceptabel adfærd i vores samfund. Noget som vi alle skal stå sammen om at bekæmpe. I den kamp er det frivillige foreningsliv en grundsten i vores samfund og demokrati. Jeg føler desværre, at vi som idræt bliver set som en trussel i stedet for en vigtig bidragsyder til samfundet,” indleder John Hansen, formand i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Skydesporten skaber sammenhold, glæde og fællesskaber for voksne, børn og unge. Vi er et fællesskab hvor dem, som ikke lige er til fodbold, håndbold, gymnastik og svømning, kan gå til sport. Mange af vores foreninger har eksisteret i langt over 100 år. Derfor er det svært at acceptere, at vi, i en bandepakke målrettet kriminelle, bliver ramt af stramninger, som ikke er dokumenteret i et faktuelt behov.
 

Prøv to gange og vent på Politiet – i 6 måneder

Ved den seneste bandepakke kom der et krav om, at et nyt medlem kun kunne komme til fem prøveskydninger. Herefter skal der søges en personlig godkendelse hos Politiet til at komme i skytteforening og skyde med foreningens våben på foreningens skydebane.  Siden har der været lange sagsbehandlingstider hos Politiet. Helt op til et halvt år.

Den type vilkår har man ikke pålagt andre idrætter, og det stiller skydesporten dårligt i forhold til andre idrætter, når det gælder om at få nye medlemmer, børn og unge aktiveret i nogle gode fysiske idrætsfællesskaber” udtaler John Hansen og påpeger, at de færreste, der starter til gokart, bueskydning eller mountainbike ville acceptere, at vente så længe på at kunne starte rigtigt.


Nu foreslår regeringen, uvist på hvilket grundlag, at man kun kan komme og prøve to gange.  

Det sker ikke på baggrund af nye undersøgelser eller data om bandekriminalitetet og skydesporten. Vi ser ikke et tryk fra bander og kriminelle for at komme ind foreningerne. Sammen med DGI har vi lavet et større initiativ med sikkerhedsarbejde og -procedurer, hvor vi også fokuserer på vigtigheden af at interessere sig for hinanden, så fællesskabet er et værn mod dem, som vil noget andet end at dyrke idræt, uddyber John Hansen.

En yderligere reduktion i antallet af prøveskydninger vil gå udover tilgangen til skydesporten. 
 

Umuligt for de historiske skytteforeninger 

Regeringen foreslår også en begrænsning på kaliberstørrelsen ved prøveskydning. Fremover skal det kun være muligt at gennemføre prøveskydning med luft- eller kaliber 22. 

Det kan fint gå ude i de almindelige riffel- og pistolskytteforeninger, da det er de våben man starter med. Men, forslaget vil udelukke al prøveskydning i vores mange skytteforeningen med fokus på historiske våben, fx sort krudt- og western-skydning. Det er kritisk for foreningerne og deres medlemmer, forklarer John Hansen.


De mange skytteforeninger med historiske våben er stærke, værdifulde fællesskaber, med for det meste ældre medlemmer og en stor del mænd, hvor man går op i særligt de historiske aspekter og håndværket bag våbnene og ammunitionen. Det er foreninger spredt ud over hele landet. Også i de mindre tætbefolkede dele af Danmark, hvor skytteforeningerne måske er det eneste relevant fritidstilbud for mænd i den aldersgruppe.

For nogle af vores medlemmer og skytteforeninger er sort krudt-skydning deres hobby. Det skal regeringen og vores politikere have for øje. Når man skal sammensætte lovinitiativer, der skal bekæmpe bandekriminaliteten på Christiania og i København Nordvest, nytter det ikke at lukke for lokale interessefælleskaber, pointerer John Hansen


Tak til tilsyn, nej tak til strafpålægning

Endelig foreslår regeringen, at skytteforeningerne i elektronisk form skal logge deres medlemmers adgang i foreningen, deres skydninger mv. 


Vi forstår både ønsket og behovet for at vide, hvem der kommer i skytteforeningerne. Vores foreninger registrerer allerede i dag, bare ikke altid elektronisk. Derfor vil vi gerne i dialog med myndighederne om, hvordan vi kan gøre det mest effektivt og ensartet, så vi samtidig begrænser de administrative byrder. Vores skytteforeninger er drevet af frivillige, og vi har i forvejen meget administration med ansøgninger, tilladelser, sikkerhedsbestemmelser og miljøkrav

afslutter John Hansen. 

Han understreger dog, at regeringens udspil om strafpålæggelse af de frivillige skytteforeninger er skudt over målet. I stedet bør regeringen se på, at få Politiet ud og have kontakt og tilsyn med skytteforeningerne i deres daglige arbejde. En kontrolindsats, der hvor Politiet måtte have en bekymring eller nogle spørgsmål, ved vi virker. Det vil være langt mere effektivt i forhold til at opspore negative elementer og adfærd, end bare at udstede generelle stramninger og straf på skydesporten.

 

Læs om hele bandepakken her - Kapitel 17 omhandler skydesporten...

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse her...

 

For yderligere kontakt: 
Formand, John Hansen (+45) 30 63 51 13
Generalsekretær, Lars Green Bach (+45) 29 35 25 03

 

Læs mere

Møde på Christiansborg

22-08-2023

Sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) havde Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i sidste uge inviteret sig selv til dialog med retsordfører for Moderaterne Tobias Grotkjær Elmstrøm om skytteforeningernes vilkår i forbindelse med den bandepakke, der er annonceret i regeringsgrundlaget.

Vi bakker naturligvis op om initiativer, der reelt vil styrke sikkerheden og bidrage til kampen mod bandekriminalitet i Danmark. Det handler jo alt sammen også om sikkerheden for os og vores foreninger. Men skal det lykkes må symbolpolitikken lægges på hylden.

Vores overordnet anbefaling til Tobias var derfor også at sætte konkret ind der hvor problemerne er i stedet for at ramme en masse lovlydige foreningsfrivillige over hele landet med nye og tvivlsomme initiativer.

Blandt andet talte vi om,

 • at prioritere kontrol og tilsyn over administration og bureaukrati,
 • en lettere praksis for fornyet godkendelse af eksisterende våben og lovlydige skytter, 
 • at prøveskydninger er essentielt for optag af nye medlemmer i skytteforeningerne,
 • at skydesporten har nogle styrker og potentialer, som kan gøre en positiv forskel for særlige grupper i samfundet – herunder mennesker med ADHD, soldaterveteraner, stressramte, sklerosepatienter og mennesker med funktionsnedsættelser.

Ligeledes gjorde vi opmærksom på, at den nedsættelse af kalibergrænsen ved prøveskydninger, som indgik i et tidligere udkast til en bandepakke, vil få store negative konsekvenser for muligheden for nye medlemmer i vores historiske discipliner inden for sortkrudtskydning - hvis ikke disse undtages.

Læs mere

En grønnere skydesport

12-07-2023

Nu er den første version af vores ’grønne' guide tilgængelig på hjemmesiden.
Guiden indeholder information om alt fra affald og indkøb, til kuglefang og støj.

Vi håber at guiden kan være startskuddet til at komme i gang med at forankre bæredygtige tiltag i
jeres forening. Nogle er allerede i gang og kan finde inspiration i guiden, til at gå mere i dybden eller
favne bæredygtigheden bredere.

Se guiden her...
 

Vil I være med?

Vi vil rigtig gerne høre fra nogle foreninger, som ønsker at gå forrest med den grønne omstilling, som på
sigt kan være inspiration for andre. Vi vil derfor opfordre jer til at sende en mail til Sarah Arnfeldt -
sar@skytteunion.dk, hvis I er interesserede i, at komme med i en arbejdsgruppe med fokus på
bæredygtighed i jeres forening.

Sarah er nyansat projektmedarbejder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) finanseret af
øremærkede midler fra DIF frem til 31.12.2023. Hun kommer primært til at arbejde med unionens
strategispor om en grønnere skydesport samt udviklingen af den nye disciplin ShootAthlon.

Læs mere

Ny våbenpakke på vej

25-06-2023

Regeringen fremlægger nu ti initiativer, der skal sikre en bedre kontrol med våben i private hænder i Danmark.

Justitsminister Peter Hummelgaard har i et interview med TV 2 her til aften løftet sløret for ti politiske initiativer i en ny våbenpakke med titlen: "Strammere greb om våben". Intentionen bag udspillet er primært at sætte ind mod, at lovlige og godkendte skydevåben falder i de forkerte hænder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) hilser initiativerne velkommen og formand John Hansen udtaler i den forbindelse:

På linje med justitsministeren ønsker vi en høj grad af sikkerhed for vores skytter og foreninger, samt at myndighederne har mulighed for at gribe ind ved ulovlig omgang og brug af rifler, pistoler eller haglgevær. Og som vi er orienteret om strammer dette udspil især op over for brud på den eksisterende lovgivning, samtidig med at det adresserer initiativer overfor risikogrupper i samfundet, der enten allerede har brudt loven eller som er i farezonen for personfarlig omgang med vores sportsredskaber. Begge dele hilser vi velkomment.

John Hansen tilføjer:

Modsat mange andre udspil og forslag, som vi gennem tiden har set på området, lyder det til, at dette udspil bærer præg af, at der fra politisk side fokuseres på lovbryderne. Her drøftes ikke blot nye symbolpolitiske stramninger af våbenlovgivningen, der alene begrænser alle vores lovlydige skytters adgang til deres sport og foreningslivet. Eller forslag til flere administrative byrder for vores frivillige foreningsledere, uden at de gør en reel forskel for sikkerheden i virkeligheden. Hvis det er et udtryk for et varigt skift i den politisk tilgang til skytteforeningernes sportslige virke, er vi landet et meget positivt sted,

lyder det afslutningsvist fra John Hansen.               

 

Nyt sikkerhedshjul på vej

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er i øjeblikket i gang med at færdiggøre et sikkerhedshjul for skydesporten i samarbejde med DGI Skydning. Sikkerhedshjulet er et nyt værktøj til at hjælpe skytteforeninger og den enkelte skytte med en fortsat høj sikkerhed i skydesporten.

Generalsekretær Lars Green Bach ser på den baggrund et godt potentiale for et endnu stærkere samspil mellem myndighederne og skydesportsorganisationerne.  

Med det nye udspil fra ministeren glæder vi os over, at der lægges op til et styrket tværfagligt samarbejde mellem Politiets Efterretningstjeneste (PET) og sundhedsmyndighederne. Et samarbejde der blandt andet skal resultere i mere viden og tydeligere anbefalinger til vores foreninger om, hvordan de kan være med til at forbygge, at vores sportsredskaber falder i hænderne på de forkerte personer. Det arbejde glæder vi os meget til at følge og til at integrere i vores fortsatte arbejde med sikkerhedshjulet i samspil med DGI Skydning og PET.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) ser frem til at blive involveret i det videre arbejde med initiativerne, så forslagene kommer til at holde en hånd under de lovlydige foreninger og borgere samtidig med, at de vil have en reel indvirkning på sikkerheden.

Se ministerens interview med TV 2 via linket her

Læs om alle initiativerne på Justitsministeriets hjemmeside via linket her 

 

For yderligere informationer

Kontakt bestyrelsesformand John Hansen (3063 5113 / president@skytteunion.dk) eller generalsekretær Lars Green Bach (2935 2503 / lgb@skytteunion.dk)

Læs mere

Program for skydesportens DM-Uge

20-06-2023

Til DM-ugen 2023 deltager Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) med følgende discipliner: 

Steel Challenge (dame/herre)
Lørdag d. 24. juni kl. 9-16
Sted: Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J.
Der er tilmeldt 22 skytter. 32 skydninger.

Hurtig pistol 25m (dame/herre)
Lørdag d. 24. juni kl. 9-17
Sted: Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J. 
Der er tilmeldt 18 skytter.

Riffel 50m 3x20 og 60 liggende (dame/herre/damejunior/herrejunior/hold)
Træning fredag den 23. juni kl. 18-20.
Lørdag d. 24. juni og søndag d. 25. juni fra kl. 10 
– Finaler lørdag 3x20 dame kl. 16.15 og 3x20 herre kl. 17.15 
– Finaler søndag 3x20 herrejunior kl. 14.30 og 3x20 damejunior kl. 15.30 
Sted: Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J. 
Der er tilmeldt 23 seniorskytter og 13 juniorskytter.

OL-trap (Teams dame/herre og Mixed teams)
Træning fredag den 23. juni kl. 13-18
Lørdag d. 24. juni kl. 9-18 og søndag d. 25. juni kl. 9-16 
– Finaler søndag kl. 13 (Teams) og kl. 15 (Mixed Teams)
Sted: Aalborg Skydebane, Gammel Hvordrupvej 141, 9400 Nørresundby 
Der er tilmeldt 5 teams og  4 mixed teams

Nordisk trap 125+75 duer (junior/dame/herre/V50/ V60/V70)
Træning fredag den 23. juni kl. 12-18.
Lørdag d. 24. juni og søndag d. 25. juni fra kl. 9 
– Finale (herre) på Honnørkajen søndag kl. 17.30
Sted: Aalborg Skydebane, Gammel Hvordrupvej, 9400 Nørresundby
Der er 41 tilmeldte skytter.

Alle er velkomne som tilskuere, så kom og kig med …

Læs mere

Fælles henvendelse til Justitsministeren 

17-05-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med vores partnere i Dansk Våbenforum: Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning og Dannmarks Våbenhandlerforening, påny rettet henvendelse til Justitsministeren om sagsbehandlingstiderne i Politiets Administrative Center.

Anledningen er Rigspolitiets udmelding fra PAC om, at normalsituationen fremadrettet vil op til tre måneders sagsbehandlingstid for f.eks. våbentilladelser og EU våbenpas.

Rigsrevisionen har i sin nylige rapport om Politiet sagsbehandling på våbenområdet kaldt de nuværende sagsbehandlingstider på ca. tre måneder for ”urimelige”. Det er vi enige i. Derfor er vores klare budskab til ministeren, at vi ikke kan acceptere at det ”urimelige” gøres til ”normalt”, udtaler John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

På Dansk Skytte Unions årsmøde havde vi inviteret folketingsmedlemmerne Steffen Larsen (Liberal Alliance) og Kim Valentin (Venstre) til politisk debat om våbenområdet, hvor der både blev drøftet PAC’s ressourcer og hvordan man kan gøre regler og procedurer på våbenområdet enklere og mere effektive.

Det har vi fortsat fokus på. Vi rækker derfor ud til politikere og ministeren med budskabet om at vi fra skydesporten gerne vil tage et ansvar og finde nye løsninger. Vi er en idrætsorganisation, og våben er et redskab for vores sport. Derfor vil øget administration og bureaukrati kvæle vores sport og de frivillige skytteforeninger, hvis vi ikke gør noget, afslutter John Hansen.


Læs Danmark Jægerforbunds nyhed her...

Læs mere

Bestyrelsen konstituerer Rebecca Alexis som ny suppleant 

24-04-2023

Suppleant til bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Camilla Schriver har meddelt bestyrelsen, at hun af personlige årsager ønsker at trække sig fra sit hverv.

I forlængelse heraf har bestyrelsen valgt at konstituere Rebecca Alexis som ny suppleant frem til næste ordinære årsmøde, hvor valg af suppleant finder sted.
Rebecca Alexis er involveret i arbejdet i Talentcenter Vest og er blandt andet en af arrangørerne bag stævnet Denmark Open Air i Vildbjerg. Professionelt er Rebecca Lead Projekt Manager & Strategy Consultant hos Grundfos.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler:

Vi respekterer fuldt ud Camilla Schrivers ønsker om at trække sig fra sit hverv og har fuld forståelse for hendes valg. Camilla har gennem de seneste år være suppleant til bestyrelsen og blandt andet deltaget i udviklingen af vores arbejde med talentudvikling og vores olympiske set-up. Jeg vil gerne sige Camilla tak for den indsats hun har ydet, og de perspektiver hun har bidraget med i arbejdet med at udvikle vores sport. 

 

I lyset af, at Camilla træder ud, er jeg rigtig glad for, at Rebecca Alexis har vist interesse for bestyrelsens arbejde og har været indstillet på at indtræde på den vakante plads som suppleant. Jeg og resten af bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet med Rebecca, og til at vi kan får hendes erfaringer og kompetencer inddraget i bestyrelsens videre arbejde.
    

lyder det afslutningsvist fra John Hansen.

Læs mere

Nye ansigter på kontoret

05-04-2023

Hans Berggreen og Mikkel Damholt Hansen ansættes på deltid i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), mens Udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen har orlov.

I forbindelse med at Udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen tager på et års orlov, deltidsansættes Hans Berggreen den 1. maj og Mikkel Damholt den 1. August. Hans og Mikkel vil overtage en del af Jarls ansvarsområder i ”Sportslig Strategi 2023-2028” samt ”Spor 2” i DIF-samarbejdet, hvor de i tæt samarbejde med talent- og udviklingscentrene skal arbejde videre med rammerne for talentudviklingsmiljøerne i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). De resterende arbejdsopgaver i Jarls portefølje, vil overtages af udviklingskonsulent Simon Lui Fridal Hansen og projektmedarbejder Fritz Ganzhorn. 

”Jeg ser Hans’ store erfaring indenfor flugtskydning samt som træner på Udviklingscenter København og Mikkels tidligere elitekarriere indenfor riffelskydning, som yderst essentielle i det fremtidige samarbejde med foreninger og komiteer, for at kunne fortsætte driften og videreudviklingen af de initiativer vi har fået igangsat”, udtaler udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen.

Mikkel udtaler: "Jeg ser frem til at starte mit arbejde ved Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Min erfaring som tidligere udøver i elitegruppen, har givet mig et sundt indblik i atleternes hverdag, samt hvad der er nødvendigt for at udvikle sig. Jeg ønsker at være med til at fremme arbejdet i Dansk Skytte Unionen, i særdeleshed, når det gælder de talentfulde skytters udvikling og trivsel.”

Hans supplere: ”Jeg glæder mig så meget til at komme ind i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og fortsætte det gode samarbejdet der er med skytterne, trænerne og klubfolkene bag. Det bliver rigtigt spændende og godt.”

 

 
Hans Berggreen   Mikkel Damsholt


Den 1. maj drager Jarl og hans familie på en etårig Europa rundrejse, hvorefter Jarl vender tilbage til sit arbejde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 1. maj 2024.

Læs mere

Forlænget frist ikke forlænget efter 31. marts

31-03-2023

Grundet Politiets (PAC) problemer med IT-systemer og lange sagsbehandlingstider, har Politiet i medfør af våbenbekendtgørelsens §50, stk.5 forlænget den periode, som bl.a. et skydevåben lovligt kan besiddes (men ej benyttes) efter våbentilladelsens udløb, indtil den 31. marts 2023. 

Den frist udløber i dag. 

Både Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og DGI Skydning har i god tid rejst problemstillingen overfor Politiet, PAC og Justitsministeriet og foreslået en forlængelse af fristen. Vi har tilsammen 7-800 fornyelsessager i SKV-systemet, som afventer sagsbehandling hos PAC.

Vi kan ikke, uden at gennemgå de enkelte sager, se hvor mange våben der måske er udløbet eller vil udløbe under PACs sagsbehandling. 

Politiet og Justitsministeriet ser ikke behov for at forlænge ovennævnte frist. De mener ikke der vil opstå problemer med udløb.

Det vil vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) tage ad notam.  Vores anbefaling er derfor, at hver enkelt skytteforening og sportsskytte fortsat holder et vågent øje med om ens våben er nået at blive fornyet i tide. Sker det ikke, er det vores anbefaling man afventer Politiet og beholder våbnet - men uden at benytte det - indtil meddelelse om fornyelsen er modtaget.

Læs mere

Engageret politisk debat ved årsmødet

30-03-2023

Ved årsmøde i Danske Skytte Union (Skydesport Danmark) den 25. marts inviterede vi til politisk debat under temaet: Foreningerne klemt mellem frivillighed og bandepakker.

I debatten deltog folketingsmedlem og formand for Folketingets Retsudvalg Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance samt folketingsmedlem og medlem af Kulturudvalget, EU-ordfører for Venstre, tidligere borgmester Kim Valentin.

Dagens debat fordelte sig på to underemner: Skydesporten i det moderne samfund samt Våbenadministration og -tilladelser.

I salen var 50 skytteforeninger repræsenteret og der var stor spørgelyst.

Begge politikere viste stor interesse, forståelse og opbakning til skydeporten i det moderne samfund. I forbindelse med det aktuelle problem hvor dispensationen for ikke fornyet våben udløber 31. marts og den lange behandlingstid hos PAC, meldte begge politikere også at de vil tage problematikken op med henholdsvis minister og udvalg.

Baggrund for den politiske debat var en kronik bragt i netmediet Altinget den 10. november 2022.

Læs eller genlæs kronikken herunder:

Skyd symbolpolitikken ned – skytteforeningerne er en del af løsningen

Åbent brev til det nyvalgte Folketing af Jakob Vels, formand, Skyttelauget Kongens Lyngby, Mads Peter Bach, formand, Aalborg Skyttekreds, Mikael M. Hannibalsen, formand, Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter, Rene Fomsgaard, formand, Horsens Flugtskytte Klub og Lars Green Bach, generalsekretær, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) 
 
Valget til Folketinget, som blev afgjort tirsdag den 1. november, stod i krisernes tegn. Hvad enten det handler om inflation, energi, klima, trivsel eller sikkerhedskriser, så fylder det i overskrifterne. Helt naturligt – for det er vigtige kriser at løse for vores land og samfund. 

Men zoomer vi ind på vores skytteforeninger, ser vi imidlertid også en række udfordringer, som vi bør have for øje. Ellers risikerer vi at sætte noget meget værdifuldt over styr.  

Det frivillige engagement har en høj menneskelig værdi. Der er en glæde ved at gøre noget for andre og være med til at gøre en forskel i foreningsfællesskabet. Det skaber både trivsel og giver energi. Foreningslivet er samtidig en hjørnesten i vores demokrati og borgernes demokratiske dannelse. Endelig giver civilsamfundet et stort økonomisk bidrag til værdiskabelsen i landet på helt op mod 315 milliarder kroner. 

Skytteforeningerne har siden 1860’erne været en integreret del af vores foreningsliv med fællesskab, færdigheder og folkeoplysning i centrum. Vi kan meget af det, som i dag er de vestlige demokratiers udfordring – troen på fællesskabet og værnet om de individuelle frihedsrettigheder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har fx iværksat et projekt på baggrund af forskning, der viser at børn og unge med ADHD får noget godt ud af at gå til skydning. Ro og fokusering hjælper dem ikke kun i sporten, men også i skolen og videre ud i livet. Et projekt sammen med TrygFonden og ADHD-foreningen.

I den hidtidige valgkamp savner vi, at der rettes fokus på netop alt det vores frivillige foreningsliv løfter. Det står nemlig skidt til på en række områder, og rækken af benspænd bør et nyt Folketing have en ambition om at løse.  

En ny bandepakke blev præsenteret lige inden valget blev udskrevet. Vi bakker helt overordnet op om regeringens kamp mod bandekriminaliteten. Men det er ikke i orden med nye forslag om yderligere stramninger i skytteforeningernes adgang til at optage nye medlemmer, når det i forvejen tager politiet over 200 dage at godkende et nyt medlem. Det ødelægger tilgangen af børn, unge og voksne til vores del af foreningslivet – og det er jo bare ikke alle, som kan eller vil gå til fodbold, gymnastik eller svømning.

Når vi spørger ind til grundlaget for stramningerne, er svaret, at det er Rigspolitiets ”fornemmelse”, at skytteforeningerne bliver infiltreret og udnyttet. Det er ikke virkeligheden ude i foreningerne. Vores oplevelse er tværtimod, at skytteforeninger netop er en del af løsningen, da de i høj grad formår at spotte mistænkelige personer. 

Kriminelle er i alle dele af samfundet, men skytteforeningerne er langt fra overrepræsenteret i statistikkerne. Derfor må yderligere stramninger være funderet i tal og fakta. Den minimale risiko for misbrug af skydesporten af enkelte gale mennesker må altid må vejes på en vægt, hvor det skytteforeningerne bidrager med til samfundet, ligger i den anden vægtskål.

Vores foreningsliv udfordres samtidig af, at nogle af vores sportslige discipliner savner ligestilling, så fællesskabet kan udvikle sig og skytter kan repræsentere Danmark i alle internationalt anerkendte konkurrencer. I disse år vokser dynamisk sportsskydning – en disciplin hvor man bevæger sig og gennemfører en skydebane på tid. Sporten udøves på højt internationalt niveau med verdensmesterskaber, men Danmark er modsat lande vi normalt sammenligner os med afskåret fra at deltage fuldt ud, da halvautomatiske rifler til sportsskydning er blevet afvist af Justitsministeren. Og det til trods for, at der allerede er givet tilladelse til private halvautomatiske våben uden for skydesporten. Den manglende ligestilling bekymrer os, for den stempler os og vores sport som farlig, til trods for alt det gode vi bidrager med - som skytter, frivillige foreninger og en bredt favnende sportsgren med en lang og stolt tradition i Danmark.  

Tung administration er vores altoverskyggende problem. Det tager, som nævnt, over 200 dage at få godkendt en ny skytte til at anvende et våben i en skytteforening. Så når vi byder nye medlemmer velkommen til vores foreninger, kan de få enkelte prøveskydninger og så ellers vente over et halvt år på behandling i Politiets Administrative Center for våbentilladelser. Imens kan den nye sportsudøver ikke være en del af aktiviteterne og fællesskabet i klubben.

Et er den urimelige ventetid. Noget andet er, at der også er lagt en stor administrativ opgave og ansvar ud i skydesportens organisationer, hvor der bruges over seks årsværk – finansieret af sporten og skytterne selv, til at understøtte politiet. Dertil har foreningernes formænd opgaven og ansvaret med registrering og administration, som vi ikke tør gøre op i timer. Det handler om mere end nye medlemmer. Hvis skytten skifter våben eller en forening skifter formand skal de igen godkendes. Alt dette kræver udfyldelse af de samme blanketter igen og igen – og gør det svært, at få nye folk til bestyrelser og det frivillige arbejde. Det kan gøres bedre. 

Vi er ikke imod kontrol af skydevåben. Tværtimod. Vi er en del af løsningen, når vores foreningsformænd løbende vurderer nye og eksisterende medlemmer. I værnet om vores sport, passionen og samværet er vores fokus skarpt rettet på at forhindre misbrug af vores sport, men Justitsministeren og Folketinget må samtidig sørge for at få sagsbehandlingstiden ned. Derudover vil vi gerne af med at skulle godkende vores egne medlemmer. Vores skytteforeninger ønsker i bund og grund mere tillid til det frivillige foreningsliv, i stedet for mere kontrol og administration. 

Skydesportens kommercielle indtægter er ikkeeksisterende. Alligevel har vi ambitiøse skytter, der arbejder utroligt hårdt for at realisere internationalt medaljepotentiale i flere discipliner. Skydesporten har siden 1896 repræsenteret Danmark med hele 80 olympiske atleter, og vi mærker helt tydeligt respekten og anerkendelsen af vores sport, når vi vender hjem fra udlandet med medaljer. Men økonomien i dansk eliteidræt er begrænset og regeringens finanslovsforslag indeholder samtidig besparelser på området. Det presser medaljepotentialet. Skytter må droppe ud af sporten, da de ikke kan finansiere tilværelsen som eliteatlet. Som forbund mangler vi finansiering af trænere med de bedste kompetencer til at udvikle eliteskytter på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmarks ekspertiser vil blive reduceret, så færre atleter kan drage nytte heraf i deres udvikling.      

Internationale analyser viser, at dansk skydesport har præsteret på trods i de seneste år. Problemet er, at når man præsterer på trods, så er det på lånt tid. Det slider på atleterne og dem der er tættest på dem i hverdagen, når de skal bruge en masse kræfter på at strikke en hverdag og indkomst sammen. I stedet bør den politiske velvilje, som den Jesper Hansen oplevede ved sin hjemkomst med medaljen fra OL i Tokyo, omsættes til konkrete initiativer der understøtter, at guldet rent faktisk vindes i hverdagen.    

Vi repræsenterer hver især nogle af dansk skydesports mange stærke foreningsfællesskaber, og sammen med mange andre frivillige inden for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er vi med i et fællesskab af titusindvis af danske skytter i 360 foreninger.

For uanset om det handler om frivillighed, våbensikkerhed, guld til Danmark eller ADHD er vi parate til at yde vores bidrag. Til glæde for det enkelte menneske og det danske samfund. Vi håber, at et nyt Folketing vil skyde symbolpolitikken ned og løse benspænd for foreningslivet i et konstruktivt samspil med os. 

Læs mere

Fortsat lang behandlingstid hos PAC

28-03-2023

PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer.

Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.

Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.

SKV-portalen skal tilrettes til den nye virkelighed - det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden. 

Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler:

Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet - både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen. 

På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til driftsstaus for våben, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.  

Læs mere

Møde i Justitsministeriet

28-03-2023

Torsdag den 23. marts deltog formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach i et møde i Justitsministeriet sammen med Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning og Våbenhandlerbranchen.

På dagsorden var blandt andet:

 • Behandlingstiden i Politiets Administrative Center (PAC)
 • Procedure for behandling af sager på våbenlisten
 • Dialog om den fremtidige organisering af våbendialogforum

 

Behandlingstiden hos PAC

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler:

Det mest hastende lige nu er, at dispensationen for våben som ikke er fornyet udløber den 31. marts. Justitsministeriet har lovet, at vi får besked inden påske om dispensationen bliver forlænget, hvilket vi meget håber, da der ellers er skytter som ufrivillig har ulovlig våbenbesiddelse.

Der er stor utilfredshed med behandlingstiderne i PAC. Justitsministeriet kontakter derfor PAC for at få en afklaring på den forventede fremtidige sagsbehandlingstid for en våbensag hos PAC.

John Hansen fortsætter:

De ekstra ressourcer hos PAC til behandling af blandt andet SKV-sager ophører 1. juli, og det gør os nervøse. Vi forventer, at Justitsministeriet vender tilbage inden sommerferien angående behandlingstiderne i PAC. Vi håber meget, at den behandlingstid som vi fik oplyst på mødet med PAC den 16. marts ikke bliver den aktuelle fremtidige behandlingstid.  For hvis det bliver aktuelt, kommer vi til at miste medlemmer i dansk skydesport. Folk vil ikke vente så længe på et sportsredskab.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bragte på banen, at der må være en mulighed for våben, der allerede er registreret i SKV, kan få en nemmere og mindre tidskrævende behandlingstid ved fornyelse. Det håber vi meget, at Justitsministeriet og PAC vil kigge på.

 

Våbenlisten

Våbenlisten indeholder mere end 25 våbensager fra organisationerne til afklaring hos Justitsministeriet, Rigspolitiet eller andre myndigheder. Blandt de sager som Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har indstillet til afklaring er blandt andet et ønske om ændring af mindstemål for pistoler, samt spørgsmålet om dobbeltregistrering af våben til både sortkrudt og røgsvagt krudt. Standardisering af indstillingerne og procedurerne for behandling heraf blev kort vendt på mødet i forummet.      

 

Våbendialogforummet i fremtiden

Endelig var der på mødet en dialog om den fremtidige organisering af dialogen mellem våbeninteressenterne og myndighederne. Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach fortæller:

Våbendialogforum har gennem tiden været henført til en noget omskiftelig tilværelse, afhængig af bevågenheden hos den til enhver tid siddende Justitsminister. Under de seneste to ministre er der imidlertid kommet en begyndende fornyet fremdrift og struktur i dialogforummet, som alle organisationerne udtrykte et stærkt ønske om skal fortsætte. Og vi og de øvrige organisationer benyttede lejligheden til at give vores indspil til, hvad den fremtidige organisering bør tage højde for.   

Justitsministeriet vender tilbage på et senere tidspunkt med deres bud på den fremtidige organisering af dialogen mellem myndighederne og våbeninteressenterne.

 

For yderligere informationer

Kontakt bestyrelsesformand John Hansen (3063 5113 / president@skytteunion.dk) eller generalsekretær Lars Green Bach (2935 2503 / lgb@skytteunion.dk)

 

Læs mere

Æresbevisninger 2022

25-03-2023

Lørdag den 25. marts var der overrækkelse af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s traditionsrige æresbevisninger.

De tildeles personer, der har gjort særlig indsats for skydesporten og/eller opnåede bemærkelsesværdige internationale sportslige resultater i 2022.

 

Erik Sætter-Lassens Vandrekæde 2022: Rikke Mæng Ibsen, Trehøje og Ørre Skytteforening

Erik Sætter-Lassens Vandrekæde tildeles i år en atlet, som har haft en fantastisk sæson. Hun startede med en finaleplads på EM 10 m i Hamar, fortsatte med guld i riffel 50 m 3x20 på World cup i Baku, EM guld i Wroclaw i riffel 50 m 3x20 skud, og dermed også den første nationsplads til OL i Paris 2024. 
Hun sluttede af året med en fin bronzemedalje på President Cup (World Cup finalen). 

Ved World cuppen i Baku gjorde hun også en utrolig indsats for holdet, selvom hun fik et blodsukker fald og kollapsede mellem den indledende runde og semifinalen. Med hjælp fra holdkammerater og ledelse kunne hun lige stå på benene, da prøveskydningen til semifinalen startede. Hun tog fat i de sidste kræfter og lavede en fantastisk præstation, som hjalp holdet til at kvalificere sig til guldmatchen, hvor de dagen efter vandt sølv. Dette viser hvilken kapacitet hun er både som skytte og holdkammerat. Hun er klar til at gå meget langt for holdet. 

 

Erik Sætter-Lassens Lederpokal 2022: Mikael Green, Tingsted Skytteforening

Lolland-Falster Skytteforbund indstiller denne person til at modtage Erik Sætter-Lassens Lederpokal.
Han har været mangeårigt medlem af Tingsted Skytteforening.

Det hele startede med en idé om at Danmark igen skulle have et luftstævne i internationalt snit.
Efter at havde gået med tanken et par år og fået bestyrelsen med på ideen, blev der inviteret til det første LF-Open i januar 2010. Det skulle vise sig at være den koldeste weekend i årtier. LF-Open løb af stablen i en kold lagerhal, lidt uden for Nykøbing F.
Næste LF-Open blev derfor rykket til Tingsted Skytteforenings hjemby, Eskilstrup.
Det er et stort arbejde at arrangere et så stort stævne, og der er brug for mange frivillige for at det kan gennemføres. 

Efter sit 13. LF-Open har han meddelt at det var det sidste – indtil videre.
De frivillige har gennem de 13 år været de samme, og de bliver ikke yngre med tiden, derfor har han med opbakning fra bestyrelsen besluttet at slutte her, efter 13 vellykkede LF-Open stævner.

Men måske er det sidste kapitel for LF-Open ikke skrevet, måske der kommer en ny idé fra ham, bestyrelsen eller de frivillige, om hvordan der findes nye kræfter og det alligevel kan gennemføres.

Udover at være den største drivkraft af LF-Open siden 2010, har den nominerede også være medvirkende til at foreningen, først har fået renoveret og siden udvidet deres 10 og 15m. baner. Den sidste gang maling på de nye 10 og 15m. baner var dårligt nok tør, før han havde udtænkt planer for etablering af ny 50m. bane med tilhørende 25m. pistolbane, som stod færdig i maj 2014.
At der skulle gå mere end 10 år fra de første ansøgninger til det færdige byggeri, havde ingen troet kunne være muligt. Kun ved vedholdende arbejde fra bestyrelsen og i særhed den nominerede blev bygning af de nye 25 og 50 m. baner gennemført.


 

Poul Glesner's Fortjenstpokal 2022: Tim Andersen

Bestyrelsen har efter indstilling i år valgt at tildele Poul Glesner's Fortjenstpokal til en person, som i en lang årrække har arbejdet ihærdigt og utrætteligt for skydesporten i Danmark.

Især med særlig fokus på at udbrede discipliner, som i starten kun blev dyrket af et fåtal, men i dag med succes dyrkes af mange udøvere. En disciplin hvor danske skytter nu opnår internationale resultater på øverste hylde.
Selv om det i årenes løb ikke altid har været let, og der ikke altid har været enighed om muligheder og retning, har hans store arbejde bidraget væsentligt til disciplinernes udbredelse og fremgang.

Det er blevet til godt 30 års arbejde – og der kommer ganske givet flere år til.
Denne nominerede får sin pris for sin store indsats for at udbrede IPSC i dansk sportsskydning.


Kvindepokalen 2022: Sissal Skaale, Copenhagen Practical Shooters

I november 2022 fik vi for første gang nogensinde i Danmark en podieplads ved det 19 IPSC Handgun World Shoot 2022 i Thailand i klassen ”Standard Lady”. 

Podiepladsen blev opnået af en superdygtig, nuværende Europamester i samme klasse og ung dansk kvinde, der ved dette 19 WM lykkes at hjemtage en fornem 3 plads, trods lidt trælse ammunitionsproblemer. Hele mesterskabet blev fulgt med stor spænding her hjemmefra og på vegne af alle i bestyrelsen og vores udvalg, ønsker vi dig et kæmpe tillykke med din flotte 3. plads.

Denne nominerede er verdens nr. 3 i IPSC Standard Lady 2022.
Vi er enormt stolte af dig. Godt skudt!


Juniorpokalen 2022: Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen, BPI

Efter at have været tilknyttet både Juniorlandsholdet og Mesterskabsgruppen har denne nominerede i 2022 fået sit internationale gennembrud.

Først på 50m, hvor han til Junior World Cup i Suhl kvalificerede sig til finalen på 3x20 med 582 point i kvalifikationen, hvilket var ny dansk herrejuniorrekord. Efter en spændende skydning sluttede han som nummer 7 i sin første internationale finale. I 2022 har han været også udtaget til både NM og EM for juniorer. Til Nordisk Mesterskab blev det til en 5. plads individuelt på 50m 60 skud liggende og en 4. plads efter bronzematchen i holdkonkurrencen 3x20 mix samt finalepladser på både 10m luft og 50m 3x20. Til EM blev det til en top-10-placering på 50m 60 skud liggende.

På 300m har den nominerede gennem de seneste år været med til at skyde danske holdmedaljer hjem til Lapua Europa Cup både på 3x40/3x20 og på 60 skud liggende, og i 2022 fortsatte han sin udvikling ved som junior at tangere den danske senior rekord på 60 skud liggende med 600 point, han var bedste danske liggende herreskytte ved den danske Lapua European Cup i Skibby.

Som et resultat heraf kvalificerede den nominerede sig til at skyde både EM og VM på 300m som senior til trods for, at han stadig kun var juniorskytte. Til EM i juli måned i sit første internationale mesterskab som senior imponerede han meget ved at blive nummer 4 på 60 skud liggende med 592 point – kun marginaler fra podiet. Og igen til VM i Cairo øgede han sit niveau til 597 point, som rakte til en 4. plads – igen kun marginaler fra podiet.

Afslutningsvis vil vi nævne, at den nominerede er dedikeret til sin træning, engageret og har en stor vilje til at lykkes med sin skydning. Udover at have vist et stigende niveau gennem en årrække er han samtidig både på og udenfor banen en rigtig god holdkammerat, der altid gerne hjælper til.

Af de grunde mener Talentudviklingscenter Nord, at Jens Ulrik er en værdig vinder af Juniorpokalen.            

         

Ungdomspokalen 2022: Siv Hegelund

Den nominerede indstilles på grund af sin målrettede træning og de resultater, som hun har opnået.  
Allerede i en tidlig alder har hun opnået mange flotte resultater, samt vundet medaljer til Danmark, ved internationale konkurrence. 

I 2022 har hun vundet det store ESC AIR CUP for damer, som afholdes af det europæisk skytte forbund. Der skød hun imod 80 skytter fra hele Europa. Hun er en af de yngste skytter for 14-årige, som har deltaget. 

Den nominerede er også indehaver af alle individuelle ungdoms rekorder på 10m luft fritstående i U13, U15, U17 samt damejunior. Hvor hun skød 630,9 point til et lokal stævne i Ølstykke.   

Siv er et stort talent for fremtiden, og vi håber at den her anerkendelse vil være med til, at hun forsætter med det hårde arbejde, og sin udvikling. 


Veteran Pokalen 2022: Jan Dovolil, Viborg Skytte Forening

Bestyrelsen har efter indstilling i år valgt at tildele Veteranpokalen til en pistolskytte, som i sagens natur er en ”veteran”.

Den nominerede har i mange år, også før 2022, været en af de mest vindende skytter i veteranklasserne. Også i dine ”ungdomsår” lå han ganske godt til på ranglisterne.

I 2022 har han ”ryddet bordet” – og vundet alle Danske og Nordiske mesterskaber i de discipliner, som han har stillet op i.

 

Kender du én, der bør modtage en af vores æresbevisninger ?

Så kan du læse mere om æresbevisninger i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) her

Æresbevisninger for 2023 overrækkes næste gang på Skydesportens Dag i 2024, som afvikles lørdag den 13. april. 

Læs mere

Ombudsmanden kritiserer idriftsættelse af nyt våbenregister

07-03-2023

Politiets nye våbenregister blev ikke færdigt inden for den tid, som EU-reglerne krævede. Endvidere satte myndighederne systemet i drift uden at sikre sig, at det var klart.

Det gik ud over borgere og virksomheder, der har måttet vente urimeligt længe på at få behandlet deres sager.
Ombudsmanden kritiserer nu disse forhold i en udtalelse om etableringen af det nye våbenregister. 

Læs hele nyheden fra Ombudsmanden her...

Læs mere

Politisk debat ved årsmødet

07-03-2023

Ved årsmødet i Danske Skytte Union (Skydesport Danmark) den 25. marts inviterer vi til politisk debat.

Blandt andet om hvordan bandepakker og andre stramninger på våbenlovgivningen på retsområdet rammer vores sport og det frivillige foreningsliv i skydesporten

I debatten deltager folketingsmedlem og formand for folketingets Retsudvalg Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance samt folketingsmedlem og medlem af Kulturudvalget, EU-ordfører for Venstre, tidligere borgmester Kim Valentin. 

Vi får forhåbentlig spændende debat om alt fra politiets sagsbehandlingstider over nye skydediscipliner og våbentyper - fx inden for dynamiske sportsskydning - til de miljømæssige stramninger på bly og støj, som er en udfordring for vores riffel- og flugtskydningsbaner. Samt om vilkårene for det frivillige idrætsliv anno 2023 i det hele taget. 

En politiske debat går ofte begge veje. Så, vi kan sikkert også få nogle gode råd fra politikerne til hvordan både vi som skydesportens hovedorganisation og den enkelt skytteforening kan bidrage til en bevarelse og udvikling af skydesporten. Til gavn for både os selv og det samfund vi er en del af.

Kom og vær med på årsmødet. Sidste tilmeldingsfrist er den 11 marts 2023 kl. 14.00.

Læs mere

I praktik hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

23-02-2023

Tobias Sandager har i januar/februar været i praktik hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), hvor han blandt andet har arbejdet med spørgeskemaundersøgelse til talent- og udviklingscentre, fondsansøgning og udtagelseskriterier. 

Tobias har bl.a. mange opgaver stået for at udforme, analysere og evaluere spørgeskemaundersøgelsen som alle vores talent og udviklingscentre netop har gennemført. Et produkt som kommer til at skabe fundament for de fremtidige partnerskabsaftaler med centrene. Tusind tak til Tobias for hans nuancerede blik og gå-på-mod, udtaler Udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen. 

Tobias fortæller om praktikperioden:

Efter 5 ugers praktikforløb i Dansk Skytte Union er jeg kommet i job andetsteds i DIF og Idrættens Hus. Dette job ville jeg aldrig havde fået, hvis ikke for de kompetencer og egenskaber jeg fik lov til at anvende, lære og blive gjort opmærksom på jeg besad, gennem mit arbejde med i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Jeg er glad og stolt over jeg har fået lov til at give mit lille bidrag til den sportslige psykologiske tryghed hos de danske skytter, og håber at det positive arbejde og den positive udvikling fortsætter.

Jeg er glad for jeg har kunne bidrage med at få tyndet ud i nogle af opgaverne for udviklingskonsulenterne så deres fokus har kunne være på at udvikle skydesporten, hvis næsten utallige nuancer jeg gennem mit arbejde har fået øjnene op for, og som jeg i fremtiden vil være mere opmærksom på end tidligere.

Jeg er yderst taknemmelig for at have haft muligheden for at få en indsigt og hverdag i et ”voksen” job, efter mange år på skolebænken, og de erfaringer og den lærring jeg har fået, vil komme med mig videre i fremtiden.
 

Læs mere

Farvel til et æresmedlem

10-02-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) mistede tirsdag en af de gode gamle kæmper.
Æresmedlem Bendt Rasmussen afgik ved døden 91 år gammel.

Bendt har været skydeudvalgsformand i Dansk Skytte Union, formand for Skydeidrættens Venner samt formand i Dansk Flugtskydnings Forbund.
Ære være hans minde.
 

Læs mere

Møde med ny justitsminister

02-02-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s formand John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach mødtes i dag med den nytiltrådte justitsminister Peter Hummelgaard i Justitsministeriet.

På dagsorden var blandt andet drøftelser af samarbejdet med Justitsministeriet og Rigspolitiet/Politiets Administrative Center (PAC), status for fremdriften i de verserende sager på våbenlisten, samt planer for det kommende lovarbejde på våbenområdet. Herunder ministerens forventninger til en ny bandepakke.

Formand John Hansen udtaler efter mødet:

Jeg oplever, at den nye justitsminister både er lydhør og interesseret i vores erfaringer med de lovgivningsmæssige forhold og problemstillinger, der er for skydesporten i Danmark. Samtidig tilkendegiver han positivt, at han ser frem til at videreføre den dialog, der blev indledt af hans forgænger på posten. Med intentionen om, at nye tiltag kan fungere i praksis i skytteforeningernes hverdag.   

På mødet blev sagsbehandlingstiden hos PAC endnu en gang vendt. Det nye regelsæt på området er mere kompliceret end tidligere og giver derved et mere kompliceret system til sagsbehandlingen. PAC arbejder fortsat på afviklingen af sagspukkelen og på at sikre tilstrækkeligt med kendskab til systemet hos medarbejderne, så der kan komme mere stabilitet på området, nu hvor systemet er gået i drift.

John Hansen fortæller:

På mødet fik vi atter lejlighed til at fortælle ministeren og ministeriet om vores syn på de problemstillinger, vi gennem snart lang tid har oplevet med våbenregistreringen. Samtidig benyttede vi muligheden for at fremhæve vores ansøgning om, at blive fritaget fra EU-direktivets magasinkapacitetsbegrænsning på 20 skud for pistolmagasiner og 10 skud for riffelmagasiner. Det vil betyde meget for vores IPSC-skytter, og deres forhold vil kunne nærme sig lande, vi normalt sammenligner os med.     

Torsdag den 16. marts 2023 er der planlagt nyt møde i Holstebro med Politiets Administrative Center om status på våbenregistreringen.
 

Læs mere

Vi er med i DM-ugen

26-01-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bliver en del af DM-ugen 2023.

Der er lagt op til en sportsoplevelse uden lige, når der skal dystes om flere end 200 danmarksmesterskaber i over 35 sportsgrene i Aalborg den 22.-25. juni 2023.

DM-ugen havde sin debut i Aalborg i 2022, og det blev en kæmpe succes, der er kommet for at blive. Hundredetusinde tilskuere fulgte med i Aalborg, da godt 2.500 atleter kæmpede om DM-guldet i hver deres sportsgren.

I 2023 vender DM-ugen retur med ni nye sportsgrene, og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bliver nu en del af det succesrige ”mini-OL”, når der afholdes DM i pistol, riffel, flugt skydning og Dynamisk Sportsskydning i Aalborg.

Bag eventet står DIF - i tæt samarbejde med de mange specialforbund, lokale klubber og værtsbyen Aalborg, der også dannede rammen om DM-ugen 2022.

Skydesporten har følgende DM'er med:

 • Dynamisk Sportsskydning:
  - Steel Challenge (dame/herre)
 •  Pistol:
  - 25m individuel
  - Team
 • Riffel:
  - 50 meter 60 skud liggende damejunior/herrejunior/dame/herre
  - 50 meter 3 x 20 skud damejunior/herrejunior/dame/herre
 • Flugt:
  - OL-trap team (dame/herre)
  - OL-trap mixed team
  - Nordisk trap individuel (damejunior/herrejunior/dame/herre)
  - Skeet Team (dame/herre)
  - Skeet Mixed Team


Læs mere om DM-ugen...

Læs mere

Jane Mønster genvalgt til ISSF Riffelkomite

25-01-2023

ISSF's forretningsudvalg har holdt deres første møde i 2023, hvor de har valgt alle medlemmer til ISSF komiteerne.

Vores danske dommer Jane Mønster blev genvalgt til ISSF riffelkomiteen, samt udpeget som en af de fire dommere ved det kommende OL i Paris i 2024.

Jeg er utrolig glad for at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) fik genvalgt Jane Mønster til ISSF riffelkomiteen på det sidste Councilmøde. Jane er meget vellidt blandt sine andre kollegaer i komiteen, udtaler John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Rene Mønster samt Kuno Danielsen blev desværre ikke valgt ind i henholdsvis dommerkomiteen og flugtkomiteen.

Se alle medlemmer af ISSF's komiteer her...

Læs mere

Stor tak til medlemmerne af Skydesportens Støtteforening

12-01-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil gerne takke alle Støtteforeningens medlemmer for at støtte skydesporten i Danmark.

Det var vigtigt, at vi nåede mindst 101 medlemmer inden året løb ud, og det lykkedes efter en ihærdig indsats fra frivillige, familiemedlemmer, bestyrelse og ansatte.

Det betyder, at Skydesportens Støtteforening overlever og det kunne ikke være en bedre gave til os alle, da det betyder en hel del for foreninger, aktivitetskomiteer og eliteatleter at få denne hjælp og anerkendelse.

Vi håber, at mange også i 2023 vil melde sig i Skydesportens Støtteforening og støtte skydesporten.

 

Læs mere

GOD FREMDRIFT!

04-01-2023

Det er den gennemgående tilbagemelding fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forbindelse med den netop gennemførte status på vores fem strategispor i strategiaftalen med DIF - for perioden 2022-2025.

De fem spor i strategiaftalen er:
1️⃣ Organisationsudvikling: Der især handler om en ny organisering med et ligestillet medlemsdemokrati hvor medlemsforeningerne er direkte medlem af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark);

2️⃣ Talentudvikling: Der især handler om at facilitere og styrke skydesportens talentmiljøer i foreningerne, og hvor der i 2022 landede en ny sportslig strategi herfor - udviklet i samarbejde med vores interessenter;

3️⃣ Foreningsudvikling: Der især handler om at styrke rollen som det sted skytteforeningerne kan gå hen for at få assistance til deres fortsatte udvikling. Og for at konkretisere dette arbejde vedtog bestyrelsen i december en handlingsplan for foreningsudvikling;

4️⃣ Vejen til en grønnere skydesport: Der især handler om konkrete tiltag, der kan gøre skydesporten grønnere, så der fortsat kan dyrkes sportsskydning i hele landet i mange år frem. I 2022 ved blandt andet at igangsætte et arbejde for at få udarbejdet specifikke anbefalinger i samarbejde med fire foreninger og et konsulenthus;

5️⃣ Skydesportens soldaterprojekt: Der især handler om at skydesporten bidrager til at reintegrere og resocialisere fysisk og psykisk skadede veteraner i samfundet, ved at skabe nye og understøtte eksisterende træningsfællesskaber for veteraner og deres pårørende.

Strategiaftalen er naturligvis et centralt element i den fortsatte udvikling af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som den mest alsidige medlemsorganisation for skydesporten i Danmark - med det bredeste felt af discipliner og interesser. Men samtidig er den tilhørende årlige strategistøtte på kr. 1.350.000 også af stor betydning for den konsulentbistand, vi kan yde skytteforeningerne.

På møde med DIF i februar vil de kommende indsatser blive fastlagt og gennemgået, med fokus på hvilken positiv effekt der kan skabes.


 

Læs mere

PAC besøger i 2023 skytteforeninger i forbindelse af en SKV1-ansøgning

14-12-2022

I første kvartal af 2023 vil PAC begynde at besøge skytteforeninger for at godkende deres våbenopbevaring i forbindelse med behandlingen af en SKV1-ansøgning.

De vil komme på besøg i 2 forskellige situationer:

 • I forbindelse med opstart af en ny forening, hvor der i SKV1-ansøgningen er angivet, at foreningen ønsker tilladelse til at erhverve foreningsvåben.
 • I forbindelse med at en bestående forening skal have fornyet tilladelsen til at erhverve foreningsvåben. Dette sker hver 5. år.

Der har ikke tidligere været praksis for at skytteforeningernes våbenopbevaring har været godkendt i forbindelse med SKV1-ansøgningerne. Det er imidlertid Politiets Administrative Center, der meddeler skytteforeninger tilladelse til at besidde våben, og det er et krav, at det skal være ubetænkeligt at godkende foreningens ansøgning.

Det er derfor Politiets Administrative Center, der godkender skytteforeningernes våbenopbevaring i forbindelse med SKV1-ansøgningerne. Skytteforeningernes skydebaner og kontrol med deres våbenbeholdning kontrolleres fortsat af den politikreds, som foreningen hører under.

Skytteforeningernes våbenopbevaring godkendes efter Våbenbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2531 fra 2021 om våben og ammunition mv. § 24, og politiet har mulighed for at stille yderligere krav af hensyn til sikkerheden. Kravene til skytteforeningernes opbevaring kommer blandt andet an på skytteforeningernes våbenbeholdning, typer af våben, foreningens beliggenhed, udrykningstid, tilkørselsforhold mv.

Foreningerne skal forvente et generelt krav om alarm, der skal gå til en af Rigspolitiets godkendte kontrolcentraler. Sikringsniveauet for alarmen vil komme an på en konkret vurdering, og den vurdering vil blive taget i forbindelse med besøget hos skytteforeningen.

Skytteforeningerne vil blive kontaktet, når de har indsendt en SKV1-ansøgning med henblik på at aftale en fysisk gennemgang af deres våbenopbevaring.

Læs mere

Søg penge til lokal trivsel

05-12-2022

Flere foreninger søger midler hos Velliv og deres pulje til Lokal Trivsel - hvor man kan søge op til 50.000 kr. til en indsats der styrker den mentale sundhed for andre voksne, der hvor du bor.

Velliv Foreningen inviterer til online møde om ansøgningssporet Lokal trivsel den 9. december kl. 10:00-11:00, hvor foreninger NGOer, netværk o.lign. kan høre om muligheder for at søge penge hos dem. 

Nøgleord er mental sundhed, fællesskab og kamp mod ensomhed.

Læs mere eller tilmled jer det online møde via linket her: Søg penge til lokal trivsel | Velliv Foreningen

Læs mere

Skyd symbolpolitikken ned – skytteforeningerne er en del af løsningen. 

02-11-2022

Åbent brev til det nyvalgte Folketing af Jakob Vels, formand, Skyttelauget Kongens Lyngby, Mads Peter Bach, formand, Aalborg Skyttekreds, Mikael M. Hannibalsen, formand, Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter, Rene Fomsgaard, formand, Horsens Flugtskytte Klub og Lars Green Bach, generalsekretær, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) 
 
Valget til Folketinget, som blev afgjort tirsdag den 1. november, stod i krisernes tegn. Hvad enten det handler om inflation, energi, klima, trivsel eller sikkerhedskriser, så fylder det i overskrifterne. Helt naturligt – for det er vigtige kriser at løse for vores land og samfund. 

Men zoomer vi ind på vores skytteforeninger, ser vi imidlertid også en række udfordringer, som vi bør have for øje. Ellers risikerer vi at sætte noget meget værdifuldt over styr.  

Det frivillige engagement har en høj menneskelig værdi. Der er en glæde ved at gøre noget for andre og være med til at gøre en forskel i foreningsfællesskabet. Det skaber både trivsel og giver energi. Foreningslivet er samtidig en hjørnesten i vores demokrati og borgernes demokratiske dannelse. Endelig giver civilsamfundet et stort økonomisk bidrag til værdiskabelsen i landet på helt op mod 315 milliarder kroner. 

Skytteforeningerne har siden 1860’erne været en integreret del af vores foreningsliv med fællesskab, færdigheder og folkeoplysning i centrum. Vi kan meget af det, som i dag er de vestlige demokratiers udfordring – troen på fællesskabet og værnet om de individuelle frihedsrettigheder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har fx iværksat et projekt på baggrund af forskning, der viser at børn og unge med ADHD får noget godt ud af at gå til skydning. Ro og fokusering hjælper dem ikke kun i sporten, men også i skolen og videre ud i livet. Et projekt sammen med TrygFonden og ADHD-foreningen.

I den hidtidige valgkamp savner vi, at der rettes fokus på netop alt det vores frivillige foreningsliv løfter. Det står nemlig skidt til på en række områder, og rækken af benspænd bør et nyt Folketing have en ambition om at løse.  

En ny bandepakke blev præsenteret lige inden valget blev udskrevet. Vi bakker helt overordnet op om regeringens kamp mod bandekriminaliteten. Men det er ikke i orden med nye forslag om yderligere stramninger i skytteforeningernes adgang til at optage nye medlemmer, når det i forvejen tager politiet over 200 dage at godkende et nyt medlem. Det ødelægger tilgangen af børn, unge og voksne til vores del af foreningslivet – og det er jo bare ikke alle, som kan eller vil gå til fodbold, gymnastik eller svømning.

Når vi spørger ind til grundlaget for stramningerne, er svaret, at det er Rigspolitiets ”fornemmelse”, at skytteforeningerne bliver infiltreret og udnyttet. Det er ikke virkeligheden ude i foreningerne. Vores oplevelse er tværtimod, at skytteforeninger netop er en del af løsningen, da de i høj grad formår at spotte mistænkelige personer. 

Kriminelle er i alle dele af samfundet, men skytteforeningerne er langt fra overrepræsenteret i statistikkerne. Derfor må yderligere stramninger være funderet i tal og fakta. Den minimale risiko for misbrug af skydesporten af enkelte gale mennesker må altid må vejes på en vægt, hvor det skytteforeningerne bidrager med til samfundet, ligger i den anden vægtskål.

Vores foreningsliv udfordres samtidig af, at nogle af vores sportslige discipliner savner ligestilling, så fællesskabet kan udvikle sig og skytter kan repræsentere Danmark i alle internationalt anerkendte konkurrencer. I disse år vokser dynamisk sportsskydning – en disciplin hvor man bevæger sig og gennemfører en skydebane på tid. Sporten udøves på højt internationalt niveau med verdensmesterskaber, men Danmark er modsat lande vi normalt sammenligner os med afskåret fra at deltage fuldt ud, da halvautomatiske rifler til sportsskydning er blevet afvist af Justitsministeren. Og det til trods for, at der allerede er givet tilladelse til private halvautomatiske våben uden for skydesporten. Den manglende ligestilling bekymrer os, for den stempler os og vores sport som farlig, til trods for alt det gode vi bidrager med - som skytter, frivillige foreninger og en bredt favnende sportsgren med en lang og stolt tradition i Danmark.  

Tung administration er vores altoverskyggende problem. Det tager, som nævnt, over 200 dage at få godkendt en ny skytte til at anvende et våben i en skytteforening. Så når vi byder nye medlemmer velkommen til vores foreninger, kan de få enkelte prøveskydninger og så ellers vente over et halvt år på behandling i Politiets Administrative Center for våbentilladelser. Imens kan den nye sportsudøver ikke være en del af aktiviteterne og fællesskabet i klubben.

Et er den urimelige ventetid. Noget andet er, at der også er lagt en stor administrativ opgave og ansvar ud i skydesportens organisationer, hvor der bruges over seks årsværk – finansieret af sporten og skytterne selv, til at understøtte politiet. Dertil har foreningernes formænd opgaven og ansvaret med registrering og administration, som vi ikke tør gøre op i timer. Det handler om mere end nye medlemmer. Hvis skytten skifter våben eller en forening skifter formand skal de igen godkendes. Alt dette kræver udfyldelse af de samme blanketter igen og igen – og gør det svært, at få nye folk til bestyrelser og det frivillige arbejde. Det kan gøres bedre. 

Vi er ikke imod kontrol af skydevåben. Tværtimod. Vi er en del af løsningen, når vores foreningsformænd løbende vurderer nye og eksisterende medlemmer. I værnet om vores sport, passionen og samværet er vores fokus skarpt rettet på at forhindre misbrug af vores sport, men Justitsministeren og Folketinget må samtidig sørge for at få sagsbehandlingstiden ned. Derudover vil vi gerne af med at skulle godkende vores egne medlemmer. Vores skytteforeninger ønsker i bund og grund mere tillid til det frivillige foreningsliv, i stedet for mere kontrol og administration. 

Skydesportens kommercielle indtægter er ikkeeksisterende. Alligevel har vi ambitiøse skytter, der arbejder utroligt hårdt for at realisere internationalt medaljepotentiale i flere discipliner. Skydesporten har siden 1896 repræsenteret Danmark med hele 80 olympiske atleter, og vi mærker helt tydeligt respekten og anerkendelsen af vores sport, når vi vender hjem fra udlandet med medaljer. Men økonomien i dansk eliteidræt er begrænset og regeringens finanslovsforslag indeholder samtidig besparelser på området. Det presser medaljepotentialet. Skytter må droppe ud af sporten, da de ikke kan finansiere tilværelsen som eliteatlet. Som forbund mangler vi finansiering af trænere med de bedste kompetencer til at udvikle eliteskytter på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmarks ekspertiser vil blive reduceret, så færre atleter kan drage nytte heraf i deres udvikling.      

Internationale analyser viser, at dansk skydesport har præsteret på trods i de seneste år. Problemet er, at når man præsterer på trods, så er det på lånt tid. Det slider på atleterne og dem der er tættest på dem i hverdagen, når de skal bruge en masse kræfter på at strikke en hverdag og indkomst sammen. I stedet bør den politiske velvilje, som den Jesper Hansen oplevede ved sin hjemkomst med medaljen fra OL i Tokyo, omsættes til konkrete initiativer der understøtter, at guldet rent faktisk vindes i hverdagen.    

Vi repræsenterer hver især nogle af dansk skydesports mange stærke foreningsfællesskaber, og sammen med mange andre frivillige inden for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er vi med i et fællesskab af titusindvis af danske skytter i 360 foreninger.

For uanset om det handler om frivillighed, våbensikkerhed, guld til Danmark eller ADHD er vi parate til at yde vores bidrag. Til glæde for det enkelte menneske og det danske samfund. Vi håber, at et nyt Folketing vil skyde symbolpolitikken ned og løse benspænd for foreningslivet i et konstruktivt samspil med os. 

Læs mere

Trænernetværk for talent- og udviklingscentre samt interesserede trænere i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

07-10-2022

Invitation til lokale trænernetværksmøder i henholdsvis København, Fredericia og Viborg.

I samarbejde med DIF indbyder Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) talent- og udviklingscentrenes trænere og sportschefer samt interesserede træner fra talentudviklende foreninger til trænernetværksmøde. 

Netværksmødet har til formål at kickstart et større samarbejde på tværs af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s talentudviklende foreninger og vil være en tilbagevendende begivenhed i lokale- og nationale sammenhæng. Møderne vil indeholde forskellige oplæg der omhandler forskellige relevante problematikker, der præger dagligdagen i de talentudviklingen foreninger i dansk skydesport.

Emnet for dette trænernetværksmøde vil være trænerudvikling med fokus på talentudviklingsmiljøer og mental sundhed. Kasper Henriksen og Janne Mortensen fra Mental Motion vil stå for workshoppen.

Workshoppen bliver afholdt geografisk fordelt i landet, så alle foreninger har mulighed for at deltage en hverdagsaften uden at skulle køre land og rige rundt:

Der vil serveres aftensmad kl. 18:00-18:30 hvor efter workshoppen starter.
Tilmelding inden 1/11 -2022 sker via følgende link (indsæt link) (tilmeld dig den workshop der ligger tættest på dig).

Pris for medlemmer af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark): Gratis
Pris for ikke-medlemmer: 500 kr
 

Læs mere

Dialogmøde om våbenregister med Politiets Administrative Center

06-10-2022

Mandag 3 oktober 2022 var Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) igen til infomøde med Politiets Administrative Center (PAC) om status på det nye våbenregister.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen fortæller:

Systemet er nu overgivet til PAC som skal drifte systemet, men det betyder ikke at alt fungerer 100 %. Det er derfor ikke klar 1. november, som lovet, men i øjeblikket forventes mere normal behandlingstid fra starten 2023. Dette er meget skuffende for os alle sammen.


Der er allerede nu aftalt et nyt infomøde i midt november, så vi forhåbentlig kan høre  om fremgang fra 1 november og 14 dage frem. Der er stadig mange ubehandlet sager.


Det skal dog siges, at meldingen også er at det går fremad med antallet af sager der bliver behandlet for tiden.

Folketingsvalget er nu udskrevet og det var ikke helt med i planen, nu hvor vi endelig havde fået den siddende justitsminister i tale og det gik lidt fremad for os.

lyder det vider fra John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
 
Der vil, som det ser ud lige nu, stadig være udvidet ressourcer til rådighed hos PAC til at fortsætte de store bunker sager.


 

Læs mere

Din forening kan søge støtte hos Realdania

28-09-2022

Realdania har åbnet for en pulje på i alt 2 mio. kr., som skal give økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange aktiviteter, der blev igangsat i coronatiden.

Coronatiden skabte nye måder at agere på i mange foreninger og fællesskaber, og som en del af Realdanias indsats, ’RESPOND-rammerne for den nye hverdag’, skal det undersøges, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Som led i den indsats åbnes der nu for puljen ’De nye folkerum’, hvor foreninger og NGO’er kan søge om op til 100.000 kr. i støtte til aktiviteter inden for følgende fire fokusområder:

 • Kulturen i nye rammer
 • Bynær natur
 • Grønne mødesteder
 • Fremtidens foreningsliv


Puljen er allerede åben,  og der er sidste ansøgningsfrist mandag den 28. november. 

Læs mere om puljen på Realdanias hjemmeside 
Ansøg på Realdanis hjemmeside  

 

Spørgsmål og svar om puljen

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde.

Hvad kan der søges penge til?

 • Puljen består af i alt 2 mio. kr., og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. projekt eller aktivitet. Midlerne fra puljen skal bidrage til at dække udgifterne til at styrke jeres projekt eller aktivitet.

Pengene kan blandt andet bruges til:

 • Udgifter til inventar og mindre byggeprojekter som for eksempel shelters, pavilloner eller udekøkkener.
 • Køb af software og udstyr, som understøtter digitale løsninger
 • Udgifter til at oplære frivillige og øge deres kompetencer på områder, der er relevante for aktiviteten
 • Honorarer til konsulenter, som kan hjælpe med at løse konkrete opgaver, hvor der er brug for ekspertviden (f.eks. brug af digitale programmer, formidling og undervisning)


Man kan ikke få støtte til udgifter til at evaluere aktiviteten eller udgifter til drift såsom løn og administration. Hvis det ansøgte beløb er i den højere ende, lægges der vægt på, at I kan medfinansiere aktiviteten. Medfinansieringen kan eksempelvis være økonomisk støtte fra en anden fond eller en kommune, eller det kan være de arbejdstimer, I lægger i forbindelse med aktiviteten. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms.
 

Hvad lægges der vægt på?

Når ansøgningen bedømmes, lægges der vægt på aktivitetens muligheder for at bidrage til at tænke nyt og bruge læringen fra coronatiden til at skabe en bedre fælles hverdag på en måde, som rækker længere ud i fremtiden. Derfor lægges der bl.a. vægt på, at

 • projektet eller aktiviteten er baseret på en idé eller nyskabelse, som enten opstod eller fik mulighed for at blomstre i coronatiden
 • projektet eller aktiviteten har potentiale til at inspirere andre
 • projektet eller aktiviteten inddrager borgere, brugere eller medlemmer og gør en forskel for mange
 • projektet eller aktiviteten bidrager til at skabe øget livskvalitet og et mere bæredygtigt samfund
 • der står en kompetent og begejstret forening eller NGO bag projektet eller aktiviteten


Hvem kan man kontakte med spørgsmål?

Kontakt Anne Gade Iversen hos Realdania på agi@realdania.dk eller mobil: 2072 2402

Læs mere

Mere sammen. Ny økonomisk strategi vedtaget

18-07-2022

Bestyrelsen for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) behandlede på seneste bestyrelsesmøde udkast til en økonomisk strategi, der skal skabe grobund for, at skydesportens nye organisering kan leve op til foreningernes fremtidige forventninger.

 

I kølvandet på repræsentantskabsmødets beslutning om en ny organisering af skydesporten, har bestyrelsen behandlet en økonomisk strategi med titlen ”Mere sammen”.

Formålet med den økonomiske strategi er, at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som hovedorganisation for skydesporten i Danmark skal kunne varetage opgaverne som medlems- og interesseorganisation, der lever op til foreningernes forventninger om indsatser og kvalitet. Både nu og i fremtiden. Samt at ruste vores organisation, så der varigt er råd til at videreudvikle vores kerneområder i en omverden, der er under konstant forandring.

– Mere sammen er vores ny økonomiske strategi, som skal sikre skydesporten større handlefrihed til at forfølge de dagsordener, der er vigtige for skydesporten, udtaler formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen, og fortsætter:

– Vores 363 medlemsforeninger har høje forventninger og ønsker til, hvad vi skal kunne som national organisation for skydesporten. Ønsker og forventninger som ikke kan indfris inden for den nuværende økonomiske ramme. Det er alt lige fra våbenregistrering, lovgivning på våben- og miljøområdet, rekruttering af nye medlemmer, foreningsudvikling, digitalisering og til samarbejde med kommunale myndigheder om blandt andet støj, skydebaner og talentudvikling. De opgaver skal vores økonomiske strategi være med til at skabe et bedre grundlag for i fremtiden, så vi kan mere sammen, lyder det afslutningsvis fra John Hansen.

Ambitionerne med ”Mere sammen” er at styrke det økonomiske grundlag under vores kerneområder, skabe grundlag for en øget ekstern finansiering af skydesporten og være en attraktiv og konstruktiv samarbejdspartner, der kan bidrage med egenfinansiering når vi indgår lokale og nationale alliancer. Samtidig er det ambitionen at stå vagt om skydesportens økonomiske interesser, så vi er mindre sårbare og har større handlefrihed til at forfølge vores egen dagsorden. Disse ambitioner er omsat til fem konkrete målsætninger og fem overordnede indsatser. ”Mere sammen” kan i sin fulde længde ses her.

Om ”Mere sammen” fortæller generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach:

– En strategi kan se ud på rigtig mange måder. I Mere sammen har vi prioriteret at gøre det så enkelt og overskueligt som mulig, ved at kernen i strategien kan sammenfattes på én side. Vi har bevidst fravalgt et langt teksttungt dokument, vel vidende at det betyder, at nogle nuancer kan gå tabt. Men det enkle og overskuelige giver efter vores vurdering, et langt bedre redskab for os alle at navigere ud fra, og så må vi via en gensidig dialog drøfte de nuancer, der kan være.

Udkast til strategien har forud for bestyrelsens behandling være præsenteret for Aktivitetskomiteerne og Advisory Board for en ny organisering af skydesporten i Danmark i forbindelse med et fællesmøde i Kolding den 18. juni 2022.

De bemærkninger og kommentarer der har været hertil, er blevet inddraget i den endelige version, som kommer til at være en del af foreningernes drøftelse af den fremtidige kontingentmodel på et ekstraordinært årsmøde 8. oktober 2022.

FAKTA

Repræsentantskabet i Dansk Skytte Union vedtog på årets repræsentantskabsmøde 20. marts en ny organisering af skydesporten under titlen “Skydesport Danmark”. 

Ambitionen er at skabe en stærkere og mere tidssvarende medlems- og interesseorganisation for skydesporten i Danmark – en af verdens ældste og meste udbredte sportsgrene.

Med udgangspunkt i vores 363 medlemsforeninger vil vi arbejde for at gøre Danmark til et af verdens bedste lande for skydesporten. I alle skydediscipliner fra barn til pensionist og på alle niveauer lige fra motionister til olympiske topatleter. Til gavn for mennesker, skydesportens fælleskaber og Danmark. 

Den nye organisering skal drive og udvikle skydesportens kerneområder, der spænder bredt lige fra sportslige aktiviteter til foreningsudvikling, frivillighed, administrative redskaber, forhold om miljø- og våbenlovgivning, sikkerhed, talentudvikling, olympisk topsport og politisk interessevaretagelse.

Der kan læses mere om den nye organisering her

For yderligere information henvises til generalsekretær Lars Green Bach på mobil: 29 35 25 03.

opsving 2028

 

Læs mere

Tips til dig, som har børn i idrætten

12-12-2022

Du er dit barns trivselskaptajn
Hvordan kan jeg være en god idrætsforældre for mit barn? 

 • Vær nærværende
 • Spørg nysgerrigt ind til dit barns oplevelser
 • Bidrag til foreningsfællesskabet og de sociale relationer. Fx kan fællesspisning og frugtordninger være med til at styrke sammenholdet
 • Bak op om trænerne og deres beslutninger. De er frivillige og gør deres bedste med blik for hele holdet
 • Respekter dommerne - de er almindelige mennesker som dig og mig
 • Hold fokus på indsats og udvikling
 • Ros dit barn, når det øver sig – fejl er brændstof til udvikling.
 • Tilbyd din hjælp: tøjvask, kørsel og oprydning efter træning sker ikke af sig selv
 • Lær idrættens kultur og regler at kende. Det er sjovere for dig OG dit barn, hvis du kan tale med

Læs hele DIF's nyhed her...

Læs mere

Ny præsident og ny dansk vicepræsident i International Shooting Sport Federation (ISSF)

30-11-2022

Ved generalforsamlingen i vores internationale IOC-forbund i dag, har forsamlingen netop valgt italienske Luciano Rossi som ny præsident for organisationen.

Valget af Luciano Rossi skete i kampvalg mod den hidtidige russiske præsident Vladimir Lisin.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med vores nordiske partnere i Nordic Shooting Region (NSR) støtte Luciano Rossi i valgkampen, og ser frem til at samarbejde med ham om de fremtidige indsatser for en stærk international skydesport.

Samtidig blev vores egen formand John Hansen valgt blandt otte kandidater, som en af de fire nye vicepræsidenter, der indgår som medlem i ISSF's forretningsudvalg (Executive Committee).


 

 

Læs mere

Fyns Skytte Forbund er nu nedlagt som lokalforbund

22-11-2022

Fyns Skytte Forbund  (FSF) markerede sit 75 år jubilæum torsdag den 17. november 2022 og afviklede samtidig generalforsamling med henblik på at nedlægge sig selv som lokalforbund.

Samtidig blev skytteforeningen Talenttræning Fyn (Fyns Skytte Forbund) oprettet under Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Den nye foreningen fik ved samme lejlighed godkendt sine vedtægter og fastsat sit kontingent til 150 kr. om året. 

Formand Steen Hansen fortæller:

Vi nedlægger Fyns Skytte Forbund pga. den nye struktur i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), hvor alle skytteforeninger nu er direkte medlemmer. Derfor giver forbundet ikke mere mening, men vi opretter den nye forening for at sikre eksistensen af udviklingscentret og fastholde talentudviklingen på Fyn, så vi fortsat udvikler nye skytter og har en fødekæde til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Steen Hansen takkede bestyrelsen i FSF for samarbejdet, som fortsætter i den nye forening, da det er de samme medlemmer som blev valgt til den nye forenings bestyrelse.

Udover at festligholde lokalforbundets 75 års jubilæum, markeres formand Steen Hansens 40 års jubilæum i bestyrelsen - herunder 25 års jubilæum som formand for Fyns Skytte Forbund.  

Fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) deltog formand John Hansen og sekretariatsmedarbejder Christina Flindt, og benyttede lejligheden til at ønske et stort tillykke med jubilæet til Steen Hansen og FSF med tak for en mangeårig og vigtig indsats for skydesporten.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) byder den nye forening hjertelig velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde.  

 


 

Læs mere

Skyd for trivsel

02-11-2022

Praktisk forskning har vist at skydesporten virkelig kan hjælpe børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at dyrke sport i fritidslivet og give dem nye værktøjer til blandt andet at klare skole og sociale sammenhænge bedre.

Med støtte fra TrygFonden starter Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) nu et treårigt initiativ sammen med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

I 2018 blev et ph.d.-projekt, finansieret af TrygFonden, gennemført af Annegrete Månsson. I sin forskning fandt hun en række rammer i skydesporten, der gør den særligt velegnet til børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Rammerne i skydesporten svarer til noget, de kender fra deres hverdag i skolen – det er bl.a. brugen af høreværn, afskærmning samt den stille og rolige omgang med skydevåben og klare procedurer. 

Dertil handler skydning om at arbejde med ro, fokus, åndedræt og koncentration. Når man skyder et skud, ser man med det samme om man var i ro og fokuseret. Derfor kan børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer meget konkret se hvad der virker for dem, når de går til skydning.  

De får med andre ord nogle gode erfaringer og redskaber som de kan anvende positivt i dagligdagen, skolen, sammen med vennerne, i andre sociale sammenhæng og senere i videregående uddannelse og job. 

Vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte fra TrygFonden, der nu gør det umuligt at anvende forskningsresultaterne og igangsætte en målrettet indsats, der skal åbne skydesporten i Danmark mere op for børn og unge med ADHD, udtaler Fritz Ganzhorn, projektmedarbejder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). 

Nu går arbejdet i gang. Vi bruger den første tid på at udvælge et antal skytteforeninger, som vil gennemgå viden om og introduktion i at inkludere og træne børn og unge med ADHD – og som vil være med til sammen med os at udvikle nogle gode foreningstilbud til denne målgruppe og deres familier. Når vi er klar i starten af 2023, vil vi slå dørene op og markedsføre, hvor man kan begynde til skydning med sin ADHD eller lignende udfordringer. Derfra vil vi udvide med flere og flere ”ADHD” aktive skytteforeninger, forklarer Fritz Ganzhorn. 

I Danmark anslås det, at ca. 4,5% af børn og unge i alderen mellem 10 og 24 har ADHD - svarende til ca. 44.000 børn og unge. Heraf er det kun ca. 33%, der dyrker idræt i en forening, hvorimod det generelt er 86% for børn og unge i alderen 7-15 år.

Vi er fra ADHD-foreningen med i projektet for at bidrage med vores viden om ADHD og hvordan de frivillige ude i klubber og foreninger tager bedst imod disse børn og unge samt deres familier. Det er fantastisk med TrygFondens opbakning til et projekt, der kan påvirke hverdagen i positiv retning for mange børn. Vi vil lægge en stor del af vores kræfter i at sprede budskabet ud til børnene og deres familier, så snart de første skytteforeninger er klar, fortæller Pernille Sanberg Ljungdahl, projektleder på ungeområdet i ADHD-foreningen. 

Forskning og erfaring viser også at udsatte og sårbare personer eller folk med handicap har sværere ved at komme ind i idræts- og foreningslivet. 

Der er ikke tvivl om, at en af de afgørende veje mod målet er at skabe større gensidigt kendskab mellem idrætsforeninger og mennesker med handicap. Vi synes dette projekt har den helt rigtige tilgang. Der skal netop arbejdes med viden om ADHD ude i de deltagende skytteforeninger, med konkret uddannelse af ledere og instruktører samt udvikling af tilpassede opstartstilbud til børn og unge med ADHD, uddyber Jens Winther, Idrætskonsulent i Parasport Danmark. 

Dansk Skytte Union går nu i samarbejde med interesserede skytteforeninger om at blive klar til at byde børn og unge med ADHD og lignende udfordringer velkommen til skydning og til at deltage i foreningsidrætten i Danmark sammen med jævnaldrende.

Mål er at være klar i foråret 2023 med et antal foreninger, som har gennemgået forberedelse og uddannelse 

Det gode ved at blive klar til at være en ADHD-parat skytteforening er, lidt enkelt sagt, at man skal være ekstra god til at modtage nye medlemmer og sikre en god struktur. På tilsvarende vis handler det, som træner, om at være ekstra stærk på de positive virkemidler når man instruerer. Begge dele, vil udvikle den enkelte forening og instruktør - og samtidig gøre noget godt for nogle børn og unge, afslutter Fritz Ganzhorn

 

Se denne video, hvor norske ADHD-børn fortæller om at gå til skydning her...
 

For mere information kontakt: 
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)
Fritz Ganzhorn 
Projektmedarbejder
(+45) 2371 8910
frg@skytteunion.dk

 

Projektet ”Skyd for trivsel” er støtte af TrygFonden med 1,5 mio. kr. og løber indtil 2026. Målet er at få så mange børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at opleve glæden ved at gå til skydning og deltage i det almindelige foreningsliv. Og samtidig opnå teknikker og færdigheder de kan bruge i andre dele af livet – i skolen, socialt og videre i livet. Projektet ledes og gennemføres af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i samarbejde med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er et forbund under Dansk Idrætsforbund (DIF) med 363 skytteforeninger og ca. 31.500 aktive skytter. 
Annegrete Månsson, Ph.d., Ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Syddansk Universitet 
Læs mere om hendes forskning på www.agmaansson.dk

Læs mere

Invitation til samarbejde med PET

17-10-2022

Vi havde inviteret Politiets Efterretningstjeneste (PET) til ”Frivillighedens dag” før det ekstraordinære årsmøde i Brædstrup den 8. oktober.

Her holdt to medarbejdere fra PET’s forebyggelse et meget indsigtsfuldt oplæg om den aktuelle trusselvurdering mod den interne sikkerhed i Danmark.

Læs den seneste trusselvurdering fra PET fra marts måned, som oplægsholderne tog udgangspunkt i - HER 

PET kategoriserer trusselniveauet som "alvorlig" (det næstehøjeste niveau), hvilket vil sige at der ligger en erkendt trussel fra grupper og personer med kapacitet og hensigt til at gennemføre handlinger og som er igang med planlægnig. Truslen vurderes størst ('alvorlig") fra personer og grupper med sympatier i den islamisk ekstremisme, mens truslen fra højreekstremistiske miljøer vuderes som "generel". Trusselsvurderingen beskriver også den nye "antimyndighedsekstremise".

Som vi både hørte fra PET og kan læse i trusselsvurderingen, er der stort fokus på udviklingen henimod risikoen for mindre angreb fra solo-terrorister eller små grupper med fx skydevåben, mindre eksplosiver, knive og  slagvåben. Det bringer et naturligt fokus i samfundet på adgangen til skydevåben samt træning i brug. Derfor er det vigtigt for os som organisationen for skydesport i Danmark at række ud mod et samarbejde med PET og andre gode kræfter, så der fortsat er plads i samfundet til en aktiv skydesport.

udtaler Lars Green Bach, Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og fortsætter:

Det er også vigtigt, at vi i skytteforeningerne er opmærksomme på den interesse, der kan være fra personer til at komme tættere på våben og skydetræning, men med de helt forkerte intentioner. Udover vores regler, sikkerhed og SKV, tror jeg derfor også det er vigtigt, at vi i foreningerne aktivt dyrker fællesskaberne, samværet og glæden med at være del af en forening. Alt det, som vi er gode til, og som vores fælleskab i forbundet er bygget på. Det gør det sværere for ekstremister og andre at gemme sig hos os.

Spørgelysten på mødet var stor fra de deltagende skytteforeninger. Debatten viste at der allerede er et godt og konkret fokus på det vigtige arbejde vi kan gøre ude i skytteforeningerne.

Afslutningsvis viderebringer vi også rådet fra PET om at tage kontakt, hvis man har spørgsmål eller bekymringer i forhold til personer eller andet i eller omkring ens skytteforening. Det kan ske til pet@pet.dk eller (+45) 4515 9007.  

I mange kommuner findes også de såkaldte infohuse, hvor man også kan henvende sig med de bekymringer man fx. måtte have om personer, der udviser tegn på ekstremise eller andet. 

Læs mere

Årsmøde besluttede ikke at ændre og øge medlemskontingentet

10-10-2022

På weekendens ekstraordinære årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), fremlagde bestyrelsen tre forskellige varianter af kontingentmodeller (forslag A, B og C), som med afsæt i foreningsundersøgelser, ny økonomisk strategi og den løbende dialog med foreninger og Aktivitetskomiteer, skulle ruste Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bedre, og styrke disse fem kerneområder:

 1. SKV og medlemsservice
 2. Miljø, sikkerhed og skydebaner
 3. Sportslig koordinering og aktiviteter
 4. Kommunikations og interessevaretagelse
 5. Undersøgelser, analyser, kampagner og digitale redskaber

For at kunne styrke disse fem kerneområder var der foreslået, at medlemskontingent til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) skulle øges med hvad der svarer til ca. 6 kroner om måneden pr. medlem i en gennemsnitlig forening. 

I store tal ville bestyrelsens forslag betyde en samlet kontingentindtægt fra de 363 medlemsforeninger på ca. 3,5 mio. kr. om året.


Debat og afstemning om forslagene

Under debatten var det tydeligt, at de fremmødte foreninger ikke ønskede en stigning. 

Model B, hvor den enkelte skytteforenings kontingent skulle stige så det modsvarede 125 kr. pr. medlem pr. år, blev stemt ned, ligesom model A, med et differentieret medlemskontingent (billigere kontingent for børn og unge), heller ikke fik flertal.

Model C var fremsat efter principperne i den nuværende kontingentmodel med et foreningskontingent på 1.855 kr. (ex. forsikring) og et kontingent pr. skytte øget fra de nuværende 23,03 kr. pr. år til 100 kr. om året. I lyset af debatten og afstemningen om model B og A stillede bestyrelsen et ændringsforslag til model C, hvor de 23,03 kr. kun skulle stige til 55 kr. pr. medlem pr. år. 

Det ændrede forslag C blev imidlertid også stemt ned med stemmetallene 40 imod og 31 for.

 

Nuværende kontingentmodel videreføres 

Resultatet af afstemningerne betyder, at kontingentmodellen for den nye organisering af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), som blev vedtaget på det ordinære Repræsentantskabsmøde i marts 2022, er den model som fortsætter for alle medlemsforeninger af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). 

Principperne i den model er, at alle foreninger betaler en foreningssats på i øjeblikket (2022-tal) kr. 1.855 pr. forening pr. år og en DIF-forsikring på 745 kr. (i alt 2.600 kr.), plus et pristalsreguleret bidrag pr. medlem af den pågældende forening – i 2022 på i alt kr. 23,03 pr. medlem.  

 

En gennemsnitlig forening i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) betaler således et samlet medlemskontingent på (2022-tal): 
 

Foreningssats (inkl. DIF-forsikring):                                          kr. 2.600,00

Bidrag pr. medlem (90 medlemmer x kr. 23,03)                       kr. 2.072,70

I alt                                                                                            kr. 4.672,70


Foreningskontingent og forsikring opkræves i februar måned, mens bidraget pr. medlem opkræves i 2. kvartal på baggrund af de CFR-indberettede medlemstal.

Fastholdelsen af kontingentsatserne betyder, at den samlede kontingentindtægt lander på ca. 1,4 mio. kr. i stedet for ca. 3,5 mio. kr.

 

John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udtaler:

 Jeg er glad for, at medlemsforeningerne nu på demokratisk vis har haft mulighed for at forholde sig til kontingentets størrelse efter den nye organisering af vores forbund, som repræsentantskabet besluttede i foråret.  Vi havde en levende debat, som viste, at vi nu er en medlemsorganisation, hvor hver enkel medlemsforening kan tage ordet og har direkte indflydelse på beslutningerne. Det er et godt skridt for vores fremtidige udvikling som organisation. 


John Hansen fortæller derudover:

 Når det så er sagt, er jeg naturligvis rigtig ærgerlig over, at årsmødet ikke ville hæve kontingentet. I bestyrelsen har vi lyttet til de mange ønsker medlemsforeningerne og disciplinerne er kommet med. Vi foreslog at styrke os inden for de fem kerneområder, så vi kunne blive bedre i stand til at hjælpe de foreninger, der har behov for det. Det bliver umiddelbart ikke til noget nu, og vi vil fokusere vores indsatser der, hvor vi bedst kan hjælpe vores medlemsforeninger og varetage skydesportens interesse indenfor den økonomiske ramme det ekstraordinære årsmøde har fastholdt. Det betyder naturligvis samtidig, at vi kommer til at prioritere hårdt og skære vores opgaver til, for at få balance i vores økonomi.  

 

Al materiale om det ekstraordinære årsmøde 8. oktober 2022 findes via dette link...
Vi havde også udsendt en ”kort fortalt” version som kan læses og downloades via linket her...


Næste årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) afvikles lørdag den 25. marts 2023 i Idrættens Hus i Brøndby.
Indkaldelse og dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

DR: Bandepakke kan på sigt koste OL-medaljer for danske skytter

05-10-2022

Men det koster ikke kun medaljer. Udviklingen af skydesporten, som en del af foreningsidrætten i Danmark, vil generelt blive sværere.

Derfor er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i arbejdstøjet for en bandepakke, der ikke rammer vores sport, foreninger og nye medlemmer.

Generalsekretær Lars Green Bach er blevet interwievet af DR i forbindelse med den nye bandepakke.

Læs hele artiklen her...

 

Læs mere

Justitsministeriets overvejelser om nye og skærpede indsatser

28-09-2022

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach har i denne uge deltaget i et nyt møde i Justitsministeriet/Ministry of Justice vedrørende ministeriets overvejelser om nye og skærpede indsatser inden for våbenområdet. På mødet deltog ligeledes DGI Skydning, Dansk Firmaidræt og Danmarks Jægerforbund.

Udover status på våbenlisten - der er sager fra våbeninteressenterne der ligger til afgørelser hos Rigspolitiet, ministeriet og/eller lovændring i folketinget - var omdrejningspunktet for mødet især en drøftelse af de politiske ønsker om nye og skærpede tiltag for opbevaring af våben i hjemmet, bandepakkeinitiativer og våbentilladelser for personer med psykiske lidelser.

Læs hele nyheden på Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s LinkedIin profil...

Læs mere

Nyt høringssvar fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

14-09-2022

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har over en periode modtaget henvendelser, der indikerer, at der kan være store forskelle mellem målte og beregnede støjniveauer for skudstøj, når der skydes med haglvåben på udendørs skydebaner. 

Miljøstyrelsen har på den baggrund gennemført to undersøgelser, der viser, at den primære årsag til forskellen er, at udgangsværdien for haglvåben, der hidtil har været anvendt ved beregning af støjniveauerne, er højere end hidtil antaget. Det betyder, at de beregnede støjniveauer, der ligger til grund for afgørelser og påbud efter miljøbeskyttelsesloven, er underestimerede. 

I et brev til kommunerne anbefaler Miljøstyrelsen, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsværdier baseret på undersøgelsesresultater fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier fra 1998. 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har i den forbindelse fremsendt et høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til en ny anbefaling til beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben.
 

Læs hele høringssvaret her...

Læs mere

Dialogmøde med justitsminister Mattias Tesfaye om skytteforeningernes hverdag

12-09-2022

Centrale emner for skytteforeningerne og skydesporten i Danmark var på agendaen i forbindelse med Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s møde med justitsminister Mattias Tesfaye i Ballerup i dag.

Ballerup Skytteforening havde velvilligt stillet lokaler til rådighed på skydebanerne i Forenings- og Frivilligcenter Tapeten i Ballerup, og formand Bent Kruse bidrog ligeledes med relevante synspunkter og praksiserfaringer fra et foreningsperspektiv.

Ikke mindst sikkerhedsspørgsmålet fyldte en del i drøftelserne. Herunder hvilke løsninger der reelt kan bidrage til at fastholde og styrke en høj sikkerhed for skytteforeningerne og deres medlemmer og frivillige, samt hvordan skydesporten i Danmark kan bidrage til våbensikkerheden i Danmark i det hele taget.      

I forbindelse med mødet med ministeren har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) ud over ovenstående desuden rejst de følgende spørgsmål:

👉Problemstillingen med Bekendtgørelse om jagttegn (§47) i forhold til vores flugtskydningsinstruktører.
👉Status på sag vedr. lange magasiner til pistoler i IPSC-skydning
👉 Status på sag vedr. brug af halvautomatiske riffler i IPSC-skydning

Lars Høgh, formand for DGI Skydning, deltog ligeledes i mødet som en af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmarks) tætteste samarbejdspartnere på området.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil gerne benytte lejligheden til at takke ministeren for den åbne og ligefremme dialog om spørgsmålene på mødet. Og for den indgående interesse for skytteforeningernes vilkår og hverdagen som forening og sportsskytte i Danmark, som vi blev mødt med. 
 

 

Læs mere

DR: Tesfaye vil stramme våbenloven for personer med alvorlig psykisk sygdom

05-09-2022

Skyderiet i Field's for to måneder siden får nu justitsminister Mattias Tesfaye (S) til at foreslå stramninger af våbenloven.

I følge en artikel på dr.dk forslår ministeren, at personer med alvorlig psykisk sygdom ikke skal kunne få fat i en riffel som den, gerningsmanden brugte i shoppingcenteret til at dræbe tre og såre syv personer.

Den fulde artikel kan læses her

 

Læs mere

Nyt fælles høringssvar fra NSR

30-08-2022

I forlængelse af NSR´s generalforsamling, tidligere på måneden, er NSR nu kommet med et fælles høringssvar på ECHA´s forslag til begrænsninger om bly i ammunition.

Høringssvaret er på vegne af alle NSR's medlemslande.

Du kan læse høringssvaret her... 

Til orientering er høringssvaret på engelsk.

Læs mere

Møde i Justitsministeriet

22-08-2022

Bestyrelsesmedlem Paul Erik Sørensen og generalsekretær Lars Green Bach har sammen med repræsentanter fra andre våbeninteressenter deltaget i et nyt møde med Justitsministeriet mandag den 22. august 2022.

Centralt på dagsorden for mødet er den fælles liste med våbensager, der pt. indeholder henimod 50 sager, der afventer en afklaring.

Dags dato er otte af sagerne specifikke sager, der vedrører våben i tilknytning til en af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s discipliner, mens en række af de øvrige våbensager på listen er nogle vi deler med DGI Skydning og/eller Danmarks Jægerforbund. Ikke mindst et område som en mere effektiv eller smartere udstedelse af vandelsgodkendelse med baggrund i våbenloven.

Forud for mødet var vi blevet bedt om at overveje, hvilke sager vi især ønskede at få prioriteret, for at Rigspolitiet og Justitsministeriet kan tilrettelægge deres arbejde bedst muligt.

Udover de fælles anliggende vi har sammen med de øvrige skytteorganisationer fremhævede vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s side tre sager, af stor betydning for skydesporten i en eller flere af vores discipliner:

 1. En endelig afgørelse vedrørende brug af halvautomatiske rifler til brug inden for IPSC skydning
 2. En generel dispensation fra våbenloven for brug af længere magasiner til visse IPSC skydediscipliner i riffel og pistol.
 3. Dobbeltregistrering af visse pistoler og revolvere, der anvendes til visse skydeprogrammer i Sortkrudtskydning og Westernskydning, hvor visse pistoler eller revolvere kan anvende både sortkrudt eller røgsvag krudt som drivladning.

På baggrund af mødet vil ministeriet nu opdatere listen med våbensager og givet et bud på et tidsperspektiv for afgørelse af de mange afventende sager.

Læs mere

Møde med Justitsministeren

28-06-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) deltog onsdag den 28. juni i et møde med justitsminister Mattias Tesfaye.

På mødet blev blandt andet drøftet status på politiets våbenregister og sagsbehandlingen i Politiets Administrative Center (PAC).

Ligesom der var en overordnet drøftelse af samarbejdet mellem Justitsministeriet og våbeninteressenterne.

På mødet blev det oplyst, at det nye IT system i PAC ikke vil være 100% klar den 1/7 – 22. Forhåbningen er, at det bliver bedre end nu, men det er samtidig forventningen, at det ikke fungerer optimalt før årsskiftet. Herefter kommer så opgaven med at komme igennem ansøgningsbunken. Justitsministeriet vender tilbage så snart der er nyt i sagen.

Fra våbeninteressenternes side, blev der opfordrer til, at der bliver fundet en midlertidig løsning på situationen.

I forhold til samarbejdet mellem Justitsministeriet og våbeninteressenterne, oplevedes en meget ærlig, åben og lyttende justitsminister, der tilkendegav, at dialogen parterne parterne imellem skal prioriteres højt.

Fra ministeriets side vil det ligeledes blive prioriteret, at der kommer svar på nogle af de spørgsmål, som organisationerne har rejst i henhold til våbenloven i løbet af året, så vores medlemmer kan få svar på nogle af de efterhånden meget gamle spørgsmål, der har været rejst.

Læs mere

Opdatering fra Politiets Administrative Center (PAC)

10-10-2022

I kølvandet på sidste uges møde med Politiets Administrative Center (PAC), har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) modtaget nedenstående opdatering på status hos PAC fra afdelingschef Karin F. Jønler.

Karin F. Jønler udtaler:

Som nævnt på mødet er vi forsigtige optimister. Vi får på flere områder nedbragt sagsbehandlingstiden, og selve våbenregisteret understøtter i højere og højere grad de funktioner, der er brug for. Og det er selvfølgelig meget motiverende for vores medarbejdere at opleve, at I også begynder at kunne mærke det derude – tak for den feedback.

 

Vi er dog ikke i mål endnu med at behandle sagerne. For selvom vi arbejder os gennem bunkerne og efterslæbet med større hastighed, så opererer vi stadig med markant forlængede sagsbehandlingstider. Vi forventer at have forholdsvist lange sagsbehandlingstider en rum tid endnu – også efter 1. november 2022, hvor det er målet, at der ikke foreligger it-mæssige blokeringer for at foretage sagsbehandling inden for nogen sagsarter på våbenområdet.

 

Det nuværende aftalegrundlag med den eksterne leverandør omfatter såkaldt “Early Life Support” (ELS). Der forventes inden den 1. november 2022 indgået aftale med den eksterne leverandør om udvidet ELS i november og december 2022, hvilket indebærer, at store dele af den eksterne leverandørs ressourcer fastholdes i denne periode, med det formål at skabe et solidt og robust grundlag for overgang fra projekt til den egentlige driftsfase

I forlkængelse af ovenstående orienterre PAC os om følgende:

 

Fortsat tilførsel af ekstra ressourcer

Det er vigtigt at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Det prioriterer vi højt, og det arbejder vi konstant på. De ekstra ressourcer, vi har fået tilført til at behandle sager, er blevet forlænget til udgangen af juni måned 2023.

 

Sagsbehandlingstider

Det er desværre fortsat ikke muligt at udmelde generelle sagsbehandlingstider eller at lave en prognose for den forventede sagsbehandlingstid fremover.

Vi kan derimod oplyse om modtagetidspunktet for de sager, vi behandler i øjeblikket. På den måde kan borgeren få en indikation af, hvor langt ansøgningen er i processen. Vi opdaterer hver uge vores information om status på våbenområdet på politi.dk

Nedenstående tal er opdateret 3. oktober 2022

Sagstype

Ansøgningstidspunkt

 

Våbentilladelser og fornyelser til jagtrifler undtagen halvauto   

Primo juli

 

Våbenpas til jagtvåben                                                                             

Primo juli

 

Våbentilladelser til optisk, elektronisk sigtemiddel, privat.          

 

Primo juli

SKV2

 

Primo juni

SKV6

 

Medio september

 

Flerejer- og erstatningstilladelser

Det nye våbenregister understøtter endnu ikke fuldt ud behandlingen af flerejertilladelser. Vi behandler dog disse sager, når vi vurderer, at sagen er særligt indgribende overfor borgeren. Vi håber meget snart at have løst problemerne, så vi får fuld systemunderstøttelse til sagsbehandlingen af flerejertilladelserne.

 

Samlertilladelser

Den administrative forlængelse af tilladelse til at besidde våben omfatter kun tilladelser i medfør af våbenloven og våbenbekendtgørelsen. Samlertilladelser til skydevåben er således omfattet af den administrative forlængelse af tilladelse til at besidde våben.

Forlængelsen omfatter ikke tilladelse til at besidde blankvåben (Dette er reguleret i knivloven og knivbekendtgørelsen).

Læs mere

Brev fra justitsministeren vedr. brug af halvautomatiske rifler til IPSC-skydning

26-09-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har netop fået svar på en gammel anmodning til Justitsministeriet om stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Skytte Union kan få tilladelse til at udstede våbenpåtegning i SKV til medlemmers brug af halvautomatiske rifler til skydedisciplinen International Practical Shooting Competition (IPSC).

På baggrund af anbefaling fra Rigspolitiet, finder justitsminister Mattias Tesfaye ikke anledning til at lempe reglerne i våbenlovgivningen, således at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) får tilladelse til at udstede våbenpåtegning i SKV til medlemmers brug af halvautomatiske rifler til skydedisciplinen IPSC.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler på den baggrund: 

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget denne afgørelse fra Justitsministeren. Sagen har ligget til afklaring gennem flere år, og vi på den ene side er glade for, at der endelig er kommet en afgørelse af vilkårene for vores skytter. På den anden side havde vi imidlertid forventet os en mere positiv tilkendegivelse, når vi ser på, hvilke tilladelser der i øvrigt gives til våben i Danmark og i lande som vi normalt sammenligner os med. 

Vi vil nu gå i dialog med vores IPSC skytter og foreninger for at se, om vi sammen kan finde nogle nye veje til at håndtere de halvautomatiske rifler på i praksis. Vi vil række ud til vores søsterorganisationer i udlandet og andre eksperter. Vores ambition og opgave er stadig at finde alternative løsninger og ny viden, der kan betrygge samfundet omkring os om sikkerheden ved kontrolleret brug og opbevaring af halvautomatisk våben indenfor skydesporten.”          

Det fulde svar fra Justitsministeren kan læses her
 

Læs mere

Regeringens forslag i bandepakken vil udfordre prøveskydning i discipliner under Sortkrudtskydning

24-08-2022

Regeringen præsenterede som bekendt i går et udspil til en ny bandepakke, som skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind over for forråelsen i miljøet.

Et af forslagene omhandler en nedsættelse af kalibergrænsen fra 9 mm (.38/ 357) til 5,6 mm (kaliber 22) for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger. Et forslag der møder en vis undren hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og som vil have indvirkning på den nuværende praksis ved eksempelvis prøveskydning i discipliner under Sortkrudskydning, hvor der anvendes gamle våbentyper i en kulturhistorisk sammenhæng:

- Umiddelbart undrer vi os over dette forslag, og vi ser frem til at høre nærmere om, hvilken dokumentation der er for, at dette forslag skulle kunne gøre en forskel i forhold til bandeproblematikken, udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach, og fortsætter:

- Vi deler naturligvis ønsket om at komme banderne til livs og have den højest mulige sikkerhed i landet. Det gør det jo samtidig også trygt at være skytte og foreningsleder i Danmark. Imidlertid forudsætter det, at de forslag der bliver gennemført, også reelt bidrager hertil i den virkelige verden. Det ser vi frem til at bidrage med viden og erfaring om i forbindelse med de fortsatte politiske drøftelser af forslagene.

Generelt giver forslagene i bandepakken anledning til bekymring hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) når det gælder foreningslivet og foreningfriheden i Danmark. I forvejen er der store udfordringer med en meget lang sagsbehandlingstid for en våbentilladelse hos politiet, som gå ud over almindelige skydesportsinteresserede og foreningerne i dagligdagen.

- Vores skytteforeninger gør i dagligdagen allerede nu en enorm administrativ og økonomisk indsats for at håndtere sikkerhedsspørgsmålet, så de stærke foreningsfællesskaber, der eksisterer, kan bestå og skabe værdi. Det må vi ikke sætte over styr med forslag, som kan skubbe lovlydige borgere ud af foreningslivet, lyder det afslutningsvis fra Lars Green Bach. 

Forslagene i bandepakken er foreløbigt alene en del af et samlet udspil fra regeringen. Intet er endnu vedtaget.

Læs mere

Regeringen fremlægger forslag til ny bandepakke

23-08-2022

Regeringen præsentere i dag et udspil til en ny bandepakke, som skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind over for forråelsen i miljøet

Ved et pressemøde i dag har regeringen fremlagt et forslag til en ny bandepakke med 30 konkrete tiltag. Bandepakken indeholder blandt andet forslag om hårdere straffe, hvis man rekrutterer unge til banderne. En markant oprustning i efterforskningen af bagmændenes millionfortjeneste. Ligesom regeringen ønsker at slå markant hårdere ned på knive og bandernes våbenlagre.

Justitsminister Mattias Tesfaye indkalder nu Folketingets partier til forhandlinger, og gennemføres alle regeringens 30 forslag vil især fire af dem påvirke skydesporten i Danmark:

 • Nedsætte kalibergrænsen fra 9 mm (.38/.357) til 5,6 mm (kaliber .22) for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger

 • Nedsætte antallet af gange, skytteforeninger kan overlade skydevåben til personer, der ikke forinden har opnået politiets samtykke, fra fem til to prøveskydninger pr. person inden for en periode på 12 måneder,

 • Skytteforeninger skal stille krav om fremvisning af billedlegitimation ved overladelse af et våben, og at oplysninger herom skal registreres, inden overladelsen sker,

 • Indføre en ny pligt for skytteforeningerne til at føre elektronisk logbog over de personer, der får overladt skydevåben, ligesom politiet efter anmodning skal kunne få logbøgerne udleveret og Strafpålægge skytteforeninger, der f.eks. ikke overholder det tilladte antal prøveskydninger, logningspligten og kalibermål.

På baggrund af dagens udspil fra regeringen udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach:

- Vi er villige til at se nærmere på området sammen med myndighederne, og vi er spændt på at høre nærmere om, hvilke faktuelle udfordringer myndighederne oplever, og som gør, at regeringen nu fremlægge disse forslag, udtaler Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s generalsekretær, og fortsætter:

- Ikke mindst forslaget om at samle oplysningerne i en digital logbog, synes vi lyder interssant, hvis det ikke medfører yderligere adminstrative og økonomiske udfordringer for skytter og skytteforeningerne. Og vi samarbejder gerne med myndighederne om, hvordan det kan bliver en reel fordel for sikkerheden og foreningsfriheden i Danmark.

- I øjeblikket tager det måneder at få den tilladelse fra politiet som gør, at nye medlemmer kan blive en del af vores foreninger, og at skytteforeningerne kan fastholde deres nuværende medlemmer. Det må og skal blive hurtigere og mere effektivt end i dag, lyder det afsluttende fra Lars Green Bach.

Med den nye bandepakke er der tale om et udspil fra regeringen, og intet er endnu vedtaget.

Læs mere

Danmarks Motionsuge

18-08-2022

I uge 41 løber Danmarks Motionsuge af stablen. Med Danmarks Motionsuge forsøger DR, Dansk Firmaidræt, Dansk Skoleidræt, DIF og DGI at skabe et fokus på bevægelse gennem projektet Sammen i Bevægelse.

Motionsugen er et landsdækkende motionsevent, og det er et oplagt udstillingsvindue for jer, fordi I kan hægte jer på den nationale kampagne og derigennem få lokal synlighed og opmærksomhed. Det eneste, det kræver af jer, er, at I afholder minimum 1 arrangement fra den 10. til den 16. oktober, som er åbent for alle, uanset niveau og erfaring. Om det er opvisning på torvet eller bare en åben træning i normal træningstid, er helt op til jer – både store og små arrangementer tæller, så længe alle har mulighed for at komme og være med.

Vi opfordrer foreninger der alligevel laver et arrangement i uge 41 til at skrive det i kalender på følgende link: https://danmarksmotionsuge.dk/log-ind/.

Ellers er det en oplagt chance til at lave et arrangement og få gratis eksponering og reklame.

Læs mere her

 

Læs mere

Bæredygtig indfasning af vores nye dobbeltnavn

23-06-2022

Repræsentantskabsmødet vedtog i marts, at vores vedtægtsbestemte navn fremover er Dansk Skytte Union med Skydesport Danmark som efterstillet navn. Indfasning heraf kommer til at ske som en bæredygtig og glidende overgang. 

I forbindelse med vedtagelsen af en ny organisering af skydesporten på årets repræsentantskabsmøde, så alle 363 foreningerne nu er direkte medlemmer af organisationen, blev det samtidig besluttet, at det vedtægtsbestemte navn er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Med afsæt i beslutningen om et vedtægtsbestemt dobbeltnavn har bestyrelsen drøftet og truffet beslutning om, hvordan det bedst muligt omsættes og håndteres i praksis.

Som mange sikker allerede har bemærket, er indfasningen heraf så småt gået i gang og herunder følger en kort beskrivelse af hvilke tanker, der ligger bag.

Primær og sekundær logo
Det nye primære logo bliver derfor en kombination af den allerede kendte rød-hvide udgave af vores logo i kombination med det efterstillede navn Skydesport Danmark. Herved kombineres de to navne i ét, uden at vi ændrer vores logo:

Logo

Dette logo vil blive benyttet i alle formelle sammenhænge og i forbindelse med vores allerede eksisterende aktiviteter som f.eks. vores danske mesterskaber eller hædersbevisninger. Ligesom alle medaljer og emblemer beholder logoet for Dansk Skytte Union, og det i lovgivningstekster vil være vores vedtægtsbestemte navn Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), der står skrevet.

Alt dette for at vi kan føre den stolte historie, som er forbundet med vores navn, med ind i fremtiden. Og ud fra en betragtning om, at vi har brug for historien for at kunne lære af dem, der har bidraget til vores sport indtil nu. Hvis hver generation skal begynde forfra, risikerer værdifuld viden og indsigt at gå tabt.

Den rød-hvid farve og det kraftige Danmark signalerer og understreger naturligvis vores nationale udgangspunkt og at vi er hovedorganisation for foreninger i hele Danmark. Alle andre hidtidige farvevarianter vil med tiden blive udfaset, så vi har én gennemgående farvekombination.

Som sekundær logo har vi i tillæg hertil benyttet ”aftrækkeren”:

Logoet signalerer i sin farve og form skydesport og Danmark, og med aftrækkeren som fællesnævner, knytter det alle vores 89 discipliner sammen i ét samlende element. Aftrækkerbøjlen udgøres samtidig af et D for Danmark. Endelig skal logoet samtidig kunne række ud til nye foreninger og samarbejdspartnere, der er interesseret i at være med i den fortælling, der også ligger bag organisationsændringen. Fortællingen om et meget bredere skydesportsperspektiv, end det rent elitære, under titlen ”En skydesport for alle”.

Dette logo kan bruges til nye projekter og aktiviteter, og til fælles indsatser der går på tværs af disciplinerne. Som f.eks. vores projekt om en social ansvarlig skydesport med TrygFonden. Eller vores nye nyhedsbrev ”En skydesport for alle” som rundsendes til alle vores medlemsforeninger.

Den rødvide farve-kode og skrifttypen fra vores primære logo går igen, for at knytte forbindelsen til vores primære logo og vores historie.

Kaldenavn og flere logoer er ikke nyt.
Er det så egentlig normalt at benytte forskellige kaldenavne eller forkortelser i en organisation som vores?
Ja det er det faktisk. Og det er også noget, vi har benyttet os af i Dansk Skytte Union før. For eksempel er navnet på vores hjemmeside www.skytteunion.dk og vores mailadresser har ”efternavnet” skytteunion.dk.

Skydesport Danmark benyttes derfor som kaldenavn, ligesom andre kaldenavne og forkortelser tidligere har været brugt i flæng: DSU, DSkyU, Unionen og Skytteunion.

Det her er noget, som er helt normalt og ganske praktisk. Man ændrer det i den daglig tale, så man ikke skal bruge det lange fulde navn hver gang. Det som er vigtigt, er bare, at alle stadig forstår, at det er den samme organisation, man taler om.

Forkortelser bliver imidlertid hurtigt til en meget indforstået viden, som kun de særligt indviede forstår sig på. Derfor er det også en klar anbefaling fra professionelle med indsigt i området, at man ikke anvender forkortelser i sin kommunikation.

Beslutningen er derfor, at vi fra officiel side ikke vil benytte os af forkortelser.

Bæredygtig indfasning af navn og materialer
Der er flere årsager til, at vi har valgt en glidende overgang til vores nye dobbeltnavn. For det første handler det om ressourcer. Vi er ikke interesserede i at spilde en masse ressourcer på at udskifte tøj, roll-ups og andet fysisk materiale på én gang. Det er vigtigt for os, at vores navneskifte bliver så bæredygtigt som muligt. Vi vil ikke smide materiale ud, der sagtens kan bruges, selvom der er det hidtidige limegrønne logo på. Det er spild af penge, som vi hellere vil have skal komme vores medlemsforeninger til gode.

En anden årsag er, at det køber os noget tid til at udvikle en ny og gennemarbejdet visuel identitet og designmanual, der passer til vores organisation. Nogle steder er det relativt enkelt at uploade et nyt logo, mens det andre steder kræver en betydelig medarbejder ressource at få integreret de rød-hvide farver. Det er ikke noget, vi med repræsentantskabets beslutning pludselig har ekstra ressourcer til, men er noget, der skal håndteres ved siden af alle de sædvanlige drifts- og udviklingsopgaver, som skal løses.

Vi vil løbende orientere om status på indfasningen i takt med, at dette arbejde skrider frem.

Læs mere

Nu kan du igen støtte aktiviteter gennem Skydesportens Støtteforening

20-10-2022

Skydesportens Støtteforening har til formål at indsamle midler til almennyttige aktiviteter i vores medlemsforeninger, aktivitetskomiteer, forbund og til vores eliteskytter.

Samme forening - ny forenklet platform

Skydesportens Støtteforening er den samme velkendte forening, men nu blot i nye klæder. Fremover, når du støtter vores eliteskytter, medlemsforeninger, aktivitetskomiteer eller forbund, støtter du det valgte støtteområde direkte. Der sker ingen automatisk betaling til aktivitetskomiteer eller foreninger. Hele din støtte går direkte til den aktivitet du vælger. Det sker for at donationer til støtteforeningen på den måde er så gennemsigtige som overhovedet muligt.

Din støtte er fradragsberettiget

Din støtte til Støtteforeningen er fradragsberettiget. Fradrag til gaver til foreninger er dog sat til maksimalt 17.200 kr. i 2022. For at kunne få glæde af fradraget er det et krav, at du oplyser dit cpr-nummer,. Dette gør du i forbindelse med din indbetaling af støtte. Du kan også støtte med mere end 17.200 kr., men det er kun det beløb, som er fradragsberettigede.
Indbetalingen skal ske senest d. 30. december 2022, hvis fradraget skal gælde i 2022.

Hvem får glæde af din støtte?

Når du støtter Skydesportens Støtteforening med et større beløb, går din støtte ubeskåret til den del af organisationen, som du har valgt. Du har mulighed for at støtte skydesporten ved disse områder:

•    Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s generelle virke
•    Aktiviteter under en af vores fem Aktivitetskomiteer
•    Foreningsaktiviteter
•    Elitegruppens skytter (Team Danmark atleter)


Læs mere om støtteforeningen og støt her...

 

Læs mere

Foreningsledelse

03-10-2022

Værktøjer: Idéer til hvordan fastholder man de frivillige, skabelon til et årshjul, hent ansættelseskontrakter, søg forskellige puljer til at styrke din idrætsforening og meget mere.

Du finder det hele her...

 

 

Læs mere

200.000 fra DIF til et projekt der skal få flere unge skytter ind i foreningerne

28-06-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har fået 200.000 fra initiativ puljen til et pilotprojekt, der skal skaffe flere frivillige til foreningerne og efterfølgende flere unge skytter, som på sigt vil sænke gennemsnitsalderen i foreningerne.

Lige nu er 65% af medlemmerne i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) over 40 år og de fleste frivillige i foreningerne er +50 år.

”Vi vil lave et pilotprojekt med fokus på rekruttering af nye og/eller unge medlemmer til vores foreninger. Vi har en hypotese om at nogle foreninger ikke har værktøjer og manpower til at nytænke deres aktiviteter og tilbud, hvorved de ikke gør sig attraktive overfor potentielle nye og/eller unge medlemmer. Disse nytænkende aktiviteter vil oftest være begrænset af mangel på frivillige, da foreningerne har behov flere frivillige eller at nytænke af brugen af frivillige” fortæller udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen.

Pilotprojektet skal gøre foreningerne og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) klogere på hvilke problematikken ved at udvælge fire foreninger, som skal deltage i et sparringsforløb med en ekspert i at rekruttere frivillige til foreningsarbejde. Der bliver individualiserede målrettede indsatser med nytænkende tiltag for at få flere frivillige ind i foreningerne, så der sammenlagt bliver mere overskud blandt bestyrelser og andre frivillige til at udbyde nye tilbud som kan tiltrække unge skytter.

Har din forening allerede udfordringer med stigende aldersgennemsnit, færre frivillige, dalende antal unge skytter? – Og er I klar til at give den en skalle?
Så skriv til udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen på mail: jarl.jakobsen@skytteunion.dk.
Så kan jeres forening indgå i dialogen om at blive en af de fire udvalgte foreninger.

 

 

Læs mere

Spar på energien - Gode råd i energikrisen

08-11-2022

Idrætsdanmark er naturligvis også påvirket af den igangværende energikrise, fordi rigtig mange idrætter er afhængige af lys, varme, udluftning og brændstof, og fordi eventuelle nedlukninger eller begrænsninger i idrætsfaciliteterne vil have alvorlige konsekvenser for idrætslivet.

Derfor kan og skal foreningslivet også bidrage til at spare på energiressourcerne – og det gælder både den enkelte forening og den enkelte udøver.

Gode råd: Sådan sparer I på energien i Idrætsdanmark

Vi har samlet en række energispareråd her på siden. Nogle af rådene er målrettet til foreninger og klubber, andre henvender sig til den enkelte udøver, men de bidrager alle til samme formål: At sænke energiforbruget i Idrætsdanmark

Læs hele DIF's nyhed her...

Læs mere

Indtægter til klubkassen?

30-09-2022

Klubber, der gerne vil tjene lidt til klubkassen, kan nu sælge skrabejulekalendere til Børnehjælpsdagen.

Mange foreninger benytter sig hvert år til jul af muligheden for at tjene lidt ekstra til klubkassen ved at klubbens medlemmer sælger skrabe julekalendere og så går noget af overskuddet direkte til foreningen. Der er typisk flere forskellige organisationer, der udbyder kalendere, men som en af de første i år er Børnehjælpsdagen nu på banen med en julekalender, som kan sælges i perioden fra den 7. oktober til den 31. december, og som giver klubben 14 kr. i provision pr. solgte kalender.

Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Så ud over at salget indbringer penge til klubkasserne rundt om i foreningsdanmark, går der også et beløb til udsatte børn og unge. Det er altså rent win-win. 

Læs mere om julekalendersalget på Børnehjælpsdagens hjemmeside, så kan I være med fra start. 

Gå til Børnehjælpsdagens hjemmeside her

Læs mere

Danmark overtager formandsskabet i Nordic Shooting Region

07-08-2022

Nordic Shooting Region (NSR) har i denne weekend afholdt generalforsamling i forbindelse med de Nordiske Mesterskaber i skydning i den sydøstfinske by Kouvola.

Et af generalforsamlingens punkter var valg af nyt formandskab, og her valgte en enstemmig generalforsamling at pege på Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Samtidige enedes de otte lande lande om at nedsætte en arbejdsgruppe, der under dansk ledelse skal gennemgå og revidere de mere end 15 år gamle regler for organisering af de nordiske mesterskaber i skydning.

Fra dansk side bliver det næstformand Erik Mouritsen, der kommer til at stå i spidsen for formandskabet som præsident for NSR. Om valget og de forestående opgaver fortæller Erik Mouritsen:

- At tage stafetten op efter Finland bliver spændende. I den kommende tid skal der arbejdes med revision af bestemmelserne for NSR og en konsolidering af sammenhold i NSR i forhold til f.eks. ISSF og EU's miljøforslag omkring bly. Dernæst forestår planlægning af det kommende NM i 2024, som skal afholdes i Danmark.

Udover valg af formandskab og nedsættelse af en NM-arbejdsgruppe blev de forstående personvalg til hverv og komiteer i International Shooting Sport Federation (ISSF) drøftet, med henblik på at sikre bedst mulige varetagelse af de fælles nordiske interesser i skydesportens internationale hovedorganisation. Ligeledes besluttede landene blandt andet, at fremsende et fælles høringssvar om det Europæiske Kemi-agenturs (ECHA) forslag om restriktioner mod bly i hagl, projektiler og fiskegrej i Europa.

På et bestyrelsesmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 17. august behandler bestyrelsen indstilling af danske kandidater til valg på ISSF's generalforsamlingen 30. november 2022 i Egypten.

FAKTA

 • Nordic Shooting Region (NSR) blev etableret i 1921.
 • NSR består i dag af Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Island, Færøerne og Estland. 
 • Formålet for NSR er at fastholde, styrke og udvikle det nordiske regionale samarbejde inden for skydesporten - primært ved at arrangere de nordiske mesterskaber i skydning på skift mellem medlemsorgansationerne. Endvidere skal NSR direkte eller indirekte sikre de nationale forbunds fælles interesser i det europæiske forbund, European Shooting Confederation, og det internationale forbund, International Shooting Sport Federation.

 

Læs mere

1,5 millioner fra TrygFonden til børn og unge med ADHD

08-06-2022

TrygFonden har bevilliget næsten 1,5 millioner kr. til Dansk Skytte Union (Skydesports Danmark)'s nye projekt med børn og unge med ADHD og ADHD-lignende symptomer.

Vi er utrolig glade for, at vi via støtte fra TrygFonden, nu kan igangsætte et nyt projekt for bedre trivsel med skydesporten. Til gavn for mennesker, skydesportens fællesskaber og Danmark. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at skydesporten kan have en positiv effekt på børn og unge med ADHD eller ADHD lignende symptomer – både i skydesporten, under uddannelse og i hverdagen i det hele taget. Med dette projekt ser vi gode muligheder for at hjælpe en udsat befolkningsgruppe med bedre vilkår i foreningsidrætten, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TrygFonden en stor tak for deres støtte hertil” udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach.

Med projektet ønsker Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) at tage et socialt ansvar som interesseorganisation for skydesport i hele Danmark. Formålet med projektet er at, hjælpe børn og unge med ADHD, og/eller ADHD-lignende symptomer, til bedre trivsel i hverdagen, foreningsidrætten og uddannelsessektoren. Vi ønsker at bygge videre på nogle af de tidligere erfaringer der er gjort på området, derfor er planen at åbne dørene for målgruppen i den normale foreningstid hvor tidligere projekter har fokuseret på tid i skoletiden. Derfor er vi også særlig glade for at Annegrete Månsson har sagt ja til at bidrage med viden fra hendes Ph.d. forskningsprojekt der undersøgte hvilken betydning skydesporten i skoletiden har for børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer.

Det var med stor glæde at vi modtog beskeden om at TrygFonden havde bevilliget midler til projektet. For mig at se, er det et stort skulderklap der sendes i retning af skydesport. Det fortæller mig at omverdenen og her TrygFonden tror på at skydesporten kan have en positiv effekt på børn og unge med ADHD eller ADHD lignende symptomer – både i skydesporten, men også i deres liv generelt. Der skal lyde en stor tak til Parasport Danmark, ADHD-foreningen og Annegrete Månsson samt Mannov for deres hjælp i ansøgningsprocessen samt tilkendegivelse ift. deltagelse i projektet. Deres viden og netværk bliver uvurderligt i projektet. Sidst skal en stor tak sendes til TrygFonden – uden de bevilligede midler var der intet projekt” udtaler Mathias Knudsen, udviklingskonsulent i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Læs mere

En ansøgning til Erhvershusets SMV:Grøn pulje har resulteret i en bevilling på 150.000 kr.

22-03-2023

De 150.000 kr. er øremærket til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) kan få hjælp fra eksterne konsulenter i arbejdet med Spor 4 – Vejen til en grønnere skydesport, fra strategiaftalen med DIF. Udover at være et vigtigt spor i strategiaftalen med DIF, er det også et af formålene med Skydesport Danmark.

I de vedtægter som blev vedtaget til repræsentantskabsmødet i Billund, står der bl.a. at formålet med Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), er at arbejde for en grønnere skydesport. 

Det er selvsagt en fantastisk nyhed for administrationen i Brøndby, men i lige så høj grad for jer, som medlemsforeninger i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Bevillingen gør at arbejdet med Spor 4 kan opkvalificeres og forhåbentligt også fremskyndes.

Der skal lyde en stor tak til Erhvervshus Hovedstaden for sparring i ansøgningsprocessen.
 

Læs mere

Dansk Skytte Union ønsker ikke restriktioner på brug af bly i ammunition

18-12-2021

Stærkt inspireret af vores partnere i Europa har Dansk Skytte Union leveret deres bidrag til indsamling af kommentarer til det europæiske kemikalieagentur i EU, der undersøger mulighederne for begrænsning på brug af bly i ammunition.

Dansk Skytte Union er glade for at indendørs skydebaner ikke er omfattet af undersøgelsen, så nu står blot tilbage at overbevise ECHA og EU om, at også udendørs skydebaner skal undtages.

Bly i fast form kan håndteres, hvilket er bevist i dag, hvor flere skydebaner anvender opsamlingskasser ved kuglefang eller graver endevold ud og tømmer for bly. Det jo et relativt lille område blyet samles på, så derfor vil det kunne sammenholdes med en indendørs skydebane. Det skal blot håndteres med forsigtighed, så kommer det ikke til at skade hverken natur og brugerne. Undtagelsen bør også omfatte flugtskydningsbaner selvom vi i dag har et forbud mod brug af bly.
Vi skal fremadrettet arbejde henimod endnu mere opsamling og genbrug end vi har i dag og der skal være et krav om opsamling ved nybygning af skydebaner. Bly er fortsat det bedste, sikreste og billigste materiale at anvende, så indtil der findes tilsvarende alternativer, der kan matche bly, så skal bly anvendes.

Læs hele høringssvaret her...
 

Læs mere

Dansk Skytte Union har indgået et samarbejde med Dokument 24 og Mine Arvinger

13-12-2021

Går du med tanker om at give din glæde ved skydesporten videre og støtte unionens arbejde, så kan du gennem Dansk Skytte Union få hjælp af virksomhederne Dokument 24 og Mine Arvinger. Hos Dokument 24 er testamentet gratis, når du donerer arv til os, hos Mine Arvinger får du altid mindst 25 % rabat.

Det kan faktisk være en fordel for dine arvinger, hvis du også betænker Dansk Skytte Union i dit testamente. Vi er nemlig under ligningsloven §8a fritaget for at betale arveafgift, og derfor kan dine arvinger få mest muligt ud af arven, hvis du i dit testamente også støtter Dansk Skytte Union.
Dette hedder 30 % reglen, og helt grundlæggende indebærer det, at Dansk Skytte Union arver 30 % – til gengæld betaler vi bo-og tillægsafgiften for de øvrige arvinger, der dermed får udbetalt en større andel af arven, end det ellers ville være tilfældet. Det er altså en win-win situation for både os og dine arvinger. Læs meget mere om 30 % reglen hos Dokument 24 her...

Begge virksomheder kan svare på alle dine spørgsmål og står klar til at hjælpe dig. På deres hjemmesider kan du læse mere om oprettelse af testamenter, og du kan booke en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale med jurister. Besøg Dokument 24 her, besøg Mine Arvinger her....
Oplys at du har læst om tilbuddet hos os, og Mine Arvinger udarbejder testamentet gratis, hvis du benytter 30 % reglen eller ved donationer over 25.000 kr.
Tilbud til skytteforeninger

Dansk Skytte Union kan desuden tilbyde alle medlemsforeninger at blive en del af samarbejdet.
Her kan jeres medlemmer helt gratis oprette et testamente hos Dokument eller Mine Arvinger, hvis de ønsker at betænke jeres forening f.eks. ved at testamentere et våben eller pengebeløb. Derudover kan begge virksomheder tilbyde jeres medlemmer 25 % rabat, hvis de ønsker at oprettet et testamente i forhold til deres øvrige aktiver. Normalprisen på et testamente er 1.995 kr. – ny pris 1.496,25 kr.

Forudsætningen for, at foreningen kan være en del af samarbejdet er, at nedenstående infotekst (markeret med blå) deles på foreningens hjemmeside.
Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Dansk Skytte Union på info@skytteunion.dk
 

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere